Skoleledelse og tilpasset opplæring

Skal en politisk reform få den ønskete effekt, forutsetter det at skolens profesjonelle yrkesutøvere, særlig lærere og skoleledere, makter å realisere intensjonene bak reformen.

Om prosjektet

Skolens ledelse har et spesielt ansvar for å ivareta helhetsperspektivet i arbeidet med å utvikle en best mulig tilpasset opplæring for alle slik opplæringsloven pålegger skoleeier. Skolens ledelse har en stor utfordring når det gjelder administrativ ledelse som går på gode rutiner og kvalitetssikringssystemer, og en faglig pedagogisk ledelse som sikrer utviklingen frem mot en stadig bedre realisering av skolens mål. Dersom for eksempel spesialundervisningen skal kunne fungere godt i forhold til intensjonene om en tilpasset opplæring for alle, stilles det store krav til skolens ledere i forbindelse med prosesser som leder frem til enkeltvedtak, planlegging, gjennomføring og evaluering av spesialundervisning
Forskning har pekt på en rekke forutsetninger som må være til stede for at en slik vellykket innovasjonsprosess kan realiseres. Det forutsetter en bevisst fokusering på primærbrukeren, som i denne sammenheng er eleven, og med perspektivet kontinuerlig forbedring. Videre forutsetter det at de involverte profesjonelle aktørene, som i denne sammenheng først og fremst er lærere og skoleledere, har en konkret og felles forståelse av hva de skal gjøre hver for seg og sammen. I tillegg må disse profesjonelle aktørene ha tro på at den nye praksisen er hensiktsmessig, eller med andre ord ha et visst eierforhold til endringen. Realiseringen av en ny praksis vil alltid stille krav om ny kunnskap og eller læring på arbeidsplassen, og det blir nødvendig å utvikle en såkalt lærende organisasjon. En slik lærende organisasjon må blant annet være preget av refleksjoner over egen praksis og læringsdialoger med kolleger.
Overordnet problemstilling: Utfordringer for skoleleder og lederteam, i utviklingen av en stadig bedre tilpasset opplæring for alle elever.

Publikasjoner

 • Skogen, K. Læringsstrategien i ”Blanke ark” overført til barneskolen. I Bjørnsrud, H. og Skogen, K. (2010): Kvalitetsutvikling i spesialpedagogikken. I Buli-Holmberg, J. & Nilsen, S.(red.): Kvalitetsutvikling i tilpasset opplæring og spesialundervisning. Oslo: Universitetsforlaget, s. 167-177.
 • Skogen, K. (2010): Entrepreneurial leadership - towards a better school. I: Skogen, K., Sjøvoll, J. (ed) (2010): Creativity and Innovation. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. s. 205-216.
 • Skogen, K. (2010): Evnerike barn i den norske skolen. I: Skolepsykologi, Volum 2. s. 5-12.
 • Skogen, K., Sjøvoll, J. (ed) (2010): Creativity and Innovation. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
 • Skogen, K. (2009): Aksjonsforskning - et multiverktøy også i PP-tjenesten. Skolepsykologi 2009 (1) s. 31-35.
 • Skogen, K. (2009): Læsevejlederen som kvalitetsudvikler. I Frost, J. (red.): Håndbog for læseveiledning. København: Dansk Psykologisk forlag. Side 39 – 56.
 • Skogen, K. (2009): Språk- og leseveilederen som innovatør. I Frost, J.: Språk- og leseveiledning - i teori og praksis. Cappelen Akademisk Forlag. s. 37-52.
 • Skogen, K. & Sjøvoll, J. (red.) (2009): Pedagogisk entreprenørskap. Innovasjon og kreativitet i skoler i Norden. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
 • Skogen, K. (2009): Entreprenøriell ledelse – mot en bedre skole. I Skogen, K. & Sjøvoll, J. (red.): Pedagogisk entreprenørskap. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, s. 203- 214.
 • Skogen, K. (2009): Du har rett til formell innflytelse på din skole. I Skogen, K., Bunting, M., Tjora, H. (red.): Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Høyskoleforlaget 2009.
 • Skogen, K. (2009): "Blanke Ark". TV-serie på TV Norge, høsten 2009. I: Skolepsykologi; Volum 2, s. 13-25.
 • Skogen, K. (2009): Hvordan kan barnet ditt lære bedre. I: Skogen, K., Bunting, M., Tjora, H. (red.): Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Kristiansand: Høyskoleforlaget s. 9-15. 
 • Skogen, K. (2009): Rettigheter i forhold til skolen.. I: Skogen, K., Bunting, M.,Tjora, H. (red.):Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 18-39. 
 • Skogen, K., Bunting, M., Tjora, H. (red.) (2009): Blanke ark. Råd og tips for foreldre med barn i skolen. Praktisk leksehjelp, læringsstrategier og elevers rettigheter. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Skogen, K. (2008): Skoleledelsens plikter og utfordringer. I Befring, E. & Tangen, R.: (red.): Spesialpedagogikk Oslo: Cappelen Akademisk, s. 710 – 726.
 • Skogen, K. (2008): Spesialpedagogisk arbeid. Innovasjon med organisasjonsforståelse. I Befring, E. & Tangen, R.: (red.): Spesialpedagogikk Oslo: Cappelen Akademisk, s. 193-210.
 • Skogen, K. (2008): Innovasjon og kvalitetsutvikling for tilpasset opplæring. I Bjørnsrud, H. & Nilsen, S. (red): Tilpasset opplæring - intensjoner og skoleutvikling. Gyldendal Akademisk, s. 146-167. Bunting, M., Tjora, H. og Skogen, K. (2009): Råd og tips til foreldre med barn i skolen. Kristiansand: Høgskoleforlaget.
 • Sjøvoll, J. og Skogen, K. (2008): Aksjonsforskning. Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Bodø: Høgskolen i Bodø.
 • Skogen, K. (2009): Blanke Ark. TVNorge.


 

Publisert 21. sep. 2010 11:15 - Sist endret 27. des. 2010 15:00

Kontakt

Professor emeritus Kjell Skogen 
kjell.skogen@isp.uio.no
22 85 80 77