English version of this page

Barn med stille og innadvendt atferd: Læreres tilnærminger i norsk grunnskole

Formålet med prosjektet er å dokumentere gunstige pedagogiske strategier som lærere bruker overfor elever som strever med stille og innadvendt atferd. Det vil si elever som viser tilbaketrukkethet, innesluttethet og/eller sjenanse på en måte som kan hindre deres sosiale og skolefaglige læring og utvikling. Vi vil videre belyse i hvilken grad disse strategiene blir benyttet av lærere nasjonalt.

bilde av barn som skriver

Hvilke strategier bruker erfarne lærere for å støtte elever med innaagerende atferd, og hvordan responderer elevene? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Bakgrunn

Barn som strever med innadvendt atferd framstår som stille, sjenerte, engstelige og tilbaketrukket. Skolehverdagen for barna med slike vansker kan være utfordrende. Forventninger om sosialt fellesskap og aktiv deltagelse i undervisning, forsterker gjerne barnas vansker og påvirker skoleprestasjoner, kontakt med jevnaldrende og livskvalitet. Internasjonale studier viser at barn med innadvendt atferd ofte blir oversett på skolen. De forstyrrer mindre enn andre og gjør seg vanligvis så usynlige som mulig. For lærere kan det være utfordrende å kommunisere med elever med innadvendt atferd. Fraværet av verbal tilbakemelding kan gjøre at lærerne føler seg usikre. Samtidig trenger disse barna ekstra oppfølging på skolen for å få en god sosial og faglig utvikling. Det finnes få studier som dokumenterer hva lærere faktisk gjør overfor barn med innadvendt atferd. Dermed vet vi lite om hvordan lærere kan hjelpe elevene slik at de kan få et gunstig opplæringsmiljø som fremmer læring og sosial deltagelse. Prosjektet har til hensikt å utvikle kunnskap om nettopp dette.

Om prosjektet

Prosjektet inneholder tre delprosjekter:

  • Det første består av kvalitative studier, hvor vi gjennom observasjon, intervjuer med lærere og elever og fokusgruppeintervjuer søker dybdekunnskap om gunstige pedagogiske tilnærminger som lærere benytter overfor barn med innadvendt atferd.
  • Med utgangspunkt i funnene fra disse studiene, blir det i andre delprosjekt utviklet en spørreundersøkelse hvor hensikten er å belyse i hvilken grad de identifiserte pedagogiske tilnærmingene benyttes av lærere i Norge. Vennligst les mer her.
  • I tillegg gjennomføres et tredje delprosjekt der det fokuseres på hvordan skoleledere bidrar til å støtte elever med innadvendt atferd.

Funnene fra delprosjektene vil danne grunnlag for å spre kunnskap om gunstige pedagogiske tilnærminger til fagfolk og for nye studier.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråds program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)


 

 

 

 

 

 

Publisert 15. mars 2016 08:54 - Sist endret 17. okt. 2018 11:14

Kontakt

Prosjektleder Geir Nyborg

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere