Studentrepresentasjon

Studenter er representert på ulike nivåer og i ulike organer ved Universitetet i Oslo.

UiOnivå

Besluttende organer Rådgivende og utøvende organer Studentorganer

Universitetsstyret (2)*

Øverste organ ved UiO. Ansvar: Strategi for utdanning og forskning. Mål og resultatkrav. Økonomi og eiendom. Instruks for å tilsyn med daglig ledelse.

Utdanningskomiteen (3)*

Rådgivende organ for rektoratet. Arbeidsområder: Utdanningsstrategiske spørsmål. Erfaringsutveksling.

 

Studentparlamentet

Studentparlamentet er det øverste tillitsvalgte organet ved UiO.

 Arbeidsutvalget

UiO-styrets tilsettingskomite (1)

Tilsettingsutvalg for stillinger uten fakultetstilknytning (1)

Læringsmiljøutvalget (4)

Studie og forskningskomiteen

 

Den sentrale klagenemda (2) Skikkethetsnemda (2) Internasjonal komite og Promoteringskomite
Bibliotekstyret (2) Det sentrale valgstyret (2) Miljøkomite og kontrollkomite

*Viktige organer for vedtak og drøfting av studiespørsmål

Fakultetsnivå

Besluttende organer Rådgivende og utøvende organer Studentorganer

Fakultetsstyret (3)*

Fakultetets øverste organ. Ansvar: Overordnede mål, prioriteringer og strategier for fakultetet. Årsplan. Budsjett.

Studieutvalget (2)*

Fakultetets rådgivende organ i studiespørsmål. Arbeidsoppgaver: drøfting av studiespørsmål.

 

Studentutvalget

Arbeider for studentenes interesser på fakultetsnivå

Tilsettingsutvalget (1) Lokalt arbeidsmiljøutvalg (1)  
Valgstyret (1) Utdanningskomiteen (1)  

*Viktige organer for vedtak og drøfting av studiespørsmål

Instituttnivå

Besluttende organer Studentorganer

Instituttstyret IPED (2)*

Det øverste beslutningsorganet ved instituttet. Ansvar: Overordnede mål, prioriteringer og strategier. Årsplan. Økonomi. Tilsettinger (innstilling)

Fagutvalget IPED

Instituttstyret ISP (2)*

Det øverste beslutningsorganet ved instituttet. Ansvar: Overordnede mål, prioriteringer og strategier. Årsplan. Økonomi. Tilsettinger (innstilling)

Fagutvalget ISP

Instituttstyret ILS (2)*

Det øverste beslutningsorganet ved instituttet. Ansvar: Overordnede mål, prioriteringer og strategier. Årsplan. Økonomi. Tilsettinger (innstilling)

 
Senterstyret CEMO (1)*  

ILS = Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
ISP = Institutt for spesialpedagogikk
IPED = Institutt for pedagogikk
CEMO = Centre for Educational Measurement
*Viktige organer for vedtak og drøfting av studiespørsmål

Programnivå

Rådgivende og utøvende organer Studentorganer
Programråd ISP (3)* Lektorprogrammets programutvalg
ProgramrådProgramrådProgramråd IPED (3)* Lektorprogrammets studentforening
Programråd Lektorprogrammet (2)*  
Programråd Utdanningsledelse (2)*  

ISP = Institutt for spesialpedagogikk
IPED = Institutt for pedagogikk

*Viktige organer for vedtak og drøfting av studiespørsmål

Tverrfakultær

Rådgivende og utøvende organ

STYLE: Styringsgruppen for Lektorprogrammet (2)*

Studieutvalg for Lektorprogrammet (LeP). Ansvar: oppfølging av studiekvalitet på LeP og rådgivende organ for UV-dekanen.

*Viktig organ for vedtak og drøfting av studiespørsmål

Oversiktsbilde

Publisert 6. juni 2019 14:23 - Sist endret 28. sep. 2020 13:34