Forskning med høy kvalitet og relevans

–  Vi ved UV er svært godt rustet til å svare på etterspørselen etter tverrfaglighet og til å løse aktuelle samfunnsutfordringer siden utdanningsvitenskapen er grunnleggende tverrfaglig orientert, sier Erik Knain, ny prodekan for forskning ved UV.

Erik Knain. Foto.

– Det utdanningsvitenskaplige feltet har kanskje aldri stått overfor større utfordringer, poengterer Erik Knain (foto: Shane Colvin/UiO).

Knain er professor og har vært forskningsleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Professoren har en doktorgrad i naturfagdidaktikk fra ILS. Før han tiltrådte ved ILS i 2014 hadde han stilling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Han leder EU-prosjektet SEAS (Science Education for Action and Engagement towards Sustainability), der elever skal jobbe med problemstillinger knyttet til bærekraft sammen med bedrifter og organisasjoner i nærmiljøet.

– Å gå inn som prodekan er en spennende mulighet til å bidra til å styrke forskningen ved fakultetet i en tid med store utfordringer, sier Knain.

UV-forskere er synlige i samfunnsdebatten

Når han blir spurt om å vurdere styrkene ved forskningen som gjøres ved UV, fremhever han at mange av miljøene ved UV holder høy kvalitet og produserer mye god forskning. Våre forskere er også synlige i samfunnsdebatten.

– Vi må både være gode på grunnforskning på forskningens kvalitetspremisser, samtidig som vi må møte sterkere krav til å bidra til å løse ulike samfunnsutfordringer, understreker Knain.

Utdanningsvitenskap er grunnleggende tverrfaglig

Den som følger med på det som rører seg i forskningsverden vil se at tverrfaglighet går igjen. Selv leder den nye prodekanen et tverrfaglig EU-prosjekt om bærekraft. Hva tenker han om gevinstene ved å jobbe på tvers av fag? Og hvordan skal dette gjøres ved fakultetet i tiden som kommer?

–  UV er svært godt rustet til å svare på etterspørselen etter tverrfaglighet siden utdanningsvitenskapen er grunnleggende tverrfaglig orientert, understreker prodekanen.

Utdanningsvitenskapen henter fra ulike fagområder. Kunnskap i alle former, både disiplinfaglig, tverrfaglig og praksisnær er nødvendig for å møte samfunnsutfordringene vi står overfor.

– Våre forskningsfelt har kanskje aldri stått overfor større utfordringer, poengterer Knain.

Bærekraft står nå høyt på agendaen både UiO sentralt og i praksisfelt som UV forholder seg til. For eksempel er bærekraftig utvikling sentralt i fagfornyelsen, de nye læreplanene for skolen.

– Her er både realfag og kulturfagene viktige, forholdet mellom mennesker og samfunnet, skal vi få til endringer må vi forstå hvordan disse tingene spiller sammen, uttaler Knain.

Dekanatet kommer til å bruke et bredt bærekraftbegrep i tiden som kommer.  Demokratisk deltagelse, spørsmål om inkludering, ekskludering og sosial ulikhet og hvordan skolene kan bøte på sosiale forskjeller, kan relateres til bærekraft, utdyper Knain.

Knain forteller videre at dekanatet ønsker å styrke dialogen mellom enhetene på fakultetet. Både temasatsninger i Horisont Europa og Forskningsrådet kan være en god anledning til å gjøre dette, forteller han.

I tillegg er det nye satsninger på vei som kan involvere UV-forskere. Knain trekker frem UiOs tverrfakultære satsninger. Det er også interessant hva som skjer omkring CircleU, som har helse, klima og demokrati som hovedtema. 

Må oversette kunnskapen

I tillegg til å være sterke i de enkelte disiplinene behøver forskere også kunne oversette kunnskap i samarbeid med ulike praksisområder slik at den kan komme i bruk. Nøkkelen her er innovasjon, forteller prodekanen.

– Jeg vil jobbe tett med den kommende prodekanen for innovasjon og digitalisering, Crina Damsa, for å jobbe for at forskningen kan tas i bruk.

Knain roser UV-forskere for å være svært gode på å ta steget fra å produsere resultater til bruk.

– Kunnskap brukes til å endre praksis, det ser vi jo blant annet med labbene på fakultetet. Her brukes kunnskapen og tilpasses til konkrete formål, poengterer Knain.

Innovasjon handler også om å utvikle undervisningen, som for eksempel med Samtavla. Det er et digitalt samtaleverktøy utviklet av professor ved Institutt for pedagogikk, Ingvill Rasmussen.

Saksofon og stjerner

Den nye prodekanen for forskning fremhever at en god fridag involverer turer ute, for eksempel på ski med familien, og han tar gjerne fram stjernekikkerten når mørket faller på. Knain har drevet med stjernekikking siden ungdomsskolen. Senere ble det hovedfag i astronomi.  

– Å gjøre observasjoner på stjernehimmelen er en annen måte å være til stede i øyeblikket på, en annen bevissthet nærmest.

Knain har også en stor interesse for musikk, stor cd-samling og en spesiell forkjærlighet for saksofonen. Det gir god avkobling for en svært travel professor.

– Musikk er også en annen form for tilstedeværelse for meg, der alt skjer i nuet. Det gir meg mye, avslutter den nybakte prodekanen for forskning.

Kontakt

Professor Erik Knain

Les mer

Av Magnus Heie, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Publisert 18. feb. 2021 18:34 - Sist endra 19. feb. 2021 09:36