Ny rapport om utenlandsadopterte barns utvikling

Forskningsrapporten viser positive resultater for utenlandsadopterte barns utvikling etter ankomst til Norge.

llustrasjonsfoto: Colourbox.com

En ny forskningsrapport av professor Monica Dalen presenterer resultater fra forskningsprosjektet ”Utenlandsadopterte barns tidlige utvikling i sine nye familier der 119 utenlandsadopterte barn har fulgt blitt fra de kom til Norge og frem til fylte 4 år. Prosjektet gjennomføres parallelt med en større studie ved Atferdssenteret i Oslo hvor en har fulgt opp etnisk norskfødte barn i samme tidsperiode. Dette gir unike muligheter til å sammenholde adoptivbarns og norskfødte barns utvikling i tidlige leveår.

Nærmer seg de norskfødte barna

Resultatene fra prosjektet viser at de utenlandsadopterte barna ligger etter i kommunikasjon og grovmotorisk utvikling ved ankomsten til Norge og ved 24 måneder sammenlignet med etnisk norskfødte barn. Fra 36 måneder nærmer adoptivbarna seg de norskfødte barna i grovmotorisk utvikling, men ligger fremdeles etter i kommunikasjon. Det er ikke vesentlige forskjeller mellom adoptivbarnas og de norskfødte barnas utvikling når det gjelder temperament og utfordrende atferd. Forskjellene er heller ikke store på områdene sosial kompetanse og psykisk helse.

– Resultatene må oppfattes som meget positive, særlig når en tar i betraktning adoptivbarnas noe vanskelige start på livet og den omstillingsprosessen en adopsjon alltid medfører, sier Monica Dalen.

Monica Dalen. Foto: UiO

Personlige intervjuer

Resultatene i rapporten bygger på personlige intervjuer med foreldre som har vurdert barnas utvikling. Samtlige barn som inngår i prosjektet var under 24 måneder da de kom til Norge, og halvparten var rundt 12 måneder. De fleste av barna var adoptert fra Kina, Sør-Korea, Colombia, Sør-Afrika og Etiopia. Utvalget av adoptivbarn er imidlertid representativt for barn som ble adoptert til Norge i 2007 og 2008.

Adopsjonsprosjektet er ledet av professor Monica Dalen (Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo) og har hatt økonomisk støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderings- departementet fra 2007 til 2011. Prosjektet har også fått økonomiske midler fra Institutt for spesialpedagogikk gjennom hele gjennomføringsperioden.

Publisert 4. okt. 2013 07:54 - Sist endret 27. okt. 2017 12:51