Oppgradingering av arealer og digitalt utstyr ved UV

Fakultetet foretar en helhetlig oppgradering av alle undervisningsfasiliteter i Helga Engs hus, inkludert fellesarealer og områder der studentene oppholder seg. 

styringspanel for møteromsfasiliteter

Alle undervisningsrom, seminarrom og auditorier er oppgradert teknologisk i dette prosjektet. Foto: UiO/Shane Colvin

Om prosjektet


Fysiske, digitale og hybride undervisningsformer er i dag avhengig av gode arkitektoniske designløsninger og en robust og brukervennlig AV-IT infrastruktur. Det kreves muligheter for fleksibilitet og variasjon mellom gruppe- og helklasseundervisning, med seminarrom og utstyr som kan støtte overgang mellom ulike aktiviteter, inkludert når noen deltagere er med digitalt.

Digital internasjonalisering, med masterundervisning på tvers av tidssoner og undervisningskulturer, gir behov for fleksible fysiske løsninger med stabil og tilgjengelig teknologi.

Auditorier trenger oppgradering av utstyr for å sikre kvalitet i ‘en til alle’ undervisningsformer.

Fysiske ‘mellomrom’ i bygningen kan bedre utnyttes som sosiale og faglige møteplasser for studentene.

Mål

Gode arkitektoniske designløsninger og en robust, trygg og brukervennlig AV-IT infrastruktur. 

Bakgrunn

Kartleggingsprosesser har vist at Helga Engs Hus’ fysiske miljø (inklusive teknisk infrastruktur) trengte oppgraderinger for å imøtekomme pedagogisk design for aktiv, studentsentrert undervisning samt hybride undervisningsformer.

Undervisningssituasjonen under koronapandemien viste dessuten behov for større eksperimentering, innovasjon og kunnskapsdeling innen digitale og hybride undervisningsformer, samt bedre og mer fleksible tekniske støttefunksjoner for AV/IT.

Organisering

UV-fakultetet opprettet våren 2021 en tverrfaglig arbeidsgruppe for å respondere på utfordringer på program- og emnenivå̊. Arbeidsgruppen innehar kompetanse fra IKT-støtte, pedagogisk bruk av IKT, pedagogikk og fysisk læringsmiljø.

Gruppen har i samråd med dekanatet sett nærmere på utfordringer ved design av interiører, arkitektoniske rom, AV-utstyr og IT-infrastrukturer for både nåtidens og framtidens undervisningsbehov på UV.

Selv om disse områdene «eies» av ulike aktører i organisasjonen, er utfordringene undervisere opplever i forbindelse med undervisningsplanlegging og -gjennomføring preget av at disse aspektene opererer i et tett samspill.

Målet med organisering av gruppen var dermed å se på støtte relatert til IKT, pedagogikk og fysiske/digitale læringsmiljøer i sammenheng og komme med forslag til prioriteringer og oppgraderinger som kan gi undervisningssituasjon et reelt løft i 2021-2022.

Emneord: Undervisning, Undervisningskvalitet, Teknologibasert læring
Publisert 9. mars 2022 15:20 - Sist endret 5. aug. 2022 16:31