Mål med mening - lære for livet? (ph.d - prosjekt)

En konseptuell analyse av mål for opplæring for elever med utviklingshemming i lys av forskningsdiskurs, skolepolitiske styringsdokumenter og læreres refleksjoner.

God planlegging av opplæring i et livsløpsperspektiv er sentralt for mestring, både i og utenfor skolen (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Bakgrunn

På sitt beste kan utdanning bidra til kunnskaper og ferdigheter som setter elevene i stand til å definere og nå sine egne mål, til utfoldelse og deltakelse i samfunnsfellesskap. Både forskning og utdanningspolitiske utredninger påpeker at likeverdig og inkluderende opplæring må styrkes for elever med utviklingshemming.

Om doktorgradsprosjektet

Prosjektets formål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for normativ didaktisk refleksjon og arbeid med individuelle opplæringsplaner for elever med utviklingshemming.

Sentrale spørsmål i prosjektet er:

  • Hva vil vi med utdanning for elever med utviklingshemming?
  • Hvordan blir mål artikulert, nedfelt og legitimert? 

Verdier og ulike typer læreplantenkning antas å ligge til grunn for valg av mål. Inkludering i en skole for alle er i dag en viktig skolepolitisk målsetting. Like fullt kan dilemmaer oppstå mellom individuell tilpasning og det å ta del i ett faglig og sosialt felleskap.

I prosjektet står balansen mellom en akademisk læreplantilnærming og en tilnærming som legger vekt på opplæring i dagliglivets ferdigheter sentralt. Foruten læreplanteori, undersøkes kapabilitetstilnærmingen som en mulig teoretisk ramme.

  • Dokumentanalyse og fokusgruppeintervjuer med lærere er metodiske fremgangsmåter.
  • Avhandlingen er artikkelbasert og består av tre delstudier.
  • Prosjektet pågår til våren 2020.

Studier i prosjektet

  • Hva målbæres i styringsdokumentene? Moljord, G. (i prosess 2020) "Aiming for (what) capabilities? An inquiry into school policy for pupils with intellectual disabilities". Artikkel under fagfellevurdering i Scandinavian Journal of Educational Research. 

  • IOP-prosjektet: Individuelle opplæringsplaner for elever med utviklingshemming i videregående skole i opplæringstilbudet hverdagslivtrening og arbeidslivstrening. Om valg av innhold og mål i opplæringen. Moljord, G. (2018-2020)

Publikasjoner

Veiledere

Publisert 7. sep. 2017 12:18 - Sist endret 24. juni 2022 13:38