Snakker du deg bort eller mister tråden i samtalen? Vi søker deltakere til et forskningsprosjekt

Ved Universitetet i Oslo (UIO) og Sunnaas Sykehus HF pågår det nå et forskningsprosjekt om gruppebehandling av kognitive vansker etter en ervervet hjerneskade. Fokuset er på sosiale kommunikasjonsferdigheter.     

Gruppebehandlingen foregår i diskusjonsgrupper. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Etter et hjerneslag eller annen ervervet hjerneskade kan man oppleve at ulike kognitive vansker kan påvirke kommunikasjonen man har med andre. For eksempel:

 • Glemmer du fort det som er blitt sagt?
 • Snakker du deg bort eller mister tråden i samtalen?
 • Tolker du ting bokstavelig?
 • Snakker du før du tenker?
 • Sier du upassende ting?

I denne studien er vi er interessert i deltakere som opplever kommunikasjonsvansker som skyldes for eksempel hukommelsesvansker, oppmerksomhetsvansker eller vansker med impulskontroll. Deltakerne i denne studien har ikke kommunikasjonsvansker som skyldes språkvansker (afasi), men andre kognitive vansker.

Hvis du kjenner deg igjen kan det være at du oppfyller de kriteriene som vi stiller for deltakere i studien.

Om studien                                                

I Norge har vi ingen forskningsbaserte behandlingsprogram spesifikt rettet mot de sosiale utfordringene i kommunikasjon som personer med kognitive vansker kan oppleve. Internasjonalt ser vi at det utvikles flere gruppebaserte behandlingsprogram som viser lovende resultater. Vi vil derfor prøve ut et av disse behandlingsprogrammene her i Norge. Vi bruker en gruppebasert behandling som heter Group Interactive Structured Treatment som forkortes til GIST. GIST fokuserer på trening av sosiale ferdigheter i gruppe.

Hva innebærer studien?

Dersom du ønsker å delta i studien og du blir inkludert, vil du få tilbud om GIST.  Selve behandlingen gis i grupper som består av seks deltakere og to gruppeledere.

I studien ønsker vi å undersøke om behandlingen har positiv effekt på de sosiale kommunikasjonsferdighetene til personer med kognitive vansker etter en ervervet hjerneskade. Vi ønsker også å undersøke om GIST-behandling som gis på to ulike måter har samme effekt på sosiale ferdigheter.

De 60 deltakerne som ønsker å være med i studien vil først bli kalt inn til en kartleggingssamtale sammen med en nær pårørende. Deltakerne som blir inkludert i prosjektet vil bli delt i to forskjellige grupper ved tilfeldig loddtrekking.

 • Den ene gruppen vil få GIST-behandling poliklinisk en gang per uke over en periode på 12 uker.
 • Den andre gruppen vil få intensiv GIST-behandling gjennom et 4 ukers opphold som inneliggende pasient ved Sunnaas sykehus HF.

Under begge behandlingene vil det være fokus på hjemmeoppgaver som gjøres i samarbeid med en nær pårørende. Dette er viktig for å fremme overføringsverdien til hverdagen.

Hvem står bak studien?

Studien er et doktorgradsprosjekt og gjennomføres som et samarbeid mellom Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og Sunnaas Sykehus HF.

 • Doktorgradskandidat er Silje Merethe Hansen.
 • Hovedveileder er Melanie Kirmess som arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for Spesialpedagogikk og forsker ved Sunnaas Sykehus HF.
 • Medveileder er Jan Stubberud, førsteamanuensis II og psykologspesialist ved Psykologisk Institutt, UIO og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Hvorfor er studien viktig?

Resultater fra gruppebehandlingen vil kunne bidra til at personer som opplever disse vanskene kan få et forskningsbasert behandlingstilbud i Norge. Dette i sin tur vil kunne bidra til at personer med kognitive vansker oppnår bedre mulighet for sosial deltakelse i hverdagen og i arbeidslivet. Fagpersoner som arbeider med kognitiv rehabilitering vil også kunne få opplæring og ta i bruk behandlingsprogrammet. Dette betyr at vi vil kunne kvalitetssikre behandlingen som gis til denne brukergruppen i Norge.

Hvem deltar i studien?

Vi ønsker å inkludere personer som oppfyller følgende krav:

 • Er over 18 år
 • Opplever kognitive vansker etter en ervervet hjerneskade som påvirker ham / henne i sosiale kommunikasjonssituasjoner
 • Har nær pårørende/venn som kan bistå i arbeid med kartlegging og hjemmeoppgaver under behandlingen.

Den ene gruppen vil få poliklinisk behandling i Oslo, derfor er det viktig at deltakere bor i områder hvor man kan komme seg til Oslo ukentlig for behandling.

Interessert?

Dersom du ønsker mer informasjon, eller er interessert i å delta i studien, ta gjerne kontakt med: Silje Merethe Hansen ved Institutt for Spesialpedagogikk, UIO, på telefon 22 85 53 04 eller på e-post: s.m.hansen@isp.uio.no

Publisert 11. mai 2018 09:21 - Sist endret 22. mai 2018 14:14