Mandat

Programrådet i spesialpedagogikk har følgende myndighet

Programrådet er et rådgivende organ for instituttledelsen og Studieutvalget i spørsmål som angår studier og utdanning ved programmene Bachelor i spesialpedagogikk, Master i spesialpedagogikk, Engelskspråklig masterprogram Master of Philosophy in Special Needs Education og deltidsstudier i spesialpedagogikk ved instituttet.
Programrådet skal:

  • Innstille til Studieutvalget om endringer i emners innhold i henhold til den faglig utvikling,
  • innstille til og begrunne opptaksrammer for det respektive program, i samarbeid med institutt.
  • overse for den helhetlige kvalitetssikring av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmet.
  • skal besørge utarbeidelse av en årlig rapport.

Studieutvalget rapporterer til Instituttledelsen


Sammensetning

Studieutvalget består av 7 medlemmer og har følgende sammensetning

  • Institutt- Nestleder Studier, leder
  • Leder av Bachelorteamet
  • Leder av Masterteamet
  • Leder av SNE-teamet
  • To studentrepresentanter
  • En representant fra administrasjonen

Medlemmene oppnevnes av dekanen for en periode på fire år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år av gangen.
Kun oppnevnte medlemmer har stemmerett.
Representanten fra administrasjonen fungerer som programrådets faste sekretær.

Instituttlederer, kontorsjef og studieleder kan delta som observatør der det er hensiktsmessig i forhold til videre saksgang.
 

Publisert 12. okt. 2010 14:35 - Sist endret 1. nov. 2010 13:44