Ny bok om tilpasset opplæring

Lærerens hovedoppgave er å lede lærerarbeidet slik at det bidrar til at alle elever møter realistiske skolefaglige utfordringer og får tilpasset støtte til læring. Dette er hovedperspektivet i ny bok av Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen.

Foto: Gyldendal

De to forfatterne er redaktører for den nylig utgitte boka. Halvor Bjørnsrud er professor ved Høgskolen i Vestfold og professor II ved Institutt for spesialpedagogikk, Sven Nilsen er professor ved Institutt for spesialpedagogikk. Tematikken belyses samlet sett ut fra overordnede intensjoner, teoretiske perspektiver og forskningsdata.

Tilrettelegge for læring og utvikling

Bokas sentrale fokus er lærerarbeid for tilpasset opplæring forstått som tilrettelegging for elevers læring og utvikling. Lærerarbeid ses både som en individuell og en kollektiv virksomhet, både som den enkelte lærers innsats og som teamarbeid og en innsats som involverer skolen som lærende organisasjon.

Boka er delt i to deler. Første del handler om utfordringer for lærerarbeid for tilpasset opplæring ut fra skolens overordnede intensjoner. I innledningskapitlet belyses og sammenlignes grunnleggende prinsipper i Kunnskapsløftet og L97 knyttet til handlingsrom, tilpasset opplæring, spesialundervisning, inkludering og teamarbeid. De temaene som videre tas opp i disse kapitlene er for det første tilpasset opplæring sett i sammenheng med skolekultur og teamarbeid. Deretter behandles spørsmål om spesialundervisning belyst som del av arbeidet med tilpasset opplæring. Det tredje temaet er elevsamtalen og dens betydning for tilpasset opplæring. Til slutt i denne delen drøftes forholdet mellom elevvurdering og tilpasset opplæring.

Ferdigheter, sosial kompetanse og fag

Andre del av boka behandler sammenhenger som er viktige i forhold til elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter. Det første temaet som behandles i denne delen, er erfaringer med læringsstrategier ut fra TV-serien ”Blanke ark”. Dette følges så av et kapittel om utvikling av sosial kompetanse. Det tredje temaet i denne delen er tilpasset opplæring i norskfaget, og følges av et kapittel hvor det tilsvarende fokuset er på matematikkfaget. I kapitlet som følger deretter belyses sammenhengen mellom tilpasset opplæring og bruk av IKT.

I sluttkapitlet drøftes en del overordnede og problemstillinger med fokus på lærerarbeid for tilpasset opplæring og elevenes læringsarbeid. Et underliggende perspektiv i boka er at lærerens hovedoppgave er å legge til rette for og lede læringsarbeidet. Lærerarbeid skal – individuelt og kollektivt – bidra til variasjon og romslighet slik at skal alle elever stilles overfor realistiske skolefaglige utfordringer og får tilpasset støtte til læring.

Publisert 2. mai 2011 14:15 - Sist endret 23. aug. 2021 09:46