Læreplanarbeid og elever med særlige behov

I dette delprosjektet settes søkelyset på læreplanarbeid i grunnskolen av relevans for inkluderende og tilpasset opplæring, med fokus på elever med særlige behov.

Hvordan planlegger man for elever med særlige behov i skolen? (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com).

Om prosjektet

Det søkes å etterspore hvordan læreplanarbeid bidrar til kvalitetsutvikling i arbeidet med inkluderende og tilpasset opplæring for elever med særlige behov.

I denne sammenhengen rettes oppmerksomheten primært mot planlegging av spesialundervisningen i form arbeid med individuelle opplæringsplaner (IOP). Dette sees i sammenheng med hvordan en planlegger ordinær opplæring for klassen/elevgruppen (i form av klassens plan, arbeidsplaner) med sikte på tilpasning og inkludering for alle elever.  Dette relateres til hvordan lærerne samarbeider om og samordner henholdsvis ordinær opplæring og spesialundervisning for elever med særlige behov, og hva det har å si for å utvikle et helhetlig opplæringstilbud og det totale læringsutbyttet for elevene.

Overordnede problemstillinger for dette prosjektet er:

  • Hvordan bidrar læreplanarbeid til å ivareta hensyn til inkludering og mangfold for elever med særlige behov?
  • Hvordan koordineres planlegging av spesialundervisning og tilpasset opplæring i klassen overfor elever med særlige behov?

Publikasjoner

Nasjonale publikasjoner:

  • Nilsen, S.( 2010): Læreplanarbeid og kvalitetsutvikling i tilpasset opplæring og spesialundervisning. I Buli-Holmberg, J. & Nilsen, S (red.): Kvalitetsutvikling i tilpasset opplæring og spesialundervisning. Om forbedring av opplæringen for barn og unge med særskilte behov. Oslo: Universitetsforlaget, s. 74-93.
  • Nilsen, S. (2008): Spesialundervisning i grunnskolen som ledd i tilpasset og inkluderende opplæring.I Befring, E. & Tangen, R.: (red) (2008). Spesialpedagogikk Oslo: Cappelen Akademisk, s. 509 – 530.
  • Nilsen, S. (2008):Tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning - i samspill mellom fellesskap og tilpasning. I Bjørnsrud, H. & Nilsen, S. (red.): Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk, s. 115-143.
  • Nilsen, S. og Bjørnsrud, H. (2008):Tilpasset opplæring under Kunnskapsløftet - intensjoner og skoleutvikling. I Bjørnsrud, H. & Nilsen, S. (red.): Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk, s. 9-24.
  • Nilsen, S. (2008): Vurdering av retningslinjer for den spesialpedaogiske tiltakskjeden. I Buli-Holmberg (red.): Elevens beste – vurdering av kvalitet i spesialundervisning. Oslo: Institutt for spesialpedagogikk, s 48-53.
  • Nilsen, S. (2008): En pionerinnsats i norsk spesialpedagoikk. Spesialpedagogikk 2008, volum 73, 9, s. 44-48.

Internasjonale publikasjoner:

  • Nilsen, S. (2010): Moving towards an educational policy for inclusion? Main reform stages in the development of the Norwegian unitary school system. International Journal of Inclusive Education, Volum 14(5) s. 479-497.
  • Nilsen, S. (2011): The Chain of Actions in Special Education - The Relationship between National Guidelines and Municipal Follow-up: An Evaluation based on a Case Study from one Norwegian Municipality. International Journal of Special Education, Volume 26(1) s. 33-43.
Publisert 9. sep. 2010 15:18 - Sist endret 2. mars 2018 11:16

Kontakt

Professor Sven Nilsen 
Institutt for spesialpedagogikk
22 85 80 66 
sven.nilsen@isp.uio.no