Ansvarliggjøring av skolen – støtte og kontroll?

Seminar i regi av forskergruppen CLEG i anledning Det utdanningsvitenskapelige fakultets 20-årsjubileum.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Seminarets tema

Det er i dag stor oppmerksomhet omkring skolens resultater og ansvarliggjøring. Dette gir mange utfordringer for skoleledere. CLEGs bidrag retter søkelyset mot skoleledelse som intellektuelt arbeid.

  • I seminarets første del vil professor Helen Gunter fra Manchester University problematisere hva som skjer med arbeidet som skoleleder når kravene om ansvarliggjøring blir tett koblet til snevre resultatkrav.
  • I seminarets andre del vil stipendiat Jeffrey Hall presentere resultater fra sitt doktorgradsprosjekt om hvordan nasjonalt tilsyn av skoler fungerer som kontroll og veiledning.

Seminaret er todelt hvor første del presenteres på engelsk og andre del på norsk.

Målgruppe 

Skoleeiere, skoleledere, lærere, Kunnskapsdepartementet, utdanningsdirektoratet, KS, studenter og ansatte ved UiO.

Påmelding

Påmelding til seminar for de som ønsker mat gjøres via nettskjema innen torsdag 31. mars.

Merk! Det er også mulig å komme uten påmelding. Påmeldingsfristen gjelder for de som ønsker mat.

 

Program

11.45–12.15 Lett lunsj i foajeen
12.15–12.20

Velkommen og introduksjon av CLEG ved forskergruppeleder Jorunn Møller

Part I

 
12.20–13.00

Leadership as intellectual work at a time of performance accountability”.

Keynote presented by Professor Helen Gunter.

Abstract

Public education services are funded by the taxpayer and so educational professionals must be accountable for public funds.There is nothing novel in this. However, what is unfolding in many public education systems is a form of accountability that isabout performance in the market place: data enables choice and competition.The impact of this on professionals continues to demonstrate the damage to identity, practice and the essence of teaching and learning.In this paper I intend examining this by drawing on a range of projects, and I will demonstrate how current models of leaders, leading and leadership are being used to enable educational professionals to adopt forms of performance accountability.I will locate this within a wider historical context, where I argue that educational professionals do and need to do intellectual work in order to engage with the curriculum and pedagogy. I juxtapose such intellectual work with the demands of performance accountabilities.

13.00–13.15

Discussant: Førsteamanuensis Eli Ottesen, ILS

13.30–14.00 Pause med frukt

Part II

 
14.00

 “Ny tilsynspraksis – tett på skoler og klasserom

Presentasjon basert på LEX-EL-prosjektet, ved stipendiat Jeffrey Hall,  Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)
 

Abstract

I 2014 ble gjennomføringen av felles nasjonalt tilsyn med skolen endret, og en ny metodehåndbok ble introdusert. Endringene innebar større vekt på å veilede skoleeiers og skolenes regeletterlevelse i forkant, underveis og i etterkant av tilsynet. I liten grad har forskning på tilsyn anvendt observasjoner av tilsynsmyndigheter ute i feltet. Vi vet lite om hvordan tilsynet fungerer som kontroll og veiledning. En studie basert på observasjonsdata fra grunnskoler i tre kommuner i ett fylkesmannsembete, gir innsikt i hvordan den nye metodehåndboken er blitt forstått og operasjonalisert. Analysen viser at tilsynsmyndighetene opplever sitt nye mandat som utfordrende. De skal både ivareta den etablerte rollen som «lovlighetskontrollør» og rollen som veileder, og dette skaper spenninger. I tillegg viser studien at malene som er utviklet av Utdanningsdirektoratet, i stor grad styrer selve gjennomføring av tilsynet. Et spørsmål som reises i denne studien, er om de siste endringene i tilsynet signaliserer at myndighetene nå er tettere på leder- og lærerprofesjonen enn tidligere, ved at skolenes praksis og rutiner blir gjenstand for inspeksjon, og om dette innebærer at lærere opplever mindre autonomi enn tidligere.

 

Kommentator: Avdelingsdirektør Bente Barton Dahlberg, tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet

14.45 Oppsummering ved universitetslektor Tor Colbjørnsen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

15.00

Slutt

 

Om bidragsyterne

Professor Jorunn Møller er leder for forskergruppen Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG) - Læreplanstudier, utdanningsledelse og styring. Forskningsinteressene hennes er knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, og er spesielt rettet mot den pedagogiske ledelsesfunksjonen. I tillegg engasjert i forskningsprosjekter knyttet til styring av skolen og skolelederes læring.  Er prosjektleder for «Legal standards and professional judgement in leadership». Prosjektet undersøker hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket i et samspill med andre aktører. 

Helen M Gunter is Adjunct Professor II at the University of Oslo, Norway, and Professor of Education Policy at the University of Manchester, UK. Her main research interest is in the modernisation of education as policy and practice at national and local levels. This has two strands to it: "How teachers, teaching , learners and learning are being structured through performance management systems, and more recently remodeling" and "How knowledge production within the field of educational leadership has sustained or challenged these policy strategies". 

Førsteamanuensis Eli Ottesen er studiedekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Forskningsinteressene hennes er først og fremst knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, skolelederes og læreres læring, og veiledning av ledere og lærere. Har også deltatt  i forskningsprosjekter om styring av utdanning, IKT i utdanning og praksis i lærerutdanningen. Deltar I forskningsprosjektet «Legal standards and professional judgement in leadership». 

Jeffrey Hall er stipendiat (PhD) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV), og deltar i det NFR-støttede og tverrfakultære prosjektet Legal Standards and Professional Judgment in Educational Leadership

Doktorgradsprosjektet har arbeidstittelen “Perceptions of state school inspection in Scandinavia: A study of key actors’ legal practices, legal statutes and policy”.

 

Avdelingsdirektør Bente Barton Dahlberg (foto: Utdanningsdirektoratet) i tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet. og er utdannet cand.jur.  Avdelingens ansvar er å styre fylkesmannens tilsyn med opplærings- og barnehageområdet. Samtidig har avdelingen ansvaret for gjennomføringen av tilsyn med private skoler og folkehøyskoler.
Tor Colbjørnsen er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Han er med i forskergruppen Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG) - Læreplanstudier, utdanningsledelse og styring

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Jorunn Møller 

Publisert 1. mars 2016 12:41 - Sist endret 6. aug. 2018 11:13