Teste språkapp for barn med Down syndrom

Kjenner du et barn med Down syndrom som er førsteklassing til høsten? Forskere ved Institutt for spesialpedagogikk ønsker å komme i kontakt med samtlige aktuelle familier for å undersøke om en nyutviklet app kan øke barnas evne til å uttrykke seg muntlig og delta i fellesundervisning. 

Jente med Downs syndrom Foto: Colourbox

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Appen består av digitale bildebøker og strukturerte oppgaver som er spesialutviklet med utgangspunkt i kunnskap om hvordan barn med Down syndrom lærer og utvikler språk. For å teste effekten av tiltaket, trengs et stort antall deltakere som ønsker å prøve ut appen kommende skoleår.

Hvem kan delta?


Barn med Down syndrom som fra høsten 2016 går i 1. klasse kan delta. Kriteriene er at barnet samt minst en av foreldrene har norsk som hovedspråk, og at barnet ikke har en tilleggsdiagnose som påvirker språklig utvikling.

Hvorfor er studien viktig?


Språkferdigheter påvirker læring, utvikling og sosialisering, og har betydning for inkludering og senere utdanning og arbeidsliv. Språket påvirker også mulighetene våre til å foreta egne valg og leve slik vi ønsker. Derfor er det behov for effektive språkstimuleringstiltak så tidlig som mulig i skoleløpet.

Få pedagogiske aktiviteter skaper et bedre utgangspunkt for språklig stimulering enn bildebøker for barn. Tilpassede bildebøker gir i tillegg støtte som er viktig for å konkretisere læringsinnholdet. Målet med denne studien er å gi barn med Down syndrom i tidlig skolealder virkningsfull og motiverende språkstimulering, og dermed så gode livs- og utviklingsmuligheter som mulig.

Hva innebærer studien?


Deltakelse innebærer en daglig økt med samtale rundt ukens bildebok, samt tilhørende språktreningsoppgaver. I starten av uka vil eleven få individuell undervisning for å bli kjent med bildebokhistorien og lære nøkkelord.

På den måten kan eleven lettere delta i undervisningsopplegget rundt bildeboka som skal gjennomføres i hel klasse og i smågrupper mot slutten av uka. Elevene får en ny bildebok hver uke. Skolen vil få nødvendig opplæring før tiltaket starter.

Deltakerne vil bli tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen starter opp med tiltaket høsten 2016, mens den andre starter etter jul. For å kunne sammenligne språkutviklingen i de to gruppene, blir barnas språklige nivå testet høst, vinter og vår.

Dersom tiltaket gir god effekt vil appen og informasjon om hvordan den kan brukes som et pedagogisk verktøy bli gjort tilgjengelig og gratis for alle.

Samarbeid


Effektstudien er utviklet i samarbeid med både nasjonale og internasjonale eksperter og er forventet å ha viktige praktiske, teoretiske og metodiske implikasjoner innen fagfeltet spesialpedagogikk, både innenfor områdene språkutvikling og utviklingshemming.

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråds program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren, FINNUT.

 

Interessert?

Dersom du ønsker mer informasjon, eller er interessert i å delta i studien, ta gjerne kontakt med

Kari-Anne Bottegaard Næss på e-post k.a.b.nass@isp.uio.no,

eller på telefon 922 40 741

Publisert 8. mars 2016 08:38 - Sist endret 10. mars 2016 10:12