Kvalitet av tilpasset opplæring og spesialundervisning i relasjon til Kunnskapsløftet

En casestudie av alle lærere og skoleledere

En av problemstillingene til dette prosjektet er: Hvordan bidrar lærerrollen til utvikling av tilpasset opplæring? (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om prosjektet

Formål

Prosjektets undersøkelser belyser praksis på området tilpasset opplæring og spesialundervisning i grunnskolen som ledd i Kunnskapsløftet, med fokus på lærerrollen, læreplanarbeid og skoleledelse

Problemstillinger

  • Hvordan påvirker reformen kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring? 
  • Hvordan påvirker reformen forholdet mellom ordinær tilpasset opplæring og spesialundervisning? 
  • Hvordan bidrar læreplanarbeid til utvikling av tilpasset opplæring? 
  • Hvordan bidrar lærerrollen til utvikling av tilpasset opplæring? 
  • Hvordan bidrar skolelederrollen til utvikling av tilpasset opplæring?

Metode

Som ledd i forskningsprosjektet er det gjennomført en surveyundersøkelse og intervjuundersøkelse til skoleledere, lærere og spesiallærere i grunnskolen i en tidlig og senere fase i Reformen Kunnskapsløftet 2006 henholdsvis i 2007 og 2014. Undersøkelsen omfatter survey og casestudier i to kommuner og fire grunnskoler. I hver skole omfatter utvalget skoleledere og lærere og surveyundersøkelser i to fylker rettet mot skoleledere og lærere ved alle grunnskolene. Utvalget i casestudien er alle lærere og skoleledere ved de fire skolene, og i surveyundersøkelsen er alle lærere og skoleledere ved alle grunnskoler i fylkene.

 

 

Publisert 19. jan. 2018 14:47 - Sist endret 8. feb. 2020 11:55