Rekruttering til studie om språk og autisme pågår

Har du barn mellom 10-16 år som har norsk som første språk?

Vi ønsker deltakere til en doktorgradsstudie om språkforståelse hos barn og ungdommer som har:

a) autismespekterforstyrrelser (ASF), inkludert Asperger syndrom

b) typisk utvikling

 

bilde av en gruppe barn som snakker

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om studien

Fokus

Studien har fokus på forståelse av metaforiske uttrykk hos barn og ungdommer. Metaforforståelse regnes å være et av de viktigste aspektene ved språk som utvikles sent i barndommen. Utviklingen fortsetter gjennom ungdomsårene.  

 

Hvorfor er studien viktig?

Metaforer brukes svært ofte i alminnelige samtaler og også i skrevne tekster. De spiller en sentral rolle i undervisningssammenheng også fordi de brukes hyppig av lærere. Derfor er metaforforståelse viktig for både kunnskapstilegnelse på skolen, men også for kommunikasjon og sosialt samspill.

Det å forstå hvilke faktorer som påvirker metaforforståelse hos personer med ASF er viktig av flere grunner:

  • Språkforståelse påvirker sosial fungering, derfor kan et godt undervisningsopplegg med fokus på trening i språkforståelse ha avgjørende betydning for barnas og ungdommenes trivsel og livskvalitet
  • Fordi metaforer er vanlig i skolebøker i alle fag og brukes også ofte av lærere i undervisningssammenhengen, vil de som strever med metaforforståelse ha nytte av hjelp med å forbedre denne ferdigheten

På sikt skal kunnskapen om hvilke faktorer som påvirker språkforståelse kunne hjelpe barn og ungdommer til å utnytte sitt utviklingspotensial.

 

Samarbeid

Studien er en del av et doktorgradsprosjekt som er tilknyttet forskergruppen Child Language and Learning ved Institutt for spesialpedagogikk.

Studien gjennomføres i samarbeid med:

Hva innebærer studien?

1. Deltakeren får oppgaver

Barnet/ungdommen vil gjøre ulike språkoppgaver sammen med doktorgradsstipendiat Tamar Kalandadze. Oppgavene presenteres delvis på dataskjerm, delvis på papir eller som praktiske «gjøreoppgaver». Et eksempel på en oppgave er å avgjøre om et ord er et eksisterende norsk ord eller ikke. En annen oppgave innebærer å peke på nummeret på bildet som tilsvarer et oppgitt ord. I tillegg til språkoppgavene vil det gjennomføres en oppgave som omhandler generell strategibruk. Alle oppgavene vil tilsammen ta ca. 120 minutter å gjennomføre og de fordeles over to dager . Det skal sørges for at arbeidet med oppgavene vil være lystbetont og gøy. Datainnsamlingen vil foregå på skolen og barnet/ungdommen vil få tilpasset informasjon om oppgavene før de presenteres. Hvis ønskelig, kan eventuelt forelder eller lærer/assistent være til stede i de to oppgaveøktene.

2. Foreldrene får spørreskjema

Som en del av datainnsamlingen, vil det bli sendt ut et spørreskjema til foreldrene. Spørreskjemaet består av 70 utsagn. Foreldrene vil bli bedt om å vurdere hvor ofte de har observert det som beskrives i utsagnene hos sitt barn.

 

Hvem blir invitert til å delta i studien?

Utvalget i studien vil bestå av to ulike grupper (10-16 år):

  • En gruppe bestående av barn/ungdom med autismespekterforstyrrelser (ASF), inkludert Asperger syndrom
  • En sammenligningsgruppe bestående av barn og ungdommer med typisk utvikling uten kjente diagnoser knyttet til språk og lesing

Alle deltakerne må ha norsk som sitt første språk.

Grunnen til at vi skal sammenligne metaforforståelse hos barn og ungdommer med ASF, og barn og ungdommer med typisk utvikling, er for å kunne undersøke likheter og forskjeller i forståelse av figurativt språk i disse to gruppene. Dette kan i neste omgang ha betydning for planlegging av språkundervisningen kombinert med andre tiltak på skolen.

Interessert?

Dersom du ønsker mer informasjon, eller er interessert i å delta i studien, ta gjerne kontakt med doktorgradsstipendiat

Tamar Kalandadze på telefon: 93606087, eller e-post: tamar.kalandadze@isp.uio.no

 

Informasjonsskriv og samtykkeskjema godkjent fra NSD

 

Publisert 20. sep. 2016 09:05 - Sist endret 18. feb. 2019 12:55