Brandmo og Tiplic (2021): Hva kan vi lære av TALIS 2018?

Christian Brandmo og Dijana Tiplic har skrevet kapittelet "Nyutdannede læreres opplevelse av læreryrket" i boken "Hva kan vi lære av TALIS 2018?" på forlaget Cappelen Damm Akademisk.

Bilde av boken

Synopsis

Hvilke utfordringer står lærere og skoleledere overfor? Og hvordan oppfatter de sine arbeidsforhold? Dette er blant temaene i den internasjonale TALIS-studien. I denne boka går forfatterne i dybden på undersøkelsen fra 2018, som ble gjennomført i 48 land, derav i alle de nordiske landene.

Blant temaene som behandles er kompetanseutvikling blant skoleledere, innovasjon i skolen og hvilken betydning den har, samt bruk av IKT i skole og undervisning. Boken omhandler også samarbeid mellom lærere, og ser spesielt på nyutdannede læreres trivsel og jobbmotivasjon.

TALIS 2018-resultatene blir også sett i relasjon til annen norsk forskning på området, slik at resultatene kan føre til nyttige diskusjoner og refleksjoner om norsk skole, norske lærere og skoleledere. Målet er å bidra til kunnskapsheving om hvordan skolen virker, og hvordan den kan forbedres. Boken er ment å informere både skolens ansatte, lærere og skoleledere, men også de som former landets utdanningspolitikk og framtidens skole.

Bidragsyterne i boka er forskere med lang erfaring fra nasjonale og internasjonale studier, både når det gjelder metodologi og analyse av forhold knyttet til lærere og skoleledere. Redaktør er Julius Kristjan Björnsson, forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. De øvrige forfatterne kommer fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Centre for Educational Measurement (CEMO) og Institutt for spesialpedagogikk (ISP), alle på Universitetet i Oslo og fra Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Kapittel og forfattere

  • Kapittel 1: Hovedfunn fra TALIS 2018-undersøkelsen - Tone Cecilie Carlsten, Inger Throndsen, Julius K. Björnsson
  • Kapittel 2: Forhold ved skolen som påvirker skolelederens tilfredshet med jobben - Dijana Tiplic, Eyvind Elstad
  • Kapittel 3: Hva fremmer et innovativt miljø i skolen, og hvilken betydning har det for læreres undervisning? - Trude Nilsen, Ronny Scherer, Sigrid Blömeke
  • Kapittel 4: Hvor godt er lærere forberedt på den digitale hverdagen? - Greta Björk Gudmundsdottir, Julius K. Björnsson
  • Kapittel 5: Profesjonelle fellesskap på ungdomstrinnet som del av skolens utvikling - Tone Cecilie Carlsten, Inger Throndsen, Julius K. Björnsson
  • Kapittel 6: Nyutdannede læreres opplevelse av læreryrket - Christian Brandmo, Dijana Tiplic
  • Kapittel 7: Læringsfremmende vurderingspraksis på ungdomstrinnet: Funn fra TALIS 2018 og LISA-prosjektet - Tone Cecilie Carlsten, Inger Throndsen, Kirsti Klette
Publisert 30. juni 2021 17:51 - Sist endret 2. juli 2021 09:38