Nyutgivelse av bok om intervju som forskningsmetode

Boken "Intervju som forskningsmetode" har en kvalitativ tilnærming og gir en fyldig og perspektivrik innføring i intervjuforskning.

Monica Dalen er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har i mange år forelest om intervju som forskningsmetode ved hovedfags- og doktorgradsstudier. Dalen har dessuten lang erfaring med intervju som forskningsmetode fra egen forskning.

I denne 2. utgaven er det et nytt forord og en ny innledning. Litteraturen er oppdatert, og noen temaer er utvidet. Det gjelder særlig intervju med barn og etiske perspektiver knyttet til bruk av kvalitativt intervju som forskningsmetode. Det er også trukket inn nye eksempler på presentasjon av forskningsresultater, og omtalen av sitatbruk er noe utvidet.

Forskningsprosess ved kvalitative intervjuer

I boken beskrives forskningsprosessen så konkret som mulig, fra de første famlende metodediskusjonene og problemformuleringene og fram til bearbeiding og analyse av intervjudata. Forfatteren gir eksempler på hvordan forskningsresultatene kan presenteres. Boken er delt inn i seks kapitler som til sammen dekker de hovedtemaene som inngår i en forskningsprosess der man bruker kvalitative intervjuer.

Emneord: Forskning
Publisert 1. juli 2011 09:17 - Sist endret 27. okt. 2017 12:51