Fullførte doktorgrader

 

2021

Bratlie, Siri Steffensen

Thurmann-Moe, Anne Cathrine

Sørlie, Mari-Anne

2020

Haukedal, Christiane Lingås

Lopez-Pedersen, Anita

Rødvik, Arne Kirkhorn

2019

Kalandadze, Tamar

Garrels, Veerle

Olsen, Kathrin

Ngonyani, Mussa Shaffii

Andresen, Anette

 

2018

Guttormsen, Linn Stokke

Arnesen, Anne

Hjetland, Hanne Næss

2017

Hofslundsengen, Hilde Christine

Hølland, Silje

Systad, Silje

Ødegård, Magnar

2016

Brinchmann, Ellen

Eilertsen, Lill-Johanne

Gillespie, Astrid

Herland, Mari Dalen

2015

Aasen, Gro Elisabeth

Engevik, Liv Inger

Eron, Lawrence

2014

Bergwitz, Øyvind

Herlofsen, Camilla

Karlsen, Jannicke

Klem, Marianne

Refseth, Yngve

2013

Dammen, Philip Anders

Faldet, Ann-Cathrin

Kristoffersen, Ann Elise

Njuki, Eria Paul og Nakitende, Rita Christine

Okwaput, Stackus

Sølvik, Randi Myklebust

Vonheim, Kristin

2012

Holen, Solveig Ingebjørg

Mjelve, Liv Heidi

Næss, Kari-Anne Bottegaard

Olsen, Mirjam Harkestad

2011

Diab, Safwat

Kirmess, Melanie

Nortvedt, Guri

Nærland, Terje

Solheim, Jorunn

2010

Wakene, Edna Legesse

 • Children in Institutional Care and the Experience of Mediated Learning. A Single-Case Experiment Study Implementing a Preventive Intervention Program.

Ruud, Ellen Birgitte

 • Førskolebarn som blir avvist og ignorert av andre barn i lek. En eksplorende intervensjonsstudie.

Tveit, Anne Dorthe

 • Challenging and Dilemmatic Dialogues – A Study of Conversations between Teacher(s) and Parents.

Vik, Astrid Kristin

 • Bruk av multimodale lesemedier. En studie av 11 elever som er sterkt svaksynte på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn i Norge.

2009

Omdal, Heidi

 • The Silent Child in the Kindergarten, School and Home: A Qualitative Observation and Interview Study of Children with Selective Mutism in Their Natural Environments.

2008

Melby-Lervåg (tidligere Abrahamsen), Monica

 • Phonological Representations, Verbal Short-term Memory, and Reading Skills

Edlund, Bente

 • Forpliktende idealisme under skiftende betingelser. Antroposofiske tiltak for utviklingshemmede 1924-1990

Nyborg, Geir

 • Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning. En studie av kvalitet av mediert undervisning

Werner, Sidsel

 • Tilpasset opplæring og læreres bilder av en mangfoldig skoleklasse - en undersøkende samtalesyklus med lærere fra tre skoler

Skjold Rønningen, Astrid

 • Artikulatorisk fonemidentifisering og motivasjon ved leseinnlæring

2007

Breilid, Nils

 • Ungdom og læringserfaringer. En survey -studie av ungdoms læringserfaringer på ulike arenaer.

Greve, Anne

 • Vennskap mellom små barn i barnehagen

Mjøs, Marit

 • Spesialpedagogens rolle i dagens skole: En studie av hvordan prinsippene om inkludering og tilpasset opplæring for alle elever kommer til uttrykk i skolen, og av spesialpedagogens rolle i denne sammenheng.

Ragnarsdottir, Hanna

 • Collisions and Continuities: Ten Immigrant Families and Their Children in Icelandic Society and Schools.

2006

Larssen, Tone

 • Blinde elever i videregående skole. En oppfølgingsstudie av tilrettelegging og faglig funksjon for ett årskull.

Schultz, Jon- Håkon

 • Innvandrerungdoms bruk av alkohol og narkotika

Nilsen, Trude Nergård

 • Develpomental Dyslexia in Norwegian: A Study of Key Manifestations and Language Skills in Children Born at Familial Risk.

Weldeab, Chernet Tekle

 • Family, School, and Community: Challenges in Raising and Educating Children with Intellectual Disability. A Case Study among Parents, Teachers and Social Workers in Ethiopia.

2005

Fasting, Rolf Bjarne

 • IKT-basert læringsstøtte for elever med lese og skrivevansker.Utprøving av Multifunk, et hjelpemiddel i lese-og skriveopplæringen


Graven, Torø Teigum Graven

 • Seeing through Touch: When People Replace Vision as the Dominant Sense Modality


Holck, Gidske

 • Kommunenes styring av komplekse oppgaver. Kommunal tverretatlig tjenesteyting overfor barn og unge med funksjonsnedsettelser


Skaar, Bjørn

 • NettCase.Multimediale case i profesjonsutdanningen av lærere


Throndsen, Inger Skattebo

 • Selvregulert læring av matematikkferdigheter. En studie av elever på begynnertrinnet


Wie, Ona Bø

 • Kan døve bli hørende? En kartlegging av de hundre første barna med cochleaimplantat i Norge

2004

Askildt, Astrid

 • Opplæring av funksjonshemma i eit historisk perspektiv. Spesialpedagogiske pionerar, idéutvikling og formalisering fram til midten av det 20. århundre.


Bae, Berit

 • Dialoger mellom førskolelærer og barn - en beskrivende og fortolkende studie.


Gamst, Kari Trøften (dr.polit)

 • Barn som vitne. En studie av kommunikasjonsprosessen mellom avhører og barn i dommeravhør.


Langballe, Åse (dr.polit)

 • Barn som vitne. En studie av kommunikasjonsprosessen mellom avhører og barn i dommeravhør.


Hagen, Barbro Wilson

 • Representasjoner av åndssvakhet i norsk presse 1946 - 1996.


Teketel, Seleshi Zeleke (ph.d.)

 • The Self-Esteem of Children with Matematics Learning Difficulties in Addis Ababa Elementary School Ethiopia.

2003

Bjarnasson, Dora S. (dr.philos)

 • The Social Construction of Disabled Adulthood: New Voices from Iceland. A Qualitative Study of Perspectives of 36 Disabled People, Aged 16 - 24.


Mostert, Maria Louise (dr.polit)

 • The Vocational Interests of Namibian Grade 10 Learners. A Study to Develop and Standarise a Namibian Interest Inventory and to Investigate the Interest Patterns and Vocational Options of Namibian Learners with Diverse Backgrounds, Abilities and Needs.

Remick, Leigh (dr.philos)

 • Consumer-Based Outcome Measures for Early Childhood Intervention Program Evaluation in the United States and Norway.


Sigstad, Hanne Marie Høybråten (dr.polit)

 • Mestring, livskvalitet og håp hos voksne med antistoffdefekter. Kartlegging og utvikling av intervensjon.

2002

Helland, Synneva (dr.polit)

 • Å være student med diagnosen dysleksi. Empirisk undersøkelse av studiesituasjonen for førskolelærerstudenter med spesifikke lærevansker.


Bele, Irene Velsvik (dr.polit)

 • Professional Speaking Voice. A Perceptual and Acoustic Study of Male Actor's and Teachers' Voices.


Helland, Turid (dr.polit)

 • Neuro-Cognitive Functions in Dyslexia Variations According to Language Comprehension and Mathemtics Skills.

2001

Ohna, Stein Erik Solbø ( dr.polit)

 • Å skape et selv. Døves fortellinger med interaksjoner med hørende.

2000

Wilhelmsen, Gunvor (dr.scient)

 • Visuelle forstyrrelser etter hjerneslag. En undersøkelse av synsfunksjon og effekten av synstrening.

1999

Bose, Purobie (dr.scient)

 • Impact of Deafness on the Development of Children. Perspectives of Parents and Families.


Ervik, Solveig Nelly (dr,scient)

 • Læring hos ungdom med Asperger syndrom. En analyse av læringsprosessens innhold og kontekstuelle relasjoner basert på fem kasusstudier.


Finbak, Liv Harriet (dr.scient)

 • Lese- og skrivevansker - dysleksi? En undersøkelse av utvalgskriterier og sammenhenger mellom avkoding og staving.


Johnsen, Berit Helene (dr.scient)

 • Et historisk perspektiv på ideene om en skole for alle. Rekonstruksjon av sentrale tanker og tradisjoner med basis i Erik Pontoppidans og Ole Vigs pedagogiske tekster.


Lassen, Liv (dr.philos)

 • Parenting Children with Rare Progressive Disabilities. A Study of Parents' Needs Related to Stress and Coping.


Løge, Inger Kristine (dr.scient)

 • Språkleg medvit hos førskulebarn med språk- og talevanskar.


Ostad, Snorre (dr.philos)

 • Mathemathical Difficulties. Studies of Learner Charachteristics in Developmental Perspective.


Reindal, Solveig M. (dr.scient)

 • Disability, Personal Autonomy and the Subject - a Dilemma in Special Needs of Education?


Simonsen, Eva (dr.scient)

 • Vitenskap og profesjonskamp. Opplæring av døve og åndssvake i Norge 1881-1963.


Sørensen, Peer Møller (dr.scient)

 • Uten gyldig grunn. Ulovlig fravær i ungdomsskolen sett i lys av den utviklende personlighet.


Tangen, Reidun (dr.philos)

 • Skolelivskvalitet på særvilkår. Foreldre og elever i møte med videregående skole.

1998

Ingen doktorgrader avsluttet i 1998.

1997

Chiswanda, Maria (dr.scient)

 • Hearing Mothers and Their Deaf Children. Mediated Learning Experiences.


Kristiansen, Hanna (dr.scient)

 • Dagliglivskompetanse i et fremtidsperspektiv: Heimkunnskap og informasjonsteknologi i plan og praksis. Et samspill mellom skole og hjem.


Kristiansen, Rolf (dr.scient)

 • Dagliglivskompetanse i et fremtidsperspektiv: Heimkunnskap og informasjonsteknologi i plan og praksis. Et samspill mellom skole og hjem.


Lie, Branca (dr.scient)

 • Slavisk og norsk språk og kultur i kontakt. Innflytelsen fra norsk miljø og språk på innvandrerungdom fra eks-Jugslavia.

1996

Egilsson, Høgni (dr.philos)

 • Mennesket - et funksjonelt-rasjonelt system i faresonen. Et teoretisk studie.


Lyster, Solveig-Alma Halsaas (dr.scient)

 • Preventing Reading and Spelling Failure: The Effects of Early Intervention Promoting Metalinguistic Abilities.


Sæther, Inger-Lise (dr.scient)

 • Behandlingstilbudet for mennesker født med leppe-kjeve-ganespalte i Norge. Fra pionerinnsats til sentralisert tverrfaglig teamsamarbeid mellom spesialpedagogikk og medisinske fag.

1995

Hagtvedt, Bente (dr.philos)

 • Fra tale til skrift: Om prediksjon og utvikling av leseferdigheter i fire- til åtteårsalderen.

1994

Duesund, Liv (dr.scient)

 • Kroppen i spesialpedagogikken: En empirisk undersøkelse om fysisk aktivitet og selvoppfatning.

1993

Nilsen, Sven

 • Undervisningstilpasning i grunnskolen - fra intervensjoner til praksis: En kildeanalytisk og deskriptiv-analytisk studie.


Opdal, Liv Randi (dr.scient)

 • Sosiale ferdigheter i dyadisk-kommunikativt perspektiv: Intervensjon og eksplorerende tilnæriming.

1992

Dalen, Monica (dr.philos)

 • Utenlandsadopterte barn i Norge: Tilpasning og opplæring, identitetsutvikling: Empirisk undersøkelse og teoretisk videreutvikling.


Nævdal, Folkvard (dr.scient)

 • Hørseltap og depresjon hjå eldre: Eit eksplorerande studie av samanhengen mellom hørselstap, depresjon og subjektiv problemdimensjonering med med vekt på teoretisk modellering og instrumentkonstruksjon og empirisk analyse.


Rognhaug, Berit (dr.scient)

 • Begrepslæring gjennom multimedia - veien til kunnskap? En modellstudie av kunnskapsbasert programutvikling og datastøttet begrepslæring.


Sætersdal, Barbro (dr.philos)

 • Utenlandsadopterte barn i Norge: Tilpasning og opplæring, identitetsutvikling: Empirisk undersøkelse og teoretisk videreutvikling.

1991

Johannessen, Eva (dr.scient)

 • Gruppekonsultasjon og barnehagepersonale.


Ostad, Snorre (dr.scient)

 • Mathematics through the Fingertips: Basic Mathematics for the Blind Pupil: Development and Empirical Testing of Tactile Representations.

1990

Kvam, Marit Hoem (dr.scient)

 • Hørselshemmede elever i vanlig skole: En analyse basert på intervju med høreapparatbrukere, foreldre og klassestyrere.

1988

Falkenberg, Eva-Signe (dr.philos)

 • Kulturelt døves vilkår og funksjon i det norske samfunn: En medisinsk, språklig og sosial undersøkelse av 102 personer med betydelig hørselstap.


topp

 

Publisert 15. juni 2010 11:49 - Sist endret 9. juni 2022 14:32