English version of this page

Supporting Shy Students – A National Study of Teaching Practices: Shyness in Norwegian Elementary Schools – School Leaders in Action (Ph.D.-prosjekt)

Formålet med dette PhD prosjektet er å undersøke hvordan skoleledelsen i tre norske barneskoler støtter og fasiliterer læreres arbeid med elever som viser innagerende atferd.

På hvilke måter legger skoleledelsen til rette for arbeidet lærere utfører med barn som viser innagerende atferd? (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Formål

Formålet med studien er tredelt. Det første er å undersøke, beskrive og forklare på hvilke måter og hvorfor skoleledelsen støtter og legger til rette for arbeidet lærere utfører med barn som viser innagerende atferd. Det andre er å undersøke og beskrive hvilke behov for støtte og ressurser lærere opplever å ha i det arbeidet. Et mulig tredje formål er å belyse tverrfaglig samarbeid omkring disse elevene.

Tentative problemstillinger

  • How and why do school leaders in Norwegian elementary schools facilitate teachers’ work with children who are perceived as shy?

Metode og design

Utvalget baseres i lærere som har blitt intervjuet som en del av hovedprosjektet. På bakgrunn av deres deltakelse, kontaktes skoleledelsen. Det gjennomføres semi-strukturerte dybdeintervjuer med ansatte i skoleledelsen og læreren. Intervjuguidene baseres i skolebesøk, skoledokumenter og «mirror-data» fra tidligere intervju med lærer. Avslutningsvis gjennomføres en gruppesamtale med alle deltakerne for å presentere begynnende analyse, og som en utdypning av sentrale momenter fra de individuelle intervjuene. 

Finansiering

Prosjektet er et delprosjekt av forskningsprosjektet "Supporting shy students: A national study of teaching practices" , finansiert gjennom Norges forskningsråds program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT).

Publisert 24. nov. 2017 11:26 - Sist endret 24. juni 2022 13:39

Kontakt

Stine Solberg, stipendiat og prosjektleder