Spesialpedagogisk planarbeid i grunnskolen (avsluttet)

Temaet og problemområdet for forskningsprosjektet er spesialundervisningens tiltakskjede i grunnskolen.

Problemområde og problemstillinger

Jeg undersøker saksgangen gjeldende spesialundervisning. Denne saksgangen vil foregå gjennom flere ledd. Vi kan snakke om en kjede av tiltak fra et problem oppdages og meldes fra om av lærer, til spesialundervisningen sakkyndig vurderes, vedtas, planlegges, gjennomføres og vurderes. Jeg vil i min undersøkelse fokusere på 4 faser i tiltakskjeden og de tilhørende dokumentene som blir utarbeidet her:

- Henvisningsskjema/pedagogisk rapport
- Sakkyndig vurdering fra PPT
- Enkeltvedtak om spesialundervisning
- Individuell opplæringsplan (IOP)

Foreløpige problemstillinger:

1. Hvordan samsvarer innholdet i de enkelte dokumentene i spesialundervisningens tiltakskjede med sentralt fastsatte retningslinjer?
2. Hvordan er sammenhengen mellom dokumentene i spesialundervisningens tiltakskjede sett i forhold til sentralt gitte retningslinjer?
Som det fremkommer av problemstillingene vil jeg fokusere både  på de enkelte dokumentenes innhold i forhold til retningslinjene, og på sammenhengen i tiltakskjeden. Dette vil bli gjort fordi styrken i den samlede kjeden ikke bare avhenger av kvaliteten i hvert ledd, men også av sammenhengen mellom leddene.

Teoretisk tilnærming

Foreløpig er det tre typer av bidrag til teorigrunnlaget:
- Rettskildelære
- Innovasjonsteori
- Organisasjonsteori

Forskningsmetodisk tilnærming

Den primære forskningsmetodiske tilnærmingen i undersøkelsen er dokumentanalyse. Det dreier seg om en kvalitativ analyse av innholdet i dokumentene, både når det gjelder regelverk og praksis.

Utvalget i undersøkelsen er basert på følgende kriterier:
- Elev som har fått enkeltvedtak om spesialundervisning
- Hovedvansken må være fagvansker. Lese- og skrivevansker og/eller matematikkvansker (men eleven kan også ha andre vansker i tillegg ).
- Elev med norsk som morsmål/førstespråk

Jeg har dokumenter fra 8 elevsaker fra to kommuner i Norge. Dokumentene er hentet fra det materialet som ligger i skolens elevmapper. Utvalget av kommuner følger forskningsgruppas prosjekt, og omfatter en bykommune og en landkommune.

Veileder:
Professor Sven Nilsen (ISP)

Publisert 21. sep. 2010 11:28 - Sist endret 6. aug. 2014 13:02