Vellykket jubileumskonferanse

Prorektor Inga Bostad åpnet konferansen med et innlegg som vil bli husket av mange. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen omtalte i sitt innlegg instituttet som et fagmiljø med nærhet til praksisfeltet og et hjerte som banker for de svake i samfunnet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: Marte Holhjem, UiO.

Institutt for spesialpedagogikks jubileumskonferanse "Spesialpedagogisk kompetanse i inkluderende opplæring" fant sted 11. oktober 2011.

Prorektor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo åpnet konferansen med et engasjert innlegg som gjorde sterkt inntrykk. Bostad har som filosof og forsker mer og mer interessert seg for spørsmål knyttet til annerledeshet, inkludering, sårbarhet og instrumentalisering. Les hele talen til Bostad (pdf).

Kvalitet og kompetanse

Kristin Halvorsen sa at "fokus må være på kvalitet i spesialundervisningen, ikke om vi skal ha spesialpedagogikk eller ikke." Forståelse, respekt og kompetanse er avgjørende for denne kvaliteten. Halvorsen trakk fram tv-serien Blanke ark og stilte spørsmålet "hvordan kan det ha seg at elever som faller helt igjennom kan vokse så mye på så kort tid når de møter rett kompetanse?"

Halvorsen sa videre at Institutt for spesialpedagogikk sitter med unik kompetanse på en del områder, og at spesialpedagogikkens historie sier mye om utviklingen av Norge og det norske velferdssamfunnet. Det er viktig at instituttet fortsette å holde høyt nivå på forskningen i nær kontakt med praksisfeltet.

Tidlig innsats

Halvorsen er opptatt av hvordan man kan gi elever som trenger det hjelp med én gang, slik at de unngår nederlag og mister troen på seg selv. Hun er videre opptatt av å få den spesialpedagogiske kompetansen tettere på eleven, uten lange utredninger og bortkastet tid de det gjelder. Det handler om en forskyving "fra vente å se til tidlig innsats".

Utviklingslinjer og framtidsutsikter

Professor Susan Tetler.
Foto: Marte Holhjem, UiO

I likhet med kunnskapsministeren, trakk også professor emerirus Edvard Befring i sitt innlegg "Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt - utviklingslinjer og framtidsutsikter" frem spesialpedagogikken som en spydspiss i utviklingen av velferdsstaten. Det handler om sikkerhetsnett i form av tilgang til omsorg, velferd og helse og om personlig utvikling og livsglede i form av tilgang til læring og kultur.

Professor Susan Tetler (bildet) fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole fulgte opp med innlegget "Spesialpedagogisk kompetanse i inkluderende opplæring." Hun sa at det er store variasjoner i inkluderingsdebatten: I noen land er fokus på det praktiske, mens andre land har fokus på det ideologiske. I Norge dominerer den ideologiske debatten. Videre nevnte Tetler at tanken om inkludering kanskje er en drøm som er så vanskelig å realisere at vi aldri vil nå dit? Susan Tetlers innlegg (pdf).

Praksisfeltets synliggjøring av mangfold og nyanser

Samarbeid med praksisfeltet er viktig for instituttet både hva gjelder studier og forskning. Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) var derfor viktige bidragsytere på jubileumskonferansen. I fire parallelle sesjoner ble det holdt innlegg som viste bredden i det spesialpedagogiske praksisfeltet:

Sesjon 1: Tidlig innsats små barn.

Sesjon 2: Språk-, lese- og skrivevansker.

Sesjon 3: Matematikkvansker:

Sesjon 4: Inkluderende opplæring gjennom ulike organisasjons- og arbeidsformer:

Konferansen ble avrundet med en paneldebatt der "Betingelser og dilemmaer for inkludering av barn, unge og voksne med særlige behov" var tema. 

Av Hilde Olsen
Publisert 18. okt. 2011 11:09 - Sist endret 25. nov. 2011 14:48