Rutiner ved indikasjoner på sviktende faglig nivå ved ISP

Instituttet har et prinsipp om at alle saker skal søkes løst på lavest mulig nivå, alle saker skal søkes løst i linjen og alle skal søkes behandlet uten unødvendige opphold.

Rutiner

Indikasjoner på sviktende faglig nivå kan fanges opp ved evalueringer, ved direkte henvendelser, fra studentenes fagutvalg, fra andre faglærere, fra administrasjon eller fra mer omfattende analyser fra svar fra evalueringer og kvantitative data om strykprosent, studentgjennomføring osv.

Emneansvarlig 

Ansvarlig for å gjennomføre underveisevalueringer og evt justere opplegg/undervisningsplan i det resterende del av studiet dersom dette er nødvendig.

Programråd  

Ansvarlig for å lage en årlig vurdering av om intensjonene for studieprogrammet slik de er beskrevet i programplanen, er oppnådd. Dersom det kommer frem av denne rapporten alvorlige feil eller faglige avvik er Programrådet pliktig til å sette inn tiltak for rette opp dette.

Ekstern evaulerer (kap. 10 i UiOs kvalitetssystem)

Ansvarlig for å gi en årlig vurdering av og rapport om de programmene vedkommende er evaluerer for.

Instituttleder

Tilbakemeldinger som går direkte på enkeltforelesere som ikke kan løses på lavere nivå skal rapporteres til Instituttleder som må vurdere i hvert enkelt tilfelle hvilke tiltak som kan settes i verk. Dette kan bl.a. innbefatte medarbeidersamtaler, eller å tildele den ansatte andre arbeidsoppgaver/andre fagfelt m.m

Studiekvalitetsrapport

Kort rapport som bestilles av Dekanen i forbindelse med 1. tertialrapportering. Fokus vil være på hvilke større grep som er gjort det siste året når det gjelder studiekvalitet. Det vil i tillegg kunne være noe ulikt fokus fra år til år avhengig av hva som er UiOs og Fakultetets prioriteringer. Det må opplyses om gjennomførte og planlagte programevalueringer.


 

Publisert 21. aug. 2015 12:53 - Sist endret 2. okt. 2017 11:16