English version of this page

Down Syndrome LanguagePlus-project

Formålet med dette prosjektet er å utvikle et effektivt språkstimuleringstiltak for barn med Down syndrom, den vanligste biologiske årsaken forbundet med utviklingshemming.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bakgrunn

Språkvansker er et kardinalproblem for barn med utviklingshemming, og deres språklige fungering i de tidlige skoleårene synes å ha en avgjørende betydning for senere utvikling.

Språkvansker kan få konsekvenser med tanke på utdanning og arbeidsliv, og ikke desto mindre påvirker det deres mulighet til å delta som aktive medlemmer av samfunnet. En optimalisering av språk-utviklingen i skolealder er derfor av avgjørende betydning i et livsløpsperspektiv.

Om prosjektet

Basert på resultatene av den tidligere norske studien "Språk og leseutvikling hos barn med Down syndrom", vil det utvikles et nytt språkstimuleringstiltak for barn med Down syndrom, kalt DSL +.

For å teste effekten av tiltaket, vil seks-åringer med Downs syndrom bli tilfeldig fordelt i enten en eksperimentgruppe (som får to 20-ukers blokker av daglig tiltak) eller en kontrollgruppe (som fortsetter med sin vanlige undervisning de første 20 ukene, før de starter med tiltaket). Tiltaket inkluderer både systematisk trening og naturlig dialog med spesialpedagoger, lærere og klassekamerater, og det baserer seg på bildebøker og tilhørende visuelt materiale. Læremidlene gjøres tilgjengelige via en tekstfri app for iPad, noe som gjør tiltaket lett å overføre til andre språk. Før tiltaket starter vil de aktuelle lærerne og spesialpedagogene, via nettbasert undervisning, få opplæring i den evidensbaserte tilnærmingen.

Effektstudien er utviklet i samarbeid med både nasjonale og internasjonale eksperter og er forventet å ha viktige praktiske, teoretiske og metodiske implikasjoner innen fagfeltet utviklingshemming.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråds program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren FINNUT.

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS)

Statped

University of Bristol

UiT - Norges arktiske universitet

Wenche Hoel Røine (forfatter)

 

 

Publisert 14. okt. 2014 12:18 - Sist endret 8. mai 2019 14:30

Kontakt

Kari-Anne B. Næss

Institutt for spesialpedagogikk         

Postboks 1140 Blindern                             

0318 Oslo

Telefon: 22 85 91 63

E-post: k.a.b.nass@uv.uio.no

 


 

Blogg

DSLplusProject

 

Til foresatte

Informasjonsskriv og samtykkeskjema