Steinar Theie

Bilde av Steinar Theie
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesser er hovedsakelig knyttet til barn og unges utvikling innenfor atferd og kommunikasjon. Dette innbefatter bl.a. barn og unge med atferdsvansker, barns kommunikasjon med voksne i nære relasjoner (for eksempel med førskolelærere og lærere) og adoptivbarns utvikling. Pågånde forskning er knyttet til:

 • elevsamtalen i ungdomsskolen og videregående skole og andre spontane elev-lærersamtaler - gjennom prosjektet "kvaliteten på elevsamtalen og spontane elev-lærerdialoger i ungdomsskolen og videregående skole".
 • utenlands adopterte barns sosiale og kognitive utvikling (gjennom prosjektet "internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling"  - hvor det også inngår sammenliging med norskfødte barn uuvikling
 • migrasjonsrelaterte problemstillinger knyttet til skolevalg - særlig knyttet til foreldres oppfatning av skolebytte fra barneskolen til videregående skole i Oslo

Andre forskningsfelt og faginteresser er:

 • inkludering av barn med særskilte behov i skole og barnehage - både nasjonalt og internasjonalt (da særlig knyttet til Russland og Øst-Europa), Jeg har bl.a. internasjonal prosjekterfaring med implementering av inkluderende tjenester for barn og unge, bl.a. i Russland. Prosjektet varte over 5 og et halvt år og involverte en rekke russiske og norske samarbeidspartnere.
 • International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)  (på norsk "Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse") brukt som rammeverk for kartlegging og rapportering.
 • Forskningsmetode - både kvantitativ og kvalitativ metode. Jeg arbeider med ulike former for survey-design (både tidsbundne og longitudinelle) og med strukturerte tilnærminger innenfor  kvalitativ metode. Innenfor kvalitativ metode arbeider jeg med datastøttet kvalitativ analyse ved bruk av NVivo (tidligere NUD*IST og før det Textbase Alfa).

Undervisning

 • Kvantitativ metode med vekt på survey  (SPED4010 - andre år på masterstudiet)
 • Etikk og personvern i spesialpedagogisk forskning (SPED4010)
 • Masteroppgaveseminarer  (SPED4010)
 • Datastøttet kvalitativ analsye  (SPED4010)
 • Om inkludering og ”Education for All” på ISP’s internasjonale masterprogram (SNE4110)
 • Emneansvarlig for SNE4390 – Master’s Thesis
 • Forskningsmetode på ISP’s internasjonale masterprogram (SNE4230)
 • Veiledning og sensur på det norske og internasjonale masterprogrammet
 • Ph.D. programmet ved UV-fakultetet: Datastøttet kvalitativ analyse (med bruk av Nvivo)

Bakgrunn

 • Førskolelærerutdanning
 • Embetseksamen i spesialpedagogikk fra ISP- Cand. Pead. Spec. med fordypning i psykososiale vansker
 • Arbeid i pedagogisk psykologisk tjeneste
 • Praksis fra skole innenfor barne- og ungdomspsykiatrien
 • Erfaring fra organisasjons- og lederutvikling i offentlig og privat sektor
 • Arbeid med "Nordisk nettverk for spesialpedagogisk forskning"

Verv

 • Tidligere nestleder ved instituttet
 • Tidligere instituttleder
 • Tidligere leder av ISP’s internasjonale masterprogram Special Needs Education (som går over 2 år)
 • Tidligere leder av masterteamet for de norske masterprogrammene
 • Tidligere emneansvarlig for 2. år på masterprogrammet Spesialpedagogikk i emnene  "Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk" (SPED4010) og "Masteroppgave" (SPED4090)
 • Tidligere emneansvarlig for emnene SNE4110, SNE4120, SNE4130, SNE4200 og SNE4230 på masterprogrammet Special Needs Education
 • Tidligere ansvarlig for desentraliserte masterprogrammer (bl.a. på Sandane, i Agder og Bodø)
 • Emneansvarlig for Education for all (SNE4110) på masterprogrammet Special Needs Education
 • Medlem av masterteamet ved ISP
 • Medlem av programråd ved ISP

Samarbeid

 • Er tilknyttet forskergruppen Inkludering og mangfold – sett i spesialpedagogisk perspektiv. Arbeider bl.a. med en longitudinell studie av "Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling”, prosjektet ”Kvaliteten på elevsamtalen og spontane elev-lærerdialoger i ungdomsskolen og videregående skole” og med foreldres oppfatning av skolebytte fra barneskolen til videregående skole i Oslo.

Publikasjoner

 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2020). Academic performance and school adjustment of internationally adopted children in Norway, The Routledge Handbook of Adoption. Routledge. ISSN 9781138362505. s. 395–406.
 • Dalen, Monica; Theie, Steinar & Rygvold, Anne-Lise (2020). School adjustment of internationally adopted children in primary school: A mother and teacher approach. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. doi: 10.1016/j.childyouth.2019.104737. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2019). Academic Achievement Among Adopted and Nonadopted Children in Early School Years. Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 22(3), s. 199–218. doi: 10.1080/10926755.2019.1627448.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2017). Utenlandsadopterte - en del av mangfoldet i barnehage og skole. I Nilsen, Sven (Red.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. s. 241–265.
 • Theie, Steinar (2017). Elev-lærer-samtaler som læringsarena. I Nilsen, Sven (Red.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. s. 115–134.
 • Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2016). Internationally Adopted Children's Reading Comprehension in Second Grade. Adoption Quarterly. ISSN 1092-6755. 19(3), s. 166–187. doi: 10.1080/10926755.2016.1182954.
 • Morken, Ivar & Theie, Steinar (2015). Skolebytte ved overgangen til ungdomsskolen. Hvilke faktorer legger foreldre i Groruddalen vekt på ved valg av skole? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 15–27.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2014). Similarities and Differences Between Internationally Adopted and Nonadopted Children in Their Toddler Years: Outcomes From a Longitudinal Study. American Journal of Orthopsychiatry. ISSN 0002-9432. 84(4), s. 397–408. doi: 10.1037/ort0000010.
 • Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2014). Elevsamtalen i videregående skole - hvordan husker elever dem i ettertid? Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 49(2), s. 25–37.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). Internationally Adopted Children from Non-European Countries: General Development during the First Two Years in the Adoptive Family. Scientific World Journal. ISSN 1537-744X. doi: 10.1100/2012/375436.
 • Sørensen, Peer Møller; Theie, Steinar; Lassen, Liv Margarete & Breilid, Nils (2011). Ungdomsskoleelevers vurdering av nytten og kvaliteten på planlagte elevsamtaler, med fokus på elever i risiko. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. s. 74–86.
 • Theie, Steinar & Qvenild, Eli (2010). ICF brukt i utredning av afasi. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 56(4), s. 10–18. Fulltekst i vitenarkiv
 • Theie, Steinar & Ericson, Pål (2010). ICF brukt i utredning av stemmevansker. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 56(2), s. 28–37. Fulltekst i vitenarkiv
 • Theie, Steinar & Andreassen, Anne Berit (2010). ICF brukt i utredning av dysleksi :. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 56(3), s. 5–13. Fulltekst i vitenarkiv
 • Theie, Steinar (2009). ICF i spesialpedagogisk rapportering hvor anvendelig er ICF som klassifikasjons og rapporteringssystem for afasi, stemmevansker og dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 55(4), s. 12–19. Fulltekst i vitenarkiv
 • Theie, Steinar (2008). ICF i speisialpedagogisk arbeid - eksemplifisert gjennom det logopediske fagområdet. Norsk tidsskrift for logopedi. ISSN 0332-7256. 54(2), s. 5–12. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skogen, Kjell & Theie, Steinar (1999). Paraplyprosjektet som læringsarena for forskere, Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid i lys av utdanningspolitiske retningslinjer. Et paraplyprosjekt 1995-1997. Sluttrapport. Institutt for spesialpedagogikk. ISSN 82-90363-64-8.
 • Theie, Steinar (1999). Program for handikapphistorie, Institutt for spesialpedagogikk. I Simonsen, Eva & Kirkebæk, Birgit (Red.), Etikk, genetikk og spesialpedagogikk. Unipub, Oslo. ISSN 82-7477-023-4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjertsen, Jostein; Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2018). Om adopterte barn. [Radio]. Oslo.
 • Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise & Theie, Steinar (2018). Utenlandsadopsjon - en vellykket intervensjon for barn i risiko.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2016). Academic performance among adopted and non-adopted first graders: differences and similarities.
 • Theie, Steinar & Dalen, Monica (2016). Do behaviour skills among adopted forst graders influence on school motivation, language skills and social relations?
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). General Development, Temperamental Characteristics and Behavioral Problems in Adopted Children from Non-Eastern Countries during the First Two Years in Their New Families in Norway. European psychiatry. ISSN 0924-9338. 27.
 • Dalen, Monica & Theie, Steinar (2012). Motor development, temperamental characteristics, and behavior problems among international adopted children from Non-Eastern European countries during the first two years in their new families - results from a longitudinal study in Norway.
 • Lassen, Liv Margarete; Sørensen, Peer Møller; Breilid, Nils; Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2011). Nordisk nettverk for spesialpedagogisk forskning - ISP/DPU/Högskolan i Malmö.
 • Theie, Steinar (2009). Inclusion: basic concepts and understanding, rights and conventions and a theoretical perspecive.
 • Theie, Steinar (2008). ICF i spesialpedagogisk arbeid - arbeid med ICF i Norge.
 • Wormnæs, Siri & Theie, Steinar (2007). ICF i spesialpedagogisk rapportering. Noen foreløpige resultater.
 • Tangen, Reidun & Theie, Steinar (2007). Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NUD*IST.
 • Theie, Steinar (2007). The relationship between self-esteem and problem behaviour, social and academic competence. Fulltekst i vitenarkiv
 • Theie, Steinar (2006). Forholdet mellom selvoppfatning og psykososiale vansker.
 • Theie, Steinar (2005). Utfordringer i samarbeidet mellom ISP og StatPed/kompetansesentra.
 • Theie, Steinar (2005). Inkludering - kvalitet og kvantitet.
 • Theie, Steinar (2005). Barriers in implementing project in Russia (based on experinces from the project:Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region).
 • Theie, Steinar (2005). Experiences and barriers in implementing new knowlegde and methodology in Russia.
 • Theie, Steinar (2005). Results of the evaluation of the project: Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region.
 • Theie, Steinar & Kozhevnikova, Elena V. (2004). Some experiences and results of the project:�Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region�.
 • Theie, Steinar (2004). Inclusion in Russia � experiences and challenges from an ongoing innovation project in Archangelsk.
 • Theie, Steinar (2004). Inclusion in Russia � experiences and challenges from an ongoing innovation project in Archangelsk.
 • Theie, Steinar (2004). Special Needs Education in Norway. Some main perspectives and some challenges.
 • Theie, Steinar (2003). The importance of Individual Plans for Habilitation (IPH) and connection to Individual Education Plans (IEP).
 • Theie, Steinar (2003). Conference in Archangelsk (Russia): 1-5.9.2003: "Towards inclusion". Del av prosjektet: "Implementing decentralised community-based services for families and children with special needs. An innovation and competence-building program in the region of Archangelsk".
 • Theie, Steinar (2003). �Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region�.Plan for documentation and evaluation in 2003 and the beginning of 2004.
 • Theie, Steinar (2003). �Implementing decentralised community based services for families and children with special needs. An innovation and competence building program in the Archangels region�.Plan for competence building in 2003 and spring 2004.
 • Theie, Steinar (2002). Project plan: Implementing decentralised community-based services for families and children with special needs. An innovation and competence-building program in the region of Archangelsk.
 • Theie, Steinar (1996). Institutt for spesialpedagogikk - et institutt i forandring og utvikling. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Theie, Steinar (2004). Lov om behandling av personopplysninger - noen etiske overveielser i spesialpedagogisk forskning. Institutt for Spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar & Tangen, Reidun (2003). Kvalitativ analyse og bruk av NUD*IST. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar (1999). Lærervurderinger. Faktoranalyser og reliabilitetsanalyser. Data fra lærere i Telemark fylke. Prosjekt skolevurdering. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar (1999). Læreres vurdering av elever. Faktoranalyser og reliabilitetsanalyser. Data fra klassestyrere i Telemark fylke. Prosjekt skolevurdering. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar (1999). Elevvurderinger. Faktoranalyser og reliabilitetsanalyser. Data fra elever i Telemark fylke. Prosjekt skolevurdering. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar (1999). Foreldrevurderinger. Faktoranalyser og reliabilitetsanalyser. Data fra foreldre i Telemark fylke. Prosjekt skolevurdering. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar (1996). Prosjekt skolevurdering. Instrumentsamling og informasjon til skoler, elever og foreldre. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Theie, Steinar (1994). Prosjekt skolevurdering. Instrumentsamling. Moss. Institutt for spesialpedagogikk.
 • Befring, Edvard; Sørensen, Peer Møller & Theie, Steinar (1990). Ulovlig skolefravær. Empirisk analyse av fravær uten gyldig grunn i Oslo-skolens 7.-, 8.- og 9.-klasser. Statens spesiallærerhøgskole.
 • Befring, Edvard; Sørensen, Peer Møller & Theie, Steinar (1988). Ulovlig fravær i Oslo-skolen. Rapport I fra samarbeidsprosjekt mellom skolesjefen i Olso og Statens Spesiallærerhøgskole om ulovlig fravær i grunnskolen. Statens spesiallærerhøgskole.
 • Theie, Steinar (1986). "Miljø og ledelse i skolen" (MOLIS) En analyse og empirisk drøfting med spesiell vekt på kommunikasjon og konfliktarbeid. Statens Spesiallærerhøgskole.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. aug. 2010 09:47 - Sist endret 1. okt. 2021 08:30