UV-fakultetet koordinerer ny satsing på UiO

Skole-Norge satser på desentralisert kompetanseutvikling i samarbeid med universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren). Det skaper nye muligheter for en rekke fagmiljøer ved UiO.

Portett av Gilje Og Jacobsen. Foto

Førsteamanuensis Øystein Gilje og prosjektleder Hilde Madsø Jacobsen skal lede arbeidet på vegne av UV. Foto: Janne Scheie

Regjeringen ønsker at kompetanseutviklingen på skoler skal skje i samarbeid mellom skoleeierne og UH-sektoren. Det åpner for nye former for samarbeid mellom Universitetet i Oslo og store skoleeiere, i første omgang på Østlandet.

Denne satsingen fra regjeringen gjør at vi kan skape et systematisk samarbeid med skoleeiere og skoler om å utvikle praksiser i klasserommet over tid, sier dekan Sten Ludvigsen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV).

Bygger på stortingsmelding om lærelyst

Den nye ordningen er et av hovedelementene i regjeringens nye strategi for etter- og videreutdanning (EVU) i grunnopplæringen. Satsingen beskrives i Stortingsmelding 21 (2016-2017): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.  Her omtales desentralisert kompetanseutvikling (DKU) som et samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren og skoleeier, skoleledere og lærere.  Dette arbeidet, med oppstart i 2018, skal skje med utgangspunkt i skolenes egne analyser av styrker og svakheter. Slik blir en ståsted-analyse av skolene et viktig grunnlag for videre kompetanseutvikling.

Nye muligheter for UiO

Desentralisert kompetanseutvikling (DKU) skaper nye muligheter for mange fagmiljøer ved universitetet.

Vi kan med vår fagekspertise være med på å utvikle grunnlaget for god forskning på skole og undervisningspraksis. Forskning og kompetanseutvikling i DKU vil være et sentralt element i aktiviteter som kan skape innovasjon i utdanningssektoren, sier Ludvigsen.

UV-fakultetet koordinerer i startfasen 

Ved UiO er det UV-fakultetet og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) som leder og koordinerer arbeidet.

For å lykkes med desentralisert kompetanseutvikling vil samarbeidet mellom fakultetene og en rekke institutter være avgjørende, avslutter Ludvigsen.

Fra januar 2018 vil førsteamanuensis Øystein Gilje og prosjektleder Hilde Marie Madsø Jacobsen lede arbeidet på vegne av UV-fakultetet.  Begge har sine stillinger ved ILS og har de siste årene arbeidet med forsknings- og utviklingsprosjekter innen EVU.

 

Av Inger Schedell Flattum
Publisert 8. des. 2017 14:15 - Sist endra 14. mai 2018 13:14