Rekruttering til studie om språkvansker, hørsel og læring pågår

Har du barn mellom 7-12 år som har norsk som førstespråk?

bilde av jente som lytter

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ved Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet pågår det nå et forskningsprosjekt om språk og læring hos barn med hørselshemming, barn med språkvansker og barn med typisk utvikling. I dette prosjektet ønsker vi nå deltakere i disse tre gruppene:

1. Barn som bruker høreapparat med et hørselstap over 40dB

2. Barn med spesifikke språkvansker

3. Barn med typisk utvikling og antatt normal hørsel

I alle gruppene ønsker vil vi at barna skal ha norsk som førstespråk, og være mellom 7 og 12 år.

Om studien

Studien har fokus på hvordan barn lærer og bruker språk. Noen studier har vist at barn med hørselstap og barn med språkvansker lærer på en litt annen måte enn barn med typisk utvikling. Vi ønsker å undersøke dette nærmere. Vi ønsker også å undersøke om det er bestemte deler av språket som er spesielt vanskelig for barn i disse to gruppene.

Hvorfor er studien viktig?

Finner vi at barna med hørselstap og barna med språkvansker lærer på en noe annerledes måte enn barn med typisk språk, vil dette kunne hjelpe oss å lage bedre undervisningsopplegg for disse barna. Dersom vi også kan identifisere spesielle språklige problemområder, vil det være lettere å vite hva undervisningen skal konsentrere seg om for å oppnå best mulig læring. Vi vet at gode språkferdigheter er med på å gi barna større valgmuligheter senere i livet.

Hva innebærer studien?

Deltakere i studien vil jobbe sammen med en voksen med ulike oppgaver som å finne frem til ord som passer med bilder og finne biter som mangler i figurer. I tillegg vil deltakerne få testet hvor godt de hører i stille og støy. For barn med hørselstap vil det innhentes audiogram som viser graden av hørselstapet, eventuelt vil dette kartlegges av oss som gjennomfører undersøkelsen. Hele deltakelsen tar omkring fire timer og kan fordeles over to møter. Et av møtene kan gjennomføres der det måtte passe best for den enkelte, enten hjemme hos barnet, på skolen eller ved OUS, Rikshospitalet i Oslo/den den lokale hørselssentralen. Ved det andre møtet gjennomgår deltakeren hørselstester og møtet må da skje ved OUS, Rikshospitalet eller en lokal hørselssentral. Om deltakeren ønsker det, kan alle oppgaver og hørselstesting gjennomføres i løpet av ett møte som da må skje på hørselssentralen. Foresatte til deltakerne vil bli spurt om å fylle ut et spørreskjema omkring barnets trivsel og velvære i dagliglivet, samt noe bakgrunnsinformasjon.

Det er frivillig å delta i studien og man kan trekke seg når som helst. All informasjon om barn og foresatte vil bli behandlet konfidensielt og uten gjenkjennende opplysninger. Vi vil særlig vektlegge at deltakelsen skal være en positiv opplevelse. Alle som deltar i prosjektet vil få to kinobilletter og være med i trekkingen av en iPad mini.

Hvem står bak studien?

Studien gjennomføres som et samarbeid mellom forskergruppen Child Language and Learning ved Universitetet i Oslo og forskergruppen Cochleaimplantat hørsel og ørekirurgi ved Oslo Universitetssykehus. Studien ledes av professor Ona Bø Wie og førsteamanuensis Janne von Koss Torkildsen ved UiO. Forskningsassistentene Marit Enny Gismarvik og Åsrun Valberg ved Rikshospitalet samt stipendiat Christiane Haukedal ved UiO som også er tilknyttet prosjektet. 

Hvem deltar i studien?

Vi ønsker å inkludere barn fra hele landet i studien. Inntil nå har vi samarbeidet med skoler i Røyken kommune og Oslo kommune, PPT Ytre Helgeland, PPT for Vefsn-regionen, PPT Eidsvoll, Statped Sør-Øst, samt hørselssentraler ved Haukeland universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetssykehuset Nord-Norge, St.Olavs Hospital, Sørlandet sykehus, Drammen sykehus og Akershus universitetssykehus. Datainnsamlingen i prosjektet gjennomføres i perioden 2013-2016 og er godkjent av Regional Etisk Komité (REK).

Interessert?

Dersom du ønsker mer informasjon, eller er interessert i å delta i studien, ta gjerne kontakt med

  • Åsrun E. Valberg ved Universitetet i Oslo, på telefon 95747693 eller e-post a.e.valberg@isp.uio.no

 

 

Publisert 26. jan. 2016 14:13 - Sist endret 18. feb. 2019 12:59