Mål med mening - lære for livet? (ph.d - prosjekt)

En konseptuell analyse av mål for opplæring for elever med utviklingshemming i lys av forskningsdiskurs, skolepolitiske styringsdokumenter og læreres refleksjoner.

God planlegging av opplæring i et livsløpsperspektiv er sentralt for mestring, både i og utenfor skolen (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Bakgrunn

På sitt beste kan utdanning bidra til kunnskaper og ferdigheter som setter elevene i stand til å definere og nå sine egne mål, til utfoldelse og deltakelse i samfunnsfellesskap. Både forskning og utdanningspolitiske utredninger påpeker at likeverdig og inkluderende opplæring må styrkes for elever med utviklingshemming.

Om doktorgradsprosjektet

Prosjektets formål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for normativ didaktisk refleksjon og arbeid med individuelle opplæringsplaner for elever med utviklingshemming.

Sentrale spørsmål i prosjektet er:

  • Hva vil vi med utdanning for elever med utviklingshemming?
  • Hvordan blir mål artikulert, nedfelt og legitimert? 

Verdier og ulike typer læreplantenkning antas å ligge til grunn for valg av mål. Inkludering i en skole for alle er i dag en viktig skolepolitisk målsetting. Like fullt kan dilemmaer oppstå mellom individuell tilpasning og det å ta del i ett faglig og sosialt felleskap.

I prosjektet står balansen mellom en akademisk læreplantilnærming og en tilnærming som legger vekt på opplæring i dagliglivets ferdigheter sentralt. Foruten læreplanteori, undersøkes kapabilitetstilnærmingen som en mulig teoretisk ramme.

  • Dokumentanalyse og fokusgruppeintervjuer med lærere er metodiske fremgangsmåter.
  • Avhandlingen er artikkelbasert og består av tre delstudier.
  • Prosjektet pågår til våren 2020.

Publikasjoner

Pågående studier

  • ‘A school for the Future- but not for all? A critical inquiry into aims in education for students with intellectual disability in Norwegian school policy documents and reports from 2014-2017. Hva målbæres i styringsdokumentene?
  • IOP-prosjektet - Individuelle opplæringsplaner for elever med utviklingshemming i videregående skole i opplæringstilbudet hverdagslivtrening og arbeidslivstrening. Hvordan velger lærere mål for opplæring?
  • To masterstudenter ved ISP bruker innsamlet data og skriver masteroppgaver i tilknytning til IOP-prosjektet.Hva vektlegges i IOPene?

Veiledere

 

 

Publisert 7. sep. 2017 12:18 - Sist endret 18. feb. 2019 13:15