Rekruttering til studie om dysleksi og internettlesing pågår

Har du barn på 10. trinn som har norsk som førstespråk?

Vi ønsker deltakere til en doktorgradsstudie om lesing på internett hos elever på 10. trinn:

a) Med dysleksi, men uten tilleggsvansker

b) Uten dysleksi

bilde av ungdommer som ser på pc

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om studien

Fokus

Studien har fokus på hvordan ungdom med dysleksi bruker internett i læringsaktiviteter.

Hvorfor er studien viktig?

Læring fra internett er i økende grad et krav både i skole- og dagliglivet. Det er nærliggende å tenke at det er lettere for dyslektikere å forstå det de leser på internett, fordi man der kan støtte seg til bilder og video. Imidlertid tyder forskning på at det å integrere informasjon på tvers av bilder, videoer og tekst, kan medføre en sterk belastning på arbeidsminnet. Vi vet lite om hvordan lesere med dysleksi takler denne utfordringen.

Vi ønsker derfor å få et bilde av hva elevene gjør mens de arbeider på internett. Dette skal brukes til å veilede elever med dysleksi i hvordan de kan arbeide mest mulig effektivt med slike oppgaver.

Samarbeid

Studien er en del av et doktorgradsprosjekt som er tilknyttet forskergruppen TextDIM.

Hva innebærer studien?

I tillegg til å jobbe med internettsider som handler om naturfag, vil deltakerne svare muntlig på noen spørsmål om hva de synes om de ulike nettsidene, hva som eventuelt var vanskelig, og hva de husker av det de har lest. Data registreres i form av svar på spørsmål, notater og lydopptak av noen av svarene.

I tillegg vil vi registrere øyebevegelsene på skjermen, for å se hva elevene retter oppmerksomheten mot. Til dette bruker vi en eye-tracker. Det er et lite instrument som festes nederst på PC-skjermen, og som følger øyets bevegelser under arbeidet med nettsidene. Øyebevegelsene kan vi da se som en «rød prikk» som beveger seg rundt i teksten deltakerne har lest. Dette medfører ikke noe ubehag for deltakerne, og opptakene vi får er bare av skjermen og ikke av deltakerne. Det vil med andre ord ikke foreligge opptak som viser deltakernes ansikter.

Undersøkelsen vil foregå på elevens skole, og fordeles over to økter, hver på mellom 45 og 60 minutter (fordelt på to dager). Deltakerne vil bli belønnet med et gavekort på kr. 300,-, og vil få tilbud om veiledning om effektiv lesing.

Hvem blir invitert til å delta i studien?

Utvalget i studien vil bestå av to grupper elever på 10. trinn:

  • En gruppe elever med dysleksi men uten tilleggsvansker (oppmerksomhetsvansker e.l.)
  • En sammenligningsgruppe bestående av elever uten dysleksi

Alle deltakerne må ha norsk som sitt førstespråk.

Grunnen til at vi skal sammenligne lesing på internett hos ungdom med og uten dysleksi, er at vi ønsker å undersøke i hvilken grad det er forskjeller i hvordan elever med og uten dysleksi prosesserer informasjon når de leser tekster med motstridende informasjon på internett, og i så fall hvilke individuelle faktorer som kan forutsi slike forskjeller.

Interessert?

Dersom du ønsker mer informasjon om studien eller er interessert i å delta, ta gjerne kontakt med doktorgradsstipendiat:

Anette Andresen på e-post anette.andresen@isp.uio.no

 

Informasjonsskriv og samtykkeskjema godkjent av NSD

Publisert 12. jan. 2016 11:14 - Sist endret 18. feb. 2019 12:50