Bakgrunn og organisering

Les mer om bakgrunnen for etableringen av IDEA, IDEAs mål, og hvordan IDEA organiseres. 

Bakgrunn

Under COVID-19-perioden har UV etablert en arbeidsgruppe som har kartlagt behov for støtte til utvikling av digital undervisning. Arbeidsgruppen har sammenfattet en rapport, hvor blant annet følgende foreslås: 

  • systematisering av tilgjengelige digitale ressurser på fakultetet
  • systematisk erfaringsutveksling og kollektivt utviklingsarbeid innad og på tvers av fakultetets enheter
  • økte muligheter og insentiver for å utføre innovasjonsarbeid
  • utviklingsprosjekter som bidrar til pedagogisk begrunnet bruk av digitale løsninger 
  • arkitektoniske design-rammefaktorer som tilrettelegger for digital og hybrid undervisning

I tillegg pekes det på behov for et bærekraftig støtteapparat og forskningsbasert pedagogisk innovasjonsarbeid for å utnytte avansert teknologi til å øke undervisningskvaliteten og for å optimalisere bruk av ulike typer kompetanse (digital, pedagogisk, IT, ekstern kompetanse osv.).

I rapporten foreslås det å opprette en tverrfaglig «task force» med ulik kompetanse (IT-støtte, pedagogisk bruk av IT, pedagogikk, fysisk læringsmiljø) for å løse utfordringer på̊ ̊program- og emnenivå.

I tråd med denne anbefalingen opprettes IDEA som en arena for digitalisering og innovasjon i utdanningene, Innovation and Digitalization in Education Arenas (IDEA), for tre år. IDEA vil ha fokus på koordinering av innovasjonsarbeid og tiltak for digitalisering i undervisningen.

Videre skal IDEA bidra med analyser av bruk av digitale undervisningsressurser, samt å utvikle pedagogiske og teknologiske ressurser. IDEA skal forsterke interaksjonen mellom undervisning, innovasjon og forskning, og bli en felles portal til UVs arbeid med digital undervisning og forskningsbasert innovasjon i utdanningene.

Prosjektbeskrivelse og mål

IDEA jobber målrettet for å ha en integrert tilnærming – hvor pedagogisk design og digitale løsninger komplementerer hverandre, som bidrar til å fremme studentenes læring, og til å skape interaksjon mellom forsking og undervisning. Dette bidrar til nyskapende undervisningspraksiser. 

IDEAs konkrete mål er: 

  1. Identifisere behov for videreutvikling av pedagogisk-digital kompetanse og kapasitet for pedagogisk innovasjon 
  2. Legge til rette for optimal utnyttelse og utvikling av ressurser for digital undervisning
  3. Styrke og videreutvikle kompetanse for nyskapende digitalisert undervisningspraksis
  4. Øke kapasitet for å gjennomføre forskningsbasert innovasjon og digitalisering av utdanningene.

Se prosjektbeskrivelse

Organisering

IDEA er et treårig prosjekt, hvor prosjektperioden løper fra august 2021 til juli 2024. I løpet av prosjektperioden skal videre drift utredes, med utvikling av et konsept for et permanent læringssenter som et av siktepunktene.

IDEA har en hybrid organisjonsstruktur. Koordinator, Rebekka Marie Carlsen Walle, og visedekan for innovasjon og digitalisering, Crina Damsa, leder et kjerneteam bestående av undervisere, studenter, studieadministrativt ansatte, medlemmer fra Lab- og IT-gruppe. Kjerneteamets medlemmer er kontaktpunkter for ulike ansattgrupper og studenter som inviteres til å bidra til IDEAs aktiviteter og ressurser. IDEAs koordinator har en sentral rolle i organisering og koordinering av alle prosessene. 

IDEA arbeidsgrupper består av medlemmer fra kjerneteamet, i tillegg til ansatte og studenter, og jobber med ressursutvikling, forslag til og organisering av ulike aktiviteter og initiativer. 

IDEA er koblet til andre enheter, ressurssentre og avdelinger ved UiO som jobber med lignende oppgaver. 

Se Arbeidsgruppene her.

Publisert 3. nov. 2021 09:23 - Sist endret 27. okt. 2022 18:28