Solveig-Alma Halaas Lyster

Professor Emeritus - Institutt for spesialpedagogikk

Faglige interesser

 • Både min undervisning og forskning er knyttet til språk- og leseutvikling og språk- og lesevansker.
 • Fokus er rettet både mot barn og unge med en typisk utvikling og barn og unge som har ulike former lærevansker og behov for tilpassede og spesialpedagogiske spesialpedagogiske tiltak.
 • Arbeidet er særlig rettet mot forebygging av vansker og tidlig innsats. I dette arbeidet har jeg spesielt arbeidet med forholdet mellom språkutvikling og leseutvikling, et forhold som tolkes ut fra både en kulturell og en sosial kontekst.
 • Metodologiske tilnærminger er i vesentlig grad knyttet til longitudinelle studier der barns utvikling er fulgt over tid.
 • Mye av mitt forskningsarbeid er knyttet til forskningen innenfor forskergruppen CLL (Child Language and and Learning) og i noen grad til forskergruppen Kisp (Kunnskapsgenerering i det spesialpedagogiske praksisfeltet).

Undervisning

 • Min undervisning er knyttet til alle nivåer av instituttets studier og til ulike etterutdanningstilbud og mastertilbud som gis til lærere undervisninger er i stor utstrekning knyttet opp mot mitt forskningsfelt.
 • Mye av mitt arbeid er imidlertid rettet mot veiledning av Ph.d-stipendiater og deres forskningsprosjekt.

Bakgrunn

Utdanning

 • Lærerutdanning 1969
 • Første avdeling spesialpedagogikk 1970
 • Norsk grunnfag 1971
 • Embedseksamen i spesialpedagogikk (Cand.spec.paed) med fordypning i logopedi 1985, Statens spesiallærerhøgskole
 • Stipendiat Norges forskningsråd / Statens spesiallærerhøgskole 1992-1995
 • Dr.Scient ved institutt for spesialpedagogikk, UiO, 1996 med avhandlingen ”Preventing reading and spelling failure: the effects of early intervention promoting metalinguistic abilities”

Arbeidserfaring

 • Lærer, spesialpedagog og logoped i grunnskolen
 • Logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver ved den pedagogisk-psykologiske tjenesten
 • Logoped og leder for kommunal voksenopplæring
 • Rådgiver på grunnskolens ungdomstrinn
 • Undervisningsinspektør i grunnskolen
 • Professor II i høgskolesystemet (Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring)
 • 1.amanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, 1995
 • Professor ved Institutt for spesialpedagogikk, 2004
 • Forelesninger ved nasjonale og internasjonale høgskoler og universitet

Verv

 • Medlem av instituttstyret, første gang som stipendiat, og bibliotekstyret, UiO, i flere perioder
 • Instituttleder (2005-2006)
 • Prodekan for forskning UV-fakultetet (2007-2008)
 • Sporleder Track 1 NATED (Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap),2009-
 • Forskningsleder ISP (2010- )

Samarbeid

Samarbeid er etablert og er i ferd med å etableres med nasjonale og internasjonale medarbeidere. Dette samarbeidet er knyttet spesielt opp mot forskergruppen CLL (Child Language and Learning) og til det arbeidet som pågår i NATED, blant annet gjennom et samarbeid med Centre for Reading and Language ved University of York.

Publikasjoner

Publisert 5. feb. 2018 15:21 - Sist endret 6. mars 2020 10:43