Styremøtet 10. desember 2020

Sakskart til FAKULTETSSTYREMØTE

Torsdag 10. desember 2020 kl. 10.15  - 15.00 (maksimal ramme)

i Zoom plattformen (lenke sendes ut pr. e-post).

DAGSORDEN  
SAK 0/1:

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

SAK 0/2:

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokoll fra møtet 29. oktober 2020

ORIENTERINGSSAKER  
SAK 1:

INNBERETNING TIL FAKULTETSSTYRET

Saksnotat følger dagsorden.

SAK 2:

INFORMASJON OM SFF-SØKNADSPROSESSEN 2020

Presentasjoner v/senterleder Sigrid Blömeke, CEMO og professor Kirsti Klette, ILS

SAK 3:

BUDSJETTFORDELING UV 2021, ref. sak 2020/6700

Saksnotat følger dagsorden.

SAK 4:

VIRKSOMHETSRAPPORTERING - UV 3. TERTIAL

Saksnotat (økonomirapport) følger dagsorden.

SAK 5:

ARBEIDSGRUPPE FOR DIGITALISERING AV UNDERVISNING

Presentasjon v/studiedekan Jon Magne Vestøl

SAK 6:

VALG VED UV-FAKULTETET HØSTEN 2020, ref. sak 2020/11466

Saksnotat følger dagsorden.

SAK 7:

STATUS FOR FIKS - ENHET FOR FORSKNING, INNOVASJON OG KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN

Presentasjon v/faglig leder/professor Øystein Gilje
Bakgrunnsdokument: Egenevaluering

SAK 8:

OPPSUMMERING AV STYRETS FUNKSJONSPERIODE

Presentasjon v/dekan Sten Ludvigsen

DISKUSJONSSAKER  
SAK 9:

REVISJON AV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNING, ref. sak 2020/13095

Saksnotat følger dagsorden.

SAK 10:

REVIDERTE NORMER FOR BRUK AV ARBEIDSPLANER FOR VITENSKAPELIG ANSATTE, ref. sak 2019/13961

Saksnotat følger dagsorden.

VEDTAKSSAKER

 

SAK 11:

ÅRSPLAN 2021-2022, ref. sak 2020/13048

Saksnotat følger dagsorden.

SAK 12:

OPPNEVNING AV EKSTERNE MEDLEMMER AV FAKULTETSSTYRET FOR PERIODEN 2021-2024,  ref. sak 2020/11466

Saksnotat følger dagsorden.

SAK 13:

EVENTUELT

 

Sten Ludvigsen, dekan

                                            Bård Kjos, fakultetsdirektør

 

Publisert 3. des. 2020 15:10 - Sist endra 14. jan. 2021 09:21