Bakgrunn og organisering

Les om bakgrunnen for etableringen av IDEA, IDEAs mål, og hvordan det organiseres. 

Bakgrunn

COVID-19 har til fulle vist den store betydningen digitalisering av undervisning kan ha. Forskning1 viser også at studentenes samhandling og deres aktive deltakelse i faglig arbeid og bruk av vurderingsformer, rammer og støttestrukturer støttes gjennom meningsfull bruk av digital teknologi integrert i pedagogisk praksis. Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) har som mål å drive forskningsbasert innovasjon i utdanningene gjennom integrert bruk av digitale løsninger for å fremme studentenes læring og utvikle de ansattes undervisningskompetanse. Dette målet skal nås gjennom å stimulere til videreutvikling av digital undervisning, pedagogisk og digital kompetanse hos ansatte og pedagogisk utvikling og innovasjon i studieprogrammene.

UV har to sentre og tre lab-er der innovasjon og digitalisering i undervisning og læring inngår: ProTed - senter for fremragende utdanning (SFU) (2012-21) prøver ut studentaktive læringsformer som modellerer og utvikler forståelsen av læring i digitale omgivelser. Ulike prosjekter utvikler læringsdesigner med sikre video- og lydopptak for bruk i vurdering, utforsker digital kommunikasjon i vurdering av lærerdyktighet i praksis, apper til datainnsamling og intervensjoner i undervisning, analyseverktøy og visualisering av læringsdata i Canvas,  forvalter kartleggingsverktøy, intervensjonsprogrammer og tilgang til teknologisk labutstyr (eyetracking, EEG) for forskning og undervisning. Undervisningen er digitalisert i ulik grad, som varierer fra heldigitalt studium til fleksibel digital videocase-eksamen digitalt skriveverksted med studenter og læringsassistenter.

Til tross for et engasjement i digital omstilling nevner instituttene blant annet behov for bedre integrering av digitalt verktøy i undervisningen, kontaktflater for erfaringsdeling og integrerte kompetansestrukturer i tillegg til økt kompetanse og tid til forskningsbasert innovasjon. Ved UV drives det forskning og utvikling på digitale løsninger som omtalt over, men det foregår liten koordinering på tvers av enhetene, og resultatene overføres ikke nødvendigvis til undervisningspraksis ved fakultetet, antakeligvis fordi FoU-aktivitetene ikke alltid er tilstrekkelig forankret i organisasjonsstrukturen.

Under COVID-19-perioden har UV etablert en arbeidsgruppe som har kartlagt behov for støtte til utvikling av digital undervisning. Rapporten2 presenterer forslag til a) systematisering av tilgjengelige digitale ressurser på fakultetet, b) systematisk erfaringsutveksling og kollektivt utviklingsarbeid innad og på tvers av fakultetets enheter; c) økte muligheter og insentiver for å utføre innovasjonsarbeid, d) utviklingsprosjekter som bidrar til pedagogisk begrunnet bruk av digitale løsninger og e) arkitektoniske design-rammefaktorer som tilrettelegger for digital og hybrid undervisning. I tillegg peker rapporten på behov for et bærekraftig støtteapparat og forskningsbasert pedagogisk innovasjonsarbeid for å utnytte avansert teknologi til å øke undervisningskvaliteten og for å optimalisere bruk av ulike typer kompetanse (digital, pedagogisk, IT, ekstern kompetanse osv.). I rapporten foreslås det å opprette en tverrfaglig «task force» med ulik kompetanse (IT-støtte, pedagogisk bruk av IT, pedagogikk, fysisk læringsmiljø) for å løse utfordringer på̊ ̊program- og emnenivå.

I tråd med denne anbefalingen opprettes IDEA som en arena for digitalisering og innovasjon i utdanningene, Innovation and Digitalization in Education Arenas (IDEA) for tre år med videreføring av arbeidet i ytterligere tre år utover denne perioden. IDEA vil ha fokus på koordinering av innovasjonsarbeid og tiltak for digitalisering i undervisningen og videre bidra med analyser av bruk av digitale undervisningsressurser og utvikling av pedagogiske og teknologiske ressurser. IDEA skal forsterke interaksjonen mellom undervisning, innovasjon og forskning, og bli en felles portal til UVs arbeid med digital undervisning og forskningsbasert innovasjon i utdanningene.

Prosjektbeskrivelse og mål

IDEA jobber målretett for å tilrettelegge for å en integrerte tilnærming - pedagogisk design og digitale løsninger komplementere hverandre i å fremme studentens læring OG for interaksjon mellom forsking og undervisning som fremmer nyskapende undervisningspraksis. 

IDEAs konkrete mål er: 

  1. Identifisere behov for videreutvikling av pedagogisk-digital kompetanse og kapasitet for pedagogisk innovasjon. 
  2.  Legge til rette for optimal utnyttelse og utvikling av resurser for digitalisert undervisning.
  3. Styrke og videreutvikle kompetanse for nyskapende digitalisert undervisningspraksis.
  4. Øke kapasitet for å gjennomføre forskningsbasert innovasjon og digitalisering av utdanningene.

Se prosjektbeskrivelse

Organisering

IDEA er et 3 års prosjekt, der prosjektperioden løper fra august 2021 til juli 2024. I løpet av prosjektperioden skal videre drift utredes, med utvikling av et konsept for et permanent læringssenter som en av leveransene.

IDEA er har en hybrid organisjonsstruktur. Koordinator og visedekan for innovasjon og digitalisering leder et kjernteam bestående av undervisere, studieadministrative ansatte, Lab- og IT-gruppe medlemmer og studenter. Kjernteam medlemmer er kontaktpunkter for ulike ansattgrupper og for studenter, som inviteres til å bidra til IDEAs aktiviterer og ressurser. IDEA kooridnator har en sentral role i organisering og koordinering av alle prosessene. 

IDEA er koblet til andre enheter, ressurssentre og UiO avdelinger som jobber med lignende oppgaver. 

IDEA arbeidsgrupper er bestående av kjerneteam medlemmer og andre ansatte eller studenter og jobber med resursutvikling, forslag og organisering av aktiviteter og ulike initiativer. 

Se Arbeidsgruppene her.

Publisert 3. nov. 2021 09:23 - Sist endret 3. nov. 2021 13:23