Skal elever med særskilte behov få rett til undervisning med spesialpedagogisk kompetanse?

– Skal inkludering lykkes må også den nødvendige kompetansen for å møte mangfold være inkludert i elevenes rettigheter, sier professor Sven Nilsen. 

Professor Sven Nilsen engasjerte, noe som initierte gode samtaler i pausen. (foto: Shane Colvin / UiO)

I anledning Det utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum, arrangerte forskergruppen "Inkludering og mangfold sett i spesialpedagogisk perspektiv" et seminar som bød på mange spennende temaer.

Professor Sven Nilsen som ledet seminaret, var en av mange som drøftet begrepet "inkludering i dagens skole", og hvordan skolen møter elever med særskilte behov. Nilsen drøftet inkluderingsbegrepet i lys av dagens styrende dokumenter for opplæring og skole. Han stilte mange retoriske spørsmål til publikum.

 • Er det slik at barn med ulike evner og forutsetninger deltar i fellesskapet ut fra egne forutsetninger og behov, eller deltar de på normalskolens premisser?
 • Hvorfor er det like kompetansemål for elever med ulike læreforutsetninger?  
 • Er det større vekt på likhet enn på likeverd?
 • Hva mener vi med «En skole for alle»? «En og samme skole» for alle? Eller en skole «som møter alle»?

– Inkludering dreier seg ikke om barns evne til å la seg inkludere, men om skolens evne til å inkludere alle barn, presiserte Nilsen.

Blandet publikum

Det var et blandet publikum i salen. Av de mange påmeldte kan nevnes representanter fra NTNU, PPT, Statped, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, samt ansatte fra en rekke ungdomsskoler, barneskoler og barnehager.

Mange gode forelesninger viste bredden i forskningen som pågår i forskergruppen "Inkludering og Mangfold -sett i spesialpedagogisk perspektiv" . (Foto: Shane Colvin / UiO)

Mange viktige tema innen spesialpedagogikk

Foreleserne tok opp et mangfold av temaer og forskingsprosjekter innenfor ulike områder. 

 • Kategorisering; stigmatisering eller nødvendighet? - Førsteamanuensis Ivar Morken
 • Norsk skoles mangfoldsintensjoner - standardisering eller romslighet?   - Professor Sven Nilsen    
 • Lærerrollen i møte med elevmangfold - Førsteamanuensis Jorun Buli-Holmberg  
 • Mangfold og uro - Professor Liv Duesund og stipendiat Magne Ødegård -
 • Professor emerita Liv Lassen - Resiliens i spesialpedagogisk praksis  
 • Selvbestemmelse for barn med utviklingshemming - Stipendiat Veerle Garrels
 • Vennskap blant skoleelever med utviklingshemming – en inkluderingsutfordring? - Førsteamanuensis Hanne Marie Høybråten Sigstad
 • Utfordringer ved inkludering av elever med innagerende atferdsvansker- Førsteamanuensis Heidi Mjelve og førsteamanuensis Geir Nyborg
 • Like eller forskjellige? Utenlandsadoptertes språk- og skoleutvikling- Professor emerita Monica Dalen og førsteamanuensis Anne-Lise Rygvold
  Førstemanauensis Ivar Morken foreleste om dilemmaer ved kategorisering  (Foto: Shane Colvin)

   

Av Marika Vartun
Publisert 1. des. 2016 15:15 - Sist endra 3. jan. 2022 08:18