TeleLogopedi: Bruk av videokonsultasjon i logopedisk afasibehandling under koronapandemien

I denne undersøkelsen ønsker vi å innhente informasjon om hvordan logopeder i Norge gjennomførte afasibehandling under koronapandemien våren/sommeren 2020. Tidsrommet vi er interessert i, og som vi spør om i denne undersøkelsen, er 12. mars til 15. september 2020. 

Bildet kan inneholde: jobb, forretningsperson, tjenestemannarbeider, virksomhet, sitter.

Mange personer med afasi fikk telelogopedisk behandling for første gang under koronapandemien våren/sommeren 2020. (Colourbox.com)

Om prosjektet

Koronasituasjonen våren/sommeren 2020 krevde alternativer til den tradisjonelle logopediske behandlingen med fysisk møte mellom logoped og klient. Bruken av telelogopedi, videokonsultasjon i logopedisk behandling, har derfor økt betydelig.

Med begrepet telelogopedi mener vi når den logopediske behandlingen foregår via videokonsultasjon i stedet for fysiske møter ansikt til ansikt. Telelogopedi kan foregå for eksempel via Confrere, Skype, Teams, Zoom, PasientSky eller via Norsk helsenetts videotjeneste.

Telelogopedi er en relativt ny måte å utføre logopedisk behandling på, og vi ønsker derfor å samle erfaringene logopeder har gjort seg for å lære av dem og kunne forbedre tjenestene som gis til personer med afasi.

Mål

Formålet med prosjektet er å kartlegge hvordan logopeder i Norge gjennomførte afasibehandling under koronapandemien i tidsperioden 12. mars til 15. september 2020, og i hvilken grad bruk av telelogopedi har vært en del av tilbudet i behandling av personer med afasi. Vi ønsker også at logopeder som ikke har utført afasibehandling i den aktuelle perioden deltar i undersøkelsen, fordi det gir oss nyttig tilleggsinformasjon om utvalgsstørrelsen. Takk til alle som har deltatt i denne undersøkelsen.

Vi er nå i gang med fase 2 av prosjektet hvor vi vil ta kontakt med noen av deltakere fra fase 1 som har gitt tillatelse til det for forespørre om mulighet for oppfølgende dybdeintervjuer. 

Metode

Prosjektet har som hovedformål å samle informasjon og erfaringer fra logopeder i hele Norge. Informasjonen samles inn via en elektronisk spørreundersøkelse utformet i Nettskjema, Universitet i Oslos godkjente datainnsamlingsverktøy. Lenken finner du nederst på siden her.

I prosjektfase 2, er det ønskelig å utvide de kvantitative data fra spørreundersøkelsen med oppfølgende dybdeintervjuer av enkelte logopeder eller i fokusgrupper. 

Forskningssamarbeid 

Forskningsprosjektet har en varighet til 2023 og er et samarbeid mellom forskere på Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og Sunnaas sykehus HF ved Frank Becker og Hege Prag Øra. Det er også knyttet masterstudenter fra ISP, Stine Johansen og Ragnhild Hennum, til prosjektet.

Personvernhåndtering

Datamaterialet vil bli samlet inn med Nettskjema fra Universitetet i Oslo. Når datamaterialet analyseres, vil det bli lagret på UiOs server. Personopplysninger (e-postadresse) som eventuelt gis for senere kontaktmulighet, vil oppbevares atskilt fra dine svar i spørreskjemaet. Svarene i spørreskjemaet vil videre behandles anonymisert og publiseres anonymisert. Det er kun deltakere i prosjektgruppen ved Universitetet i Oslo og Sunnaas Sykehus som får tilgang til dine opplysninger. Prosjektet er godkjent av Personverntjenester under Sikt (tidligere NSD) (Nr. 931677). Det er frivillig å delta i prosjektet.

Ønsker du å delta?

Fase 1: Datainnsamling i fase 1 er avsluttet og nettskjema stengt.

1. Vennligst les dette informasjonsskrivet med forespørsel om samtykke

2. Hvis du ønsker å delta i undersøkelsen, vil du kunne gi ditt samtykke i Nettskjemaet.

3. Er du interessert i å delta, ber vi deg fylle ut dette Nettskjemaet.

Fase 2: Deltakere rekrutteres fra fase 1.

  

 

 

 

Emneord: Afasi, Telelogopedi
Publisert 7. sep. 2020 12:27 - Sist endret 16. mars 2022 13:02

Kontakt

foto av prosjektlederes
Melanie Kirmess, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Colvin / UiO)

 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere