Dekanvalg: Team Hvistendahl

Teamet til dekankandidat Rita Hvistendahl presenterer her sitt program for valgperioden 2021-24. Hennes medkandidat er Melanie Kirmess som prodekan/stedfortreder, med ansvar for studier. I tillegg består teamet av Erik Knain som prodekan for forskning og Crina Damsa (fra høsten 2021) som visedekan for innovasjon og digitalisering.

Bildet kan inneholde: briller.

Kandidatparet Rita Hvistendahl (dekan, ILS) og Melanie Kirmess (prodekan, ISP)

Utgangspunkt og retning

Vi bygger vår plattform på UiO: Strategi 2030 og på Det utdanningsvitenskapelige fakultets strategi «Kunnskap, deltakelse og ansvar for bærekraftige samfunn», som i skrivende stund er i slutten av en prosess og vil legges fram for vedtak i fakultetsstyret i høst.

Dekankandidat Rita Hvistendahl, ILS
Rita Hvistendahl, ILS

UV-fakultetet står i en særstilling nasjonalt som det største samlede miljøet for utdanningsvitenskap, og er et av de største utdanningsvitenskapelige miljøene i Europa. Fakultetet har ledende forskningsmiljøer og store studieprogram av høy kvalitet i lærer- og skolelederutdanning, spesialpedagogisk og pedagogisk utdanning og i måling av utdanningskvalitet, med aktive og engasjerte studenter, og med et utstrakt samarbeid med skole og arbeidsliv. Dette vil vi bygge videre på.

Gjennom lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid skal UV utvikle kunnskap som bidrar til en bærekraftig verden, og utdanne studenter med vilje og evne til å skape endring i framtidas samfunn.

Vi vil styrke samarbeidet mellom de ulike miljøene ved fakultetet og arbeide for en framtidig samlokalisering av UVs enheter. Videre vil vi øke samspillet mellom fakultetets utdanninger og forskningsmiljøer og styrke arbeidet med innovasjon og digitalisering ved å utvide dekanatet med en visedekan for dette området. Vi vil anerkjenne administrativ profesjonalitet og arbeide for gode karriereløp for alle ansatte.

Team Hvistendahl består av Crina Damsa (visedekan, IPED), Erik Knain (forskningsdekan, ILS), Rita Hvistendahl (dekan, ILS) og Melanie Kirmess (prodekan, ISP)
Team Hvistendahl består av Crina Damsa (visedekan, IPED), Erik Knain (forskningsdekan, ILS), Rita Hvistendahl (dekan, ILS) og Melanie Kirmess (prodekan, ISP)

Utdanning – kvalitet, innovasjon og partnerskap

Utdanning er selve kjernen i all aktivitet ved UV. Gjennom brede profesjons- og disiplinutdanninger utfører fakultetet et stort samfunnsoppdrag i partnerskap med skole og arbeidsliv.  

Melanie Kirmess, ISP
Melanie Kirmess, ISP

Forskningsbasert undervisning av høy kvalitet er grunnleggende for at våre studenter kvalifiseres og kan bidra til å forme framtidas skole og samfunn. Vi vil arbeide målrettet for å styrke bærekraft som et tema i utdanningene og styrke internasjonaliseringen av studieprogrammene. Gjennom samarbeid mellom fakultetets enheter vil vi intensivere og systematisere en satsing på studentaktive læringsformer, skape et tettere samspill mellom utdanningene og forskningsmiljøene ved å inkludere studentene som medforskere i pågående forskningsprosjekt og styrke bruken av fakultetets lab-er i både undervisning og forskning. UV har landets første senter for fremragende utdanning (SFU). Når det snart avslutter sin periode, vil vi legge til rette for en framtidig søknad om et nytt SFU.

Vi vil styrke arbeidslivsrelevansen i studiene, utvide og intensivere samarbeidet med flere skoler og andre institusjoner om praksis og utvikle kvalitet i praksisopplæringen. Samtidig vil vi stimulere til utvikling av nye studietilbud, som for eksempel studieemner tilpasset læring i et livslangt perspektiv, og arbeide for at studiet i spesialpedagogikk skal oppnå status som profesjonsutdanning.

Studentene er framtida i all kunnskapsutvikling, og UV-studentene er morgendagens lærere og lektorer, skoleledere, pedagoger, spesialpedagoger, analytikere og utdanningsforskere. Det er vårt mål at hver enkelt student lykkes faglig og profesjonelt. Vi ønsker å samarbeide tett med studentene og møte dem ofte. Det skal være enkelt for alle studenter å komme i dialog med fakultetet. Vårt mål er å tilrettelegge for et aktivt studentfellesskap med høy faglig kvalitet, gode sosiale læringsarenaer og et godt arbeidsmiljø.

Forskning - kvalitet, innovasjon og rekruttering

Vi vil verne om den frie forskningen og arbeide for at fakultetet fortsetter å være en kritisk og selvstendig stemme som fremmer og forsvarer vitenskapelige verdier og fri meningsbrytning i det offentlige rom. Videre vil vi arbeide for at fakultetets forskning bidrar til samfunnsendring i bærekraftig retning knyttet til de store klima- og miljøutfordringene.

Erik Knain, ILS
Erik Knain, ILS

Fremragende forskning skal spille sammen med fremragende utdanning, bidra til innovasjon og til at ny kunnskap tas i bruk i samfunnet. For å utvikle toppforskningsmiljøer er høy kvalitet i hele bredden av UVs utdanningsvitenskapelige områder en forutsetning sammen med tverrfaglig samarbeid som kan lede til nyskapende forskningsprosjekter. UVs sterke tilknytning til skolen, de øvrige institusjonene i hele utdanningsløpet, til helseinstitusjoner og til læring i arbeidslivet gir gode forutsetninger for å utvikle tverrfaglig kunnskap som tas i bruk og skaper innovasjon.  Vi vil arbeide for at fakultetet fortsetter å vinne fram i ekstern forskningsfinansiering fra NFR, NORDFORSK og EU, det gjelder både European Research Council (ERC), Marie Skolodowska-Curie Actions og rammeprogrammet Horisont Europa. De neste årene er det en klar ambisjon å lede et senter for fremragende forskning (SFF).

Både forskning av høy vitenskapelig kvalitet, kunnskap om lærings- og undervisningsprosesser og kunnskapsutvikling i innovativt samarbeid med praksisfeltet fordrer vedvarende utvikling av forskningsmetoder, datahåndtering og etisk bevissthet. Vi vil arbeide for å forbedre forskningskvalitet, etterprøvbarhet og transparens gjennom høye metodologiske standarder og tilslutning til Open Science og gi prioritet til forskningsadministrativ støtte, insentiver og styrking av forskningsinfrastruktur ved fakultetets lab-er. Vi ønsker at UV skal være kjent for å involvere studentene i forskningen, gjennom masteroppgaver knyttet til forskningsprosjekt og forskningsbaserte læringsaktiviteter på bachelornivå.

En god forskerutdanning er en nøkkel til rekruttering til hele det utdanningsvitenskapelige feltet og til utvikling av nye forskertalenter. Vi vil følge opp omleggingen av PhD-utdanningen ved fakultetet ved å arbeide for å styrke stipendiatenes gjennomføring, veilederopplæringen og samarbeidet med Universitetsbiblioteket om skrive- og publiseringsprosesser og følge med på mulighetene for å søke en ny forskerskole.

Innovasjon og digitalisering

Crina Damsa, IPED
Crina Damsa, IPED

Fakultetet har sterke miljøer som sammen kan skape innovasjon i utdanning og forskning. Vårt mål er å legge til rette for økt samhandling og skape gode vilkår for å utvikle kompetanse for innovasjon i kollegiale fellesskap ved fakultetet. Vi ønsker å involvere både vitenskapelig og administrativt ansatte, studenter og våre samarbeidspartnere i utviklingen av undervisningen og læringsaktivitetene i studieprogrammene og i kunnskapsutviklingen ved fakultetet gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Korona-våren 2020 har satt digitalisering i et nytt lys og endret undervisningen. I vår valgperiode ønsker vi å utforske de mulighetene som digitale læringsomgivelser gir. Det vil blant annet innebære å skape en god digital infrastruktur og en delingskultur slik at digitale ressurser kan gjenbrukes i forskning, utdanning og der kunnskap formidles og tas i bruk.  I dette arbeidet blir lab-ene viktige for å bidra til å utvikle nye læringsomgivelser og ressurser for undervisning og læring.

For å gi dette området høy prioritet inkluderer vårt dekanat en visedekan for innovasjon og digitalisering.  

Arbeidsmiljø og karriereutvikling

Vi vil arbeide for at studenter og ansatte ved UV skal ha et godt arbeidsmiljø med meningsfylte oppgaver, karakterisert ved en samarbeidskultur, tydelige roller, respekt for og tillit til hverandre, åpenhet og raushet. Vi ønsker god kontakt med studentorganisasjonene og fagforeningene. Vi anerkjenner fullt og helt betydningen av administrativ profesjonalitet og tydelige administrative roller og vil bygge videre på det gode samarbeidet mellom administrativt og vitenskapelig ansatte og mellom ansatte og studenter.

UV har i dag samlet en betydelig teknisk, administrativ og vitenskapelig kompetanse blant sine ansatte. Vi vil arbeide for at alle typer stillinger skal være både utviklende, interessante og utfordrende og legge til rette for kompetanseutvikling og gode karriereløp.  Vi vil bidra til likestilling og mangfold gjennom bred rekruttering til alle stillinger.

En god utvikling ved UV-fakultetet forutsetter også et godt samarbeid mellom enhetene. Derfor vil vi videreutvikle dekani ledermøte som et kollegialt lederfellesskap for fakultetet der viktige saker diskuteres for å gjøre nødvendige prioriteringer og kunne ta gode valg av retning for UV framover.

Selv om mye kontakt kan foregå digitalt, skapes og vedlikeholdes et godt samarbeid også ved at man treffes jevnlig. I dag holder enhetene ved UV til i ulike bygg forskjellige steder på Blindern og i Forskningsparken med Helga Engs hus som hovedsete, og undervisningen foregår flere steder på campus. Når Livsvitenskapsbygget reises, blir mange av bygningene i nærheten av Helga Engs hus fraflyttet. Vi vil gå i dialog med UiO for å undersøke mulighetene for å utvikle gode og tidsmessige lokaler i et av disse byggene slik at hele fakultetet kan samles der og i Helga Engs hus i framtida.

Vi vil arbeide for at UV reduserer eget klima-fotavtrykk og legge til rette for at ansatte og studenter tar miljøbevisste valg.

 

Publisert 9. sep. 2020 10:23 - Sist endra 9. sep. 2020 11:32