Fremtidens skole – hva skjer med fagene?

Sten Ludvigsen, professor i pedagogikk ved UiO, holdt hovedinnlegget på Kunnskap i skolens (KiS) frokostmøte torsdag. 

Sten Ludvigsen holdt hovedinnlegget på frokostmøte om NOU-en "Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser".

80 oppmøtte 

Det var godt oppmøte med rundt 80 personer til stede for å høre på Ludvigsen og diskusjonen med de tre paneldeltagerne i etterkant av hovedinnlegget. KiS arrangerer 3-4 ganger i semesteret frokostmøte om et skolerelevant tema. 

Sten Ludvigsen, professor i pedagogikk ved UiO, har ledet utvalget som har vurdert i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i fremtiden. Før sommeren kom hovedutredningen (NOU 2015: 8), «Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser».

 

Les også: IPED i debatt om fremtidens skole i Norge

Fagfornyelse står sentralt

I utredningen kommer det frem at fagene i skolen trenger fornyelse for å møte fremtidige kompetansebehov i arbeids- og samfunnslivet.

–  At fagfornyelse står frem som det mest sentrale i NOU-en er et ekte resultat av arbeidet vi har vært gjennom. For å si det slik, vi hadde absolutt ikke konklusjonen når vi startet, men det tunge fokuset på fagfornyelse gjorde seg etter hvert gjeldende for utvalget, sa Ludvigsen.

Fire kompetanseområder

Utredningen anbefaler fire kompetanseområder som grunnlag for fornyelse av skolens innhold.

 • Fagspesifikk kompetanse
 • Kompetanse i å lære
 • Kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
 • Kompetanse i å utforske og skape

Tre paneldeltagere

Til frokostmøtet var det invitert tre paneldeltagere som hadde vært sitt innlegg.

 • Christian Bjerke, høgskolelektor i norsk, Høgskolen i Østfold
 • Jon Helge Sætre, førsteamanuensis i musikkdidaktikk, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Rolf Vegar Olsen, forsker, realfagsdidaktikk, Universitetet i Oslo

Viktig arbeid med begrepsforståelse

Alle paneldeltagerne la vekt på at utvalget har gjort en god jobb når det gjelder begrepsforståelse og definisjoner. Utvalget fikk også skryt for måten de setter de ulike kompetansene i sammenheng med dybdelæring og progresjon.

–  Det har vært gjort mye god tenkning rundt de fagoverskridende kompetansene som skal vektlegges i fremtidens skole, sa høgskolelektor i norsk, Christian Bjerke, fra Høgskolen i Østfold.

Utvalget anbefaler i NOU-en at fagfornyelse starter i ulike fagområder. De deler inn i fire fagområder, og plasserer fag inn i de fire områdene:

 • Matematikk, naturfag og teknologi.
 • Språkfag
 • Samfunnsfag og etikkfag
 • Praktisk estetiske fag

Bjerke la i sitt innlegg vekt på at han synes det er problematisk at utvalget har plassert norskfaget kun innunder kategorien «Språkfag» og ikke vektlagt at «Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling», som det står i formålsteksten i den gjeldende læreplan.  

– Ved å plassere norskfaget sammen med spansk som andre fremmedspråk, og kalle det et språkfag der målet er å lære språk, reduserer utvalget norskfagets betydning kraftig, sa Bjerke.

– Når en 6-åring starter på skolen i Norge, så kan hun norsk. Hun kan selvfølgelig bli en bedre språkbruker, men veldig mye fonologi, syntaks og morfologi er på plass. Hun kan ikke et ord spansk. Forskjellene i læreplanene for norsk og fremmedspråkene må derfor nødvendigvis være stor når det gjelder språklæring. Det skal være en stor forskjell på en førstespråksplan og en andrespråksplan, fortsatte Bjerke.

Styrke praktiske og estetiske fag

Førsteamanuensis i musikkdidaktikk, Jon Helge Sætre, fra Høgskolen i Oslo og Akershus var fornøyd med at utvalget ser at det på sikt er nødvendig å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen.

– Jeg mener en fagfornyelse i musikkfaget er på høy tid. Vi har tidligere vært så redde for plassen musikkfaget skal ha i skolen, at vi kanskje ikke har turt å vise evne og vilje til fagfornyelse.

– De prinsippene utredningen presenterer, gir for det første en god forståelse av hvorfor musikkfaget kan spille en viktig rolle i skolen. Dette dreier seg blant annet om å bidra til å utvikle kompetanse i å skape og utforske, og om å tilby en arena der elevens sosiale og emosjonelle kompetanse kan utvikles på faglig gode måter. For det andre åpner prinsippene for å utvikle musikkfaget til et bedre fag, til et fag som vi letter kjenner igjen som ”musikk”, og som bedre kan legge til rette for dybde og progresjon.

Gode skolefag

Sætre vektlegger særlig at utredningen understreker at alle fag i skolen må bli gitt muligheten til å bli gode skolefag, også de praktiske og estetiske fagene.

– Dette er en klar beskjed til skole- og utdanningsfeltet.

Sætre mener også det blir viktig å skape fag som kan undervises i på en god måte av dagens og fremtidens lærere.

–  I internasjonal musikkpedagogisk forskning blir ofte grunnskolelærere (generalister) karakterisert som dårlige lærere. Det man da systematisk unnlater å forske på, er hva disse lærerne faktisk kan utvikle som særlige styrker. Fornyelse i fagene bør ta inn over seg denne problematikken.

Fagkunnskap for å komme videre

Forsker i realfagsdidaktikk, Rolf Vegar Olsen, fra Universitetet i Oslo la blant annet vekt på at han mener vi må få mer spesialiserte naturfaglærere. Han påpekte at det er viktig med ren fagkunnskap for å komme videre. 

– Vi trenger god kunnskap om hva som kjennetegner progresjon i naturfag og andre fag. Dette er kunnskap som vi delvis mangler, og vi trenger derfor målrettet forskning som en del av fagfornyelsen framover. I tillegg er dette kunnskap som lærerne må kunne bruke i en praktisk undervisningssituasjon. Parallelt med forskningen må vi derfor utvikle gode verktøy for lærerne.

– Det er viktig å få frem at realfagene ikke er det samme som matematikk. Norge har lavest timetall i naturfag av samtlige OECD-land. En ny læreplan vil derfor ikke i seg selv føre til fagfornyelse: Vi trenger mer naturfagundervisning, gitt av lærere med bedre kompetanse og som har tilgang til verktøy som synliggjør den forventede progresjonen, sa Olsen.

 

Av Aina Rødal
Publisert 11. sep. 2015 14:04 - Sist endra 28. mars 2017 10:56