Tildelinger fra Forskningsrådet til store samfunnsutfordringer og nyskapende forskning

I desember offentliggjør Forskningsrådet søknadsresultater for mange av årets store utlysninger. Et stort søknadsarbeid er lagt ned av forskere og administrativ forskerstøtte, og flere prosjektledere kan nå glede seg over finansiering i julegave. Her er prosjektene som får midler.

Hvordan støtte språkutvikling hos flerspråklige barn?

Professor Veslemøy Rydland og førsteamanuensis Ratib Lekhal skal lede et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for pedagogikk og Naturfagssenteret ved UiO, fem bydeler som er en del av områdesatsingene i Oslo, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Oslo, samt internasjonale eksperter. Professor Vibeke Grøver fra Institutt for pedagogikk er også med på prosjektet. 

Prosjektet som på norsk kalles «Språksterk 1-6» vil videreutvikle forskning om hvordan barnehagene kan jobbe mer helhetlig, systematisk og over tid med språkutvikling i flerspråklige områder. Det trengs kunnskap om hvordan barnehageansattes profesjonsutvikling kan støttes på måter som bidrar til barns språklæring. Det vil også videreutvikle kunnskap om hvordan barnehagene kan styrke sitt språkarbeid gjennom samarbeid med foreldrene.

Forskningsdekan Helge Strømsø er godt fornøyd med tildelingen:

Bildet kan inneholde: erme, skulder, ledd, gatemote, smykker.
Veslemøy Rydland. Foto: Shane Colvin/UiO

– Dette er et viktig prosjekt for UV. Det er et solid forskningsprosjekt og samtidig er det sentralt i fakultetets videreutvikling av samarbeidet med Oslo kommune.

Prosjektet får midler via søknadstypen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, og innstilt beløp er på nærmere 20 millioner kroner. Formålet med søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Engelskferdigheter hos barn i Norge og Belgia

I STAGE-prosjektet (STarting AGe and Extramural English: Learning English in and outside of school in Norway and Flanders) skal førsteamanuensis Pia Sundqvist fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning sammen med kollegaene undersøke engelskferdighetene til norske og elever fra Flandern i Belgia.

Både i Norge og Belgia møter barn og unge engelsk i mange sammenhenger utenfor klasserommet, men de starter med engelsk som skolefag på ulike tidspunkter. Norske elever begynner med engelsk allerede i første klasse, mens de flamske elevene begynner først i syvende eller åttende klasse.

Bildet kan inneholde: person, klær, kinn, frisyre, hud.
Pia Sundqvist. Foto: Shane Colvin/UiO

– Vi ønsker å få en bedre forståelse for betydningen av å bli eksponert for engelsk i mange sammenhenger og hvordan dette henger sammen med når barna begynner å lære engelsk på skolen. Resultatene kan blant annet brukes av engelsklærere for å fremme enda mer engelsk-læring.

Prosjektet får midler via utlysningen Forskerprosjekt for fornyelse. 

Hva med de stille og innadvendte elevene på ungdomsskolen?

Prosjektet "Speaking up for the quiet ones: Voicing the perspectives of shy students in middle schools" ledes av førsteamanuensis Geir Nyborg ved Institutt for spesialpedagogikk. Førsteamanuensis Heidi Mjelve og professor Gunnar Bjørnebekk er også med.

Mange stille og innadvendte elever har en skolehverdag hvor de strever med fag, jevnalderrelasjoner, og i interaksjon med lærere. Få studier har hatt fokus på disse elevene på ungdomstrinnet.

Bildet kan inneholde: erme, nakke, kul, langermet t-skjorte, øyeblikksbilde.
Geir Nyborg. Foto: Shane Colvin/UiO

– Vi ønsker å få fram ny kunnskap om ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker stille og innadvendte elevers læring, engasjement og aktive deltakelse i læringsfelleskapet. Vi er spesielt opptatt av å få fram elevenes egne erfaringer.

Prosjektet bygger på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metodetilnærminger, og får midler via utlysningen Forskerprosjekt for fornyelse.

Hvordan blir funksjonshemmede anerkjent og inkludert?

Prosjektet "The Politics of Disability Identity" får midler for å studere hvordan funksjonshemmede blir anerkjent og inkludert - og på hvilke betingelser. Prosjektleder og professor Jan Grue fra Institutt for spesialpedagogikk har med seg førsteamanuensis Luca Tateo på laget, og forteller:

Bildet kan inneholde: yttertøy, øre, leppe, kinn, frisyre.
Jan Grue. Foto: Aina Rødal/UiO

– Vi vil se på hvilke grupper av funksjonshemmede som får innpass på ulike samfunnsarenaer, hvem som ikke får det, og hva som skal til for å være funksjonshemmet på "riktig" måte. Målet er å forstå marginalisering bedre og hvordan fenomenet funksjonshemming skapes i skjæringspunktet mellom politikk, biologi, kultur og samfunnsliv.

Prosjektet får midler via utlysningen Forskerprosjekt for fornyelse. 

Tildelingene viser bredde og dybde 

Dekan Sten Ludvigsen sier dette om tildelingene:

UV-fakultetet er veldig fornøyd med alle tildelingene som er annonsert de siste dagene. At ansatte ved UV tildeles prosjekter innen utdanning og kompetanse og andre av NFRs programmer er svært gledelig. Dette viser både bredden og dybden i UVs faglige virksomhet. Gratulerer så mye til prosjektledere og alle ansatte som deltar i prosjektene.

 

Bildet kan inneholde: tekst, fargerikhet, oransje, rav, elektrisk blå.

Publisert 17. des. 2020 12:58 - Sist endra 17. des. 2020 16:24