English version of this page

Supporting shy students: A national study of teaching practices

Formålet med prosjektet er å dokumentere gunstige pedagogiske strategier som lærere bruker overfor elever med innagerende atferdsvansker, og å belyse i hvilken grad disse strategiene blir benyttet nasjonalt.

bilde av barn som skriver

Hvilke strategier bruker erfarne lærere for å støtte elever med innaagerende atferd, og hvordan responderer elevene? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Bakgrunn

Barn med innagerende atferdsvansker framstår som stille, sjenerte, engstelige og tilbaketrukket. Skolehverdagen for barna med slike vansker kan være utfordrende. Forventninger om sosialt fellesskap og aktiv deltagelse i undervisning, forsterker gjerne barnas vansker og påvirker skoleprestasjoner, kontakt med jevnaldrende og livskvalitet. Internasjonale studier viser at barn med innadvendt atferd ofte blir oversett på skolen. De forstyrrer mindre enn andre og gjør seg vanligvis så usynlige som mulig. For lærere kan det være utfordrende å kommunisere med elever med innadvendt atferd. Fraværet av verbal tilbakemelding kan gjøre at lærerne føler seg usikre. Samtidig trenger disse barna ekstra oppfølging på skolen for å få en god sosial og faglig utvikling. Det finnes få studier som dokumenterer hva lærere faktisk gjør overfor barn med innagerende atferd. Dermed vet vi lite om hvordan lærere kan hjelpe elevene slik at de kan få et gunstig opplæringsmiljø som fremmer læring og sosial deltagelse. Prosjektet har til hensikt å utvikle kunnskap om nettopp dette.

Om prosjektet

Prosjektet inneholder tre delprosjekter:

  • Det første består av kvalitative studier, hvor vi gjennom observasjon, intervjuer med lærere og elever og fokusgruppeintervjuer søker dybdekunnskap om gunstige pedagogiske tilnærminger som lærere benytter overfor barn med innagerende atferd.
  • Med utgangspunkt i funnene fra disse studiene, blir det i andre delprosjekt utviklet en spørreundersøkelse hvor hensikten er å belyse i hvilken grad de identifiserte pedagogiske tilnærmingene benyttes av lærere i Norge.
  • I tillegg gjennomføres et tredje delprosjekt der det fokuseres på hvordan skoleledere bidrar til å støtte elever med innagerende atferd.

Funnene fra delprosjektene vil danne grunnlag for å spre kunnskap om gunstige pedagogiske tilnærminger til fagfolk og for nye studier.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråds program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)


 

 

 

 

 

 

Publisert 15. mars 2016 08:54 - Sist endret 22. mai 2018 11:28