Eva-Signe Falkenberg

Professor emeritus - Institutt for spesialpedagogikk

Faglige interesser

 • Hørsel og hørselstap
 • Pedagogisk audiologi
 • Cochleaimplantat
 • Språkutvikling
 • Hørsels(re)habilitering
 • Kommunikasjon og interaksjon
 • Habitueringsterapi for tinnitusrammede
 • Familieterapi
   

Pågående forskningsprosjekter

 • 2010 - 2013: En studie av hørsel og hørselsfunksjon hos en kohort på 220 barn i offentlig skole i Norge sett i lys av barnas  språkutvikling.
 • 2000 - 2013: En longitudinell studie vedrørende effekten av habitueringsterapi for tinnitusrammede

Gjennomførte forskningsprosjekter

 • 2006 - 2012: En longitudinell studie av språkutvikling hos barn med cochleaimplantat
 • 2008 - 2011: En studie av konsekvenser av hørselstap hos eldre og deres behov for hørselsrehabilitering
 • 2000 - 2003: Habitueringsterapi for tinnitusrammede: Evaluering av effekt kort etter avsluttet behandling
 • 1995 - 1997: Styrking av tilbudet til høreapparatbrukere i Oslo
 • 1993 - 1995: Bruk og nytte av høreapparat og andre audiotekniske hjelpemidler
 • 1983 - 1989: Kulturelt døves vilkår og funksjon i det norske samfunn. Doktoravhandling
 • 1981 Høreapparatet – et nødvendig hjelpemiddel. En undersøkelse av forholdene omkring pasienter med høreapparat
 • 1976 - 1977: En første etterundersøkelse vedr. bruk av tekniske hjelpemidler for hørselshemmede

Bakgrunn

Undervisning og annen arbeidserfaring

 • 2006 - Evaluering av søknader til vitenskapelige stillinger inkludert stipendiatstillinger) Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i København
 • 2006- Fagfelle for vurdering av vitenskapelig artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter
 • 2004 - 1. opponent ved doktordisputas Universitetet i København. Internt medlem og koordinator av komiteer for vurdering av doktoravhandlinger, UiO
 • 1992 - Veiledning av doktorgradsstudenter
 • 1986- Sensor i medisinsk, teknisk og pedagogisk audiologi ved Københavns universitet, Det humanistiske fakultet, audiologopediutdannelsen
 • 1988- Gjesteforeleser og sensor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, NTNU, Københavns universitet og Høgskolen i Oslo
 • Invitert gjesteforeleser, Trondheim, 2000 ”Hørselstap, rehabilitering og livskvalitet” og ”Hørselshemmedes krav til rehabiliteringskjeden. Nasjonal konferanse om rehabilitering
 • Foreleser ved den første internasjonale rehabiliteringskonferansen innen audiologi i Portland, Maine, USA, 2001 under emnet: ”Neurophysiological Based Management of Tinnitus. Some results from an evaluation study in Norway”
 • 1972 - 1999 Audiopedagog, rådgiver og familieterapeut ved Ullevål sykehus (1992-1999 deltid)

Utdanning

 • 1993 Videreutdanning i familieterapi, 20 vt., Diakonhjemmets høgskolesenter
 • 1992 Godkjent spesialist i rådgivning, Norsk Cand. Paed. Spec.-forening
 • 1989 Dr.-philos.-graden, Det Medisinske fakultet, UiO
 • 1980 Embedseksamen (Cand.Paed.Spec.) Statens Spesiallærerhøgskole
 • 1978 Døvetolkutdanning med offentlig godkjenning, Kirke- og undervisningsdepartementet
 • 1968 Norske Musikklæreres Landsforbunds høyere opptaksprøve (sangpedagogisk eksamen), Musikkonservatoriet i Oslo
 • 1968 2.avd. spesialpedagogikk, studieretning audiopedgogikk, Statens Spesiallærerhøgskole
 • 1967 1.avd. spesialpedagogikk, Statens Spesiallærerhøgskole
 • 1966 Lærerprøven, Oslo off. lærerskole

Priser

Kongens fortjenstmedalje i gull for livslangt, landsomfattende arbeid for bedring av hørselshemmedes vilkår.


Verv og administrative oppgaver

 • 2009 - 2010 Prodekan for studer, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO
 • 2007 - 2008 Instituttstyremedlem, Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • 2006 - 2008 Forskningsleder, Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • 2006 - 2008 Nestleder, Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • 2006 - 2008 Leder for forskergruppen Child Language and Learning, ISP
 • 2002 - 2005 Medlem av styret, Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • 2000 - 2002 Styremedlem, Åsen voksenopplæringssenter, Oslo
 • 1990 - 1999 Nestleder for Stiftelsen Signo, tidligere ”Hjemmet for døve”
 • 1977 - 1987 Leder for Kirke- og undervisningsdepartementets offentlige utdanning for døvetolker
 • 1977 - 1987 Stifter av og leder for Norsk Døvetolkforening
 • 1990 – 2005 Nestleder for sensorkomiteen ved audiologopedutdanningen, Københavns universitet
 • 1976- 1983 Leder for Norges Døveforbunds tolkutvalg
 • 1974 – 1980 Medlem av Norges Døveforbunds tegnspråkutvalg
 • 1971 – 1975 Medlem av Lillehammer kommunestyre

 

Emneord: Habilitering og rehabilitering, Spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Språkutvikling og språkvansker

Publikasjoner

Falkenberg, Eva-Signe & Kvam, Marit Hoem (2012). Hørselshemning og audiopedagogikk i et tverrfaglig perspektiv., I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel nummer 21, 5.utgave.  s 426 - 447

Falkenberg, Eva-Signe & Wie, Ona Bø (2012). Anxiety and depression in tinnitus patients: 5-year follow-up assessment after completion of Habituation Therapy. International Journal of Otolaryngology.  ISSN 1687-9201. . doi: 10.1155/2012/375460

Solheim, Jorunn; Kvaerner, Kari Jorunn; Sandvik, Leiv & Falkenberg, Eva-Signe (2012). Factors affecting older adults´hearing aid use. Scandinavian Journal of Disability Research.  ISSN 1501-7419.  14(4), s 300- 312 . doi: 10.1080/15017419.2011.640411

Falkenberg, E.-S., Kvam, M.H., Wie, O.B. (2010):Hørselsrelaterte lærevansker. I: Haugen, R. (red.) Lærevansker. In press. Høgskoleforlaget

Wie, O.B., Falkenberg, E.-S., Tvete, O. & Tomblin, B. (2007): Children with Cochlear Implant: Characteristics and Determinants of Speech Recognition, Speech-Recognition Growth Rate and Speech Production. International Journal of Audiology, May; 46(5).

Falkenberg, E.-S. (2007): Holistic Aural Rehabilitation – A Challenge. Scandinavian Journal of Disability Research June, 9(2).

Falkenberg, E.-S. (2006): Skeptisk til tegnspråklov. Klar Tale, 26. januar.

Falkenberg, E.-S. (2005): Det audiologiske fagfeltet. Paradigmeskifte og kompetansebehov. Kompendium.

Falkenberg, E.-S. (2005): Kognitive prosesser hos tinnitus- og Menièrerammede. Mestring og mestringsteknikker. Kompendium.

Falkenberg, E.-S. (2005): Det audiologiske fagfeltet, paradigmeskifte og kompetansebehov. Kompendium.

Falkenberg, E.-S. & Kvam, M. H.(2004): Hørselshemning og audiopedagogikk. I: Befring, E. & Tangen, R. (red.): Spesialpedagogikk (3.utgave). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag:

Falkenberg, E.-S. (2004): Hør Nå Her. I: Spesialpedagogikk 9: 51.

Falkenberg, E.-S. (2004): Tinnitus – et overordnet innsatsområde. Kompendium.

Falkenberg, E.-S. (2004): Kompetansebehov og utvikling av dagsaktuell audiologikunnskap – en utfordring for utdanningsinstitusjonene og utdanningsmyndighetene. Kompendium.

Falkenberg, E.-S., Tungland, O. P. & Skollerud, S. (2003): Habituation Therapy of chronic distressing tinnitus  : a Presentation of a Treatment Programme and an Evaluation Study on its Effects.

Falkenberg, E.-S., Holmberg, M., Morken, I., Øygarden, J. (2002): Utdanning for diagnostisering og (re)habilitering av hørselshemmede. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og Institutt for audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Falkenberg, E.-S. (2002): Om tegnspråk og Cochlea Implantat. I: Døves Tidsskrift nr.15.

Falkenberg, E.-S. (2001): Neurophysiological Based Management of Tinnitus (NBM). Some results from an evaluation study in Norway. I: Plant, Geoff (ed.): Proceedings. First International Adult Aural Rehabilitation Conference. Portland, Maine, May 2001. CD-rom.

Falkenberg, E.-S. (2001): Profesjonsutdanningen innen teknisk og pedagogisk-psykologisk audiologi. Tanker om og planer for fremtiden. Nordenskiöld, I.L. (ed.): Nordisk Tidsskrift för Dövundervisningen. Bloms i Lund Tryckeri AB. Nr.3.

Falkenberg, E.-S. og Skollerud, S. (2001): Nevrofysiologisk mestring av tinnitus. I: Institutt for spesialpedagogikk (red.): Et forskningstorg.

Sunnanå, S.; Falkenberg, E.-S.; Bakken, A.; Fylling, I.; Gerritsen, S.; Jonassen, B.; Nordaune, E.; Nordeng, A.; Peterson, S.A.; Stien, K. (2000): Å høre eller ikke høre. Rapport fra Arbeidsgruppe til å utrede framtidig organisering, dimensjonering, lokalisering og finansiering av det Statlige spesialpedagogiske støttesystemet for hørselshemmede. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 167 sider.

Falkenberg, E.-S. (2000): Tinnitusbehandling, nevrofysiologisk basert mestring. In: Norsk Teknisk Audiologisk Forening: Program for Norsk Audiografforbund og Norsk Teknisk Audiologisk Forening’s etterutdanning 2000. Trondheim.

Falkenberg, Eva-Signe (1999): Norsk Døvetolkforenings tilblivelse og utvikling 1978 – 1988. I: Woll, H. (Red.):Døvetolk- og døvblindetolkyrkets fremvekst i Norge.
Døves Forlag AS, Bergen, s.107 - 126.

Falkenberg, Eva-Signe (1999): Tolkeutdanningen i perioden 1977 – 1982. I: Woll, H. (Red.): Døvetolk- og døvblindetolkyrkets fremvekst i Norge. Døves Forlag AS, Bergen.

Antonsen, Kari og Falkenberg, Eva-Signe (1997): Skal barnet ditt ha høreapparat? Informasjon og veiledning til foreldre. Sosial- og helsedepartementet/Ullevål sykehus. Bergen, Døves Trykkeri AS.

Antonsen, Kari og Falkenberg, Eva-Signe (1997): Mellomøreproblemer hos barn. Sosial- og helsedepartementet/Ullevål sykehus. Bergen, Døves Trykkeri AS.

Olsholt, Reidar og Falkenberg, Eva-Signe (1995): Bruk og nytte av høreapparat og andre tekniske hjelpemidler. Nordisk Audiologisk Selskaps 12. Kongress/kurs.

Olsholt, Reidar og Falkenberg, Eva-Signe (1992): Døvhet i et sosiologisk perspektiv. Nordisk Tidsskrift for Døveundervisningen, nr.1.

Olsholt, Reidar og Falkenberg, Eva-Signe (1991): Døvhet i et sosiologisk perspektiv. Nordisk Medicin, nr.2.

Falkenberg, Eva-Signe og Olsholt, Reidar (1991: Døves kommunikasjonsmuligheter i relasjon til auditive og visuelle symboler. Nordisk Medicin, nr.2.

Falkenberg, Eva-Signe og Olsholt, Reidar (1991): Døves livsbetingelser i samfunnet. Rapport fra Nordisk Utdanningssymposium.

Olsholt, Reidar og Falkenberg, Eva-Signe (1990): Kulturelt døves vilkår og funksjon i det norske samfunn. Doktoravhandling. Døves Forlag.

Falkenberg, Eva-Signe (1988): Pedagogisk audiologi. Kompendium for audiografstudenter.

Søholt, Lars-Erik, Olsholt, Reidar og Falkenberg, Eva-Signe (1981): Høreapparatet – et nødvendig hjelpemiddel. En undersøkelse av forholdene omkring pasienter med høreapparat. Tidsskrift for Den norske lægeforening nr.6.

Falkenberg, Eva-Signe (1979): Kommunikasjon i døveundervisningen. En kartlegging av pedagogers ferdighet og deres behov for utdanning på området. Hovedfagsoppgave, Statens Spesiallærerhøgskole.


Falkenberg, Eva-Signe (1977): Rapport om en første etterundersøkelse vedr. bruk av tekniske hjelpemidler for hørselshemmede. Audio-nytt nr.3.
 

 • Morris, David; Christiansen, Lærke; Uglebjerg, Cathrine; Brännström, K. Jonas & Falkenberg, Eva-Signe (2015). Parental comparison of the prosodic and paralinguistic ability of children with cochlear implants and their normal hearing siblings. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  29(11), s 840- 851 . doi: 10.3109/02699206.2015.1055803 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Austeng, Marit Erna; Akre, Harriet; Falkenberg, Eva-Signe; Øverland, Britt; Abdelnoor, Michael & Kvaerner, Kari Jorunn (2013). Hearing level in children with Down syndrome at the age of eight. Research in Developmental Disabilities.  ISSN 0891-4222.  34(7) . doi: 10.1016/j.ridd.2013.04.006
 • Austeng, Marit Erna; Akre, Harriet; Øverland, Britt; Abdelnoor, Michael; Falkenberg, Eva-Signe & Kvaerner, Kari Jorunn (2013). Otitis media with effusion in children with in Down syndrome. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.  ISSN 0165-5876.  77(8), s 1329- 1332 . doi: 10.1016/j.ijporl.2013.05.027
 • Falkenberg, Eva-Signe & Kvam, Marit Hoem (2012). Hørselshemning og audiopedagogikk i et tverrfaglig perspektiv, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  Kapittel nummer 21, 5.utgave.  s 426 - 447
 • Falkenberg, Eva-Signe & Wie, Ona Bø (2012). Anxiety and depression in tinnitus patients: 5-year follow-up assessment after completion of Habituation Therapy. International Journal of Otolaryngology.  ISSN 1687-9201. . doi: 10.1155/2012/375460
 • Solheim, Jorunn; Kvaerner, Kari Jorunn; Sandvik, Leiv & Falkenberg, Eva-Signe (2012). Factors affecting older adults´hearing aid use. Scandinavian Journal of Disability Research.  ISSN 1501-7419.  14(4), s 300- 312 . doi: 10.1080/15017419.2011.640411
 • Solheim, Jorunn; Kvaerner, Kari Jorunn & Falkenberg, Eva-Signe (2011). Daily life consequences of hearing loss in the elderly. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  33(23.24), s 2179- 2185 . doi: 10.3109/09638288.2011.563815
 • Wie, Ona Bø; Falkenberg, Eva-Signe; Tvete, Ole; Bunne, Marie & Osnes, Terje (2011). Cochleaimplantat til døve barn - hørsel- og talespråkutvikling. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  76(5), s 39- 49 Vis sammendrag
 • Falkenberg, Eva-Signe; Kvam, Marit Hoem & Wie, Ona Bø (2010). Hørselsrelaterte lærevansker, I: Richard Haugen (red.),  Barn og unges læringsmiljø 4 : Med vekt på lærevansker.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-898-9.  Kapittel 9.  s 227 - 247
 • Falkenberg, Eva-Signe & Kvam, Marit Hoem (2008). Hørselshemning og audiopedagogikk i et tverrfaglig perspektiv, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27593-8.  Kapittel 15.  s 346 - 371
 • Falkenberg, Eva-Signe (2007). Holistic Aural Rehabilitation - a Challenge. Scandinavian Journal of Disability Research.  ISSN 1501-7419.  9(2), s 78- 90
 • Wie, Ona Bø; Falkenberg, Eva-Signe; Tvete, Ole & Tomblin, Bruce (2007). Children with Cochlear Implant: Characteristics and Determinants of Speech Recognition, speech-recognition growth rate, and speech production. International Journal of Audiology.  ISSN 1499-2027.  46, s 232- 243
 • Falkenberg, Eva-Signe & Kvam, Marit Hoem (2004). Hørselshemning og audiopedagogikk, I:  Spesialpedagogikk (3. utgave).  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23176-0.  Kap. 15.  s 306 - 327
 • Falkenberg, Eva-Signe; Tungland, Ole Petter & Skollerud, Siri (2003). Habituation Therapy of Chronic Distressing Tinnitus: a Presentation of a Treatment Programme and an Evaluation Study of its Effects. Audiological Medicine.  ISSN 1651-386X.  2, s 132- 137 Vis sammendrag
 • Falkenberg, Eva-Signe & Sletmo, Einar (2002). Etterord, I: Liv Hilmen (red.),  Hør nå her.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-123-0.  s 167 - 170
 • Falkenberg, Eva-Signe & Kvam, Marit Hoem (2001). Jeg hørte ikke hva du sa! Hørselshemning og audiopedagogikk, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19906-9.
 • Falkenberg, Eva-Signe (1999). Norsk Døvetolkforenings tilblivelse og utvikling 1978 - 1988, I: Heidi Woll (red.),  Døvetolk- og døvblindetolkyrkets fremvekst i Norge.  Døves Forlag AS, Bergen.  ISBN 82-995436-0-6.  s 107 - 126
 • Falkenberg, Eva-Signe (1999). Tolkeutdanningen i perioden 1977 - 1982, I: Heidi Woll (red.),  Døvetolk- og døvblindetolkyrkets fremvekst i Norge.  Døves Forlag AS, Bergen.  ISBN 82-995436-0-6.  s 35 - 47
 • Olsholt, Reidar & Falkenberg, Eva-Signe (1992). Døvhet i et sosiologisk perspektiv. Nordisk tidskrift för dövundervisningen.  ISSN 0029-1471.  01, s 13- 18
 • Falkenberg, Eva-Signe & Olsholt, Reidar (1991). Døves kommunikasjonsmuligheter i relasjon til auditive og visuelle symboler. Nordisk Medicin.  ISSN 0029-1420.  106(2), s 59- 60
 • Olsholt, Reidar & Falkenberg, Eva-Signe (1991). Døvhet i et sosiologisk perspektiv. Nordisk Medicin.  ISSN 0029-1420.  106(2), s 56- 58
 • Falkenberg, Eva-Signe & Olsholt, Reidar (1990). Kulturelt døve i Norge. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.  ISSN 0048-0509.  3, s 138- 144
 • Søholt, Lars-Erik; Olsholt, Reidar & Falkenberg, Eva-Signe (1981). Høreapparatet - et nødvendig hjepemiddel. En undersøkelse av forholdene omkring pasienter med høreapparat. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  6(101), s 374- 376 Vis sammendrag
 • Falkenberg, Eva-Signe (1977). Rapport om en første etterundersøkelse vedr. bruk av tekniske hjelpemidler for hørselshemmede. Audio-nytt, nr.3, 1977.  ISSN 0347-6308.  (3), s 24- 24

Se alle arbeider i Cristin

 • Falkenberg, Eva-Signe (red.) (2010). Barn og unges læringsmiljø 4 : med vekt på lærevansker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276348989.  20 s.
 • Antonsen, Kari & Falkenberg, Eva-Signe (1997). Mellomøreproblemer hos barn. Døves Trykkeri AS.  8 s.
 • Antonsen, Kari & Falkenberg, Eva-Signe (1997). Skal barnet ditt ha høreapparat? Informasjon og veiledning til foreldre. Døves Trykkeri AS.  24 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wie, Ona Bø; Nipe, Christina & Falkenberg, Eva-Signe (2011). Ekspressiv og reseptiv språkutvikling hos 4-åringer med cochleaimplantat. Hvilken sammenheng kan man finne mellom ekspressivt og reseptivt språk hos bilateralt cochleaimplanterte 4-åringer?.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2010, 08. mars). Hjelp å få mot tinnitus.  Norsk Ukeblad.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2010). Tenk nytt om tinnitus. Din Hørsel.  (02), s 06- 11
 • Falkenberg, Eva-Signe (2010). Tinnitus, tinnitusbehandling og utadnning av fagpersoner.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2009, 20. september). Behandling fjerne øresus Nytt studie om behanlding av øresus på Universitetet i Oslo.  Aftenposten.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2009, 25. september). Tinnitus og tinnitusbehandling. [Radio].  NRK1.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2009, 02. oktober). Tinnitus, nytt videreutdanningstilbud ved UV-fakultetet. [Radio].  RadioNova.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2008). Tolkeforbundet 30 år - et lite tilbakeblikk i jubileumsåret. Tolkeavisa. Medlemsblad av og for tolker tilknyttet tolkeforbundet.  s 7- 9 Vis sammendrag
 • Falkenberg, Eva-Signe (2007, 15. oktober). Tinnitus, årsaker, forebygging og behandling. [TV].  Norsk Rikskringkasting.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2006). Skeptisk til tegnspråklov. Døves Tidsskrift.  ISSN 0332-6942.  (3), s 26- 26
 • Falkenberg, Eva-Signe (2006). Tinnitus og Meniére hos hørselshemmede og CI-opererte.
 • Falkenberg, Eva-Signe & Solheim, Jorunn (2006). Mestring av hørselstap i et psykososialt perspektiv.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2005). Det audiologiske fagfeltet: Paradigmeskifte og kompetansebehov, utdanningstilbud ved Universitetet i Oslo.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2005). Informasjon om tinnitus og tinnitus habitueringsterapi.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2005). Kognitive prosesser hos tinnitus- og Meniere-rammede. Mestring og mestringsteknikker.
 • Wie, Ona Bø; Falkenberg, Eva-Signe & Tvete, Ole (2005). A study of the first hundred children with cochlear implant in Norway: Factors associated with development of speech perception, speech production and well-being. Vis sammendrag
 • Wie, Ona Bø; Uggen, Marte & Falkenberg, Eva-Signe (2005). CI in 79 prelingual deaf signing children.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2004, 18. oktober). Habitueringsterapi - forskningsresultater. [TV].  NRK.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2004). Hvem profitterer på nevrofysiologisk mestringsbehandling?.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2004). Hør Nå Her. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (09), s 51- 51
 • Falkenberg, Eva-Signe (2004). Kompetansebehov og utvikling av dagsaktuell audiologikunnskap - en utfordring for utdanningsinstitusjonene og utdanningsmyndighetene.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2004). Kronisk lyd. Apotek-magasinet.  ISSN 0804-3035.  (1), s 20- 20
 • Falkenberg, Eva-Signe (2004). Tinnitus - et overordnet innsatsområde.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2004). Tinnitus og tinnitusbehandling.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2004). Tinnitus og tinnitusmestring.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2003). Fremtidens profesjonsutdanning innen det audiologiske fagfeltet.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2003). Fremtidig profesjonsutdanning i audiologi.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2003). Hvordan kvalifisere fagfolk for rehabilitering av voksne cochleaimplanterte?.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2003). Hørselshemning. En uttalelse vedrørende NOU 2003:16: I første rekke, kapittel 9: En tilpasset opplæring for alle.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2003, 09. juli). Innslag i Dagsrevyen om tinnitus og tinnitusbehandling. [TV].  NRK 1.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2002, 01. mars). Forskningsprosjekt med gode resultater. Bryter ond sirkel. Nevrofysiologisk behandling. [Radio].  "Din Hørsel". Tidsskrift. : Hørselshemmedes Landsforbund.. Vis sammendrag
 • Falkenberg, Eva-Signe (2002). Habitueringsterapi. Mestringsbasert behandlingsopplegg.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2002, 01. november). Om tegnspråk og Cochlea Implantat. [Radio].  Døves Tidsskrift nr.15 : Norges Døveforbund.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2002). Utdanning for diagnostisering og (re)habilitering av hørselshemmede. Rapport fra en arbeidsgruppe.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2001). Neurophysiological Based Management of Tinnitus (NBM).
 • Falkenberg, Eva-Signe (2001). Profesjonsutdanningen innen teknisk og pedagogisk-psykologisk audiologi. Tanker om og planer for fremtiden. Nordisk tidskrift för dövundervisningen.  ISSN 0029-1471.  3, s 89- 90
 • Falkenberg, Eva-Signe (2001, 01. februar). Tinnitusrammede kan få hjelp. Ny behandling viser gode resultater. [Radio].  Apollon. Forskningsmagasin. : Universitetet i Oslo..
 • Falkenberg, Eva-Signe (2001). Øresus (tinnitus) - et stigende problem blant unge og voksne.
 • Falkenberg, Eva-Signe & Skollerud, Siri (2001). Nevrofysiologisk basert mestring av tinnitus.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2000). I grenseland mellom voksenopplæring og rehabilitering.
 • Antonsen, Kari & Falkenberg, Eva-Signe (2000). "Lutter øre." Kursperm med kursmal og kursinnhold til: - hørselsrehabiliteringskurset "Informasjon og veiledning til deg som har fått høreapparat" - beregnet på voksne høreappratbrukere og deres pårørende. - 1-dags-kurs om hørselshemmede - beregnet på ansatte i førstelinjetjenesten.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2000). Hørselshemmedes krav til organisering av rehabiliteringskjeden.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2000). I spenningsfeltet mellom rehabilitering og voksenopplæring.
 • Falkenberg, Eva-Signe (2000). Tinnitusbehandling, nevrofysiologisk basert mestring. Vis sammendrag
 • Falkenberg, Eva-Signe & Mikkelsen, Anna Valborg (2000). Hørselshemmede, rehabilitering og livskvalitet.
 • Sunnanå, Sigmund; Falkenberg, Eva-Signe; Bakken, Anne; Fylling, Ingrid; Gerritsen, Sissel; Jonassen, Bjørn; Nordaune, Elin; Nordeng, Aase; Peterson, Svein Arne & Stien, Kenneth (2000). Å høre eller ikke høre. Rapport fra Arbeidsgruppe til å utrede framtidig organisering, dimensjonering, lokalisering og finansiering av det Statlige spesialpedagogiske støttesystemet for hørselshemmede.
 • Falkenberg, Eva-Signe (1999). Informasjon om "ny" hørselsutdanning: Hvordan kan framtiden se ut?.
 • Falkenberg, Eva-Signe (1999, 14. januar). Kan ta kontroll over øresusen.  Dagens Medisin.
 • Falkenberg, Eva-Signe (1999). Psyko-sosiale problemer hos hørselshemmede: Praktiske erfaringer/hvem gjør hva?.
 • Falkenberg, Eva-Signe (1999). Tinnitus: Hvilke råd/svar skal vi gi våre brukere?.
 • Antonsen, Kari & Falkenberg, Eva-Signe (1997). Styrking av tilbudet til høreapparatbrukere i Oslo. Sluttrapport.
 • Falkenberg, Eva-Signe (1995). Tilbudet til tinnituspasienter ved hørselssentralen, Ullevål sykehus. Audiografen.  ISSN 0800-0301.  s 43- 45
 • Olsholt, Reidar & Falkenberg, Eva-Signe (1995). Bruk og nytte av høreapparat og andre tekniske hjelpemidler.
 • Falkenberg, Eva-Signe & Olsholt, Reidar (1991). Døves livsbetingelser i samfunnet.
 • Olsholt, Reidar & Falkenberg, Eva-Signe (1990). Kulturelt døves vilkår og funksjon i det norske samfunn. Doktoravhandling.
 • Falkenberg, Eva-Signe (1985). Pedagogisk audiologi.
 • Falkenberg, Eva-Signe (1979). Kommunikasjon mellom lærere og elever i døveundervisningen.
 • Falkenberg, Eva-Signe (1974). Mer om de høresvake barna. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. juni 2019 11:36 - Sist endret 6. mars 2020 10:43