Stemmerett og valgbarhet

Hvem har stemmerett ved valg? Hvem er valgbar?

Stemmerett

Stemmerett står omtalt i  valgreglementets § 5.

Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet på valgdagen(e). Hvis man er tilsatt for mindre enn ett år, har man likevel ikke stemmerett hvis man ikke har et sammenhengende tilsettingsforhold i minst ett år når valget holdes.

Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling.

Stemmerett bortfaller hvis man har permisjon for å arbeide utenfor universitetet.

Tvilsspørsmål om stemmerett avgjøres av valgstyret.

Valgbarhet

Den som har tiltrådt den relevante stillingskategori på valgdagen(e), er valgbar,  med følgende unntak, jfr. § 6 i valgreglementet:

  • Tilsettingsforholdet må gjelde for hele valgperioden, dvs. fra 1. januar 2012 til 31. desember 2012.
  • Man må være tilsatt i minst halv stilling.
  • De unntak som gjelder for innehavere av ledende stillinger, og som er nevnt i valgreglementets § 24, § 27, § 30, § 31 og § 32.

Den som blir valgt har plikt til å fungere i vervet hele valgperioden så lenge vedkommende er valgbar med mindre det foreligger grunnlag for fritak.

Den som har tjenestegjort i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlemmer som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode. Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører.

Emneord: Valg, Valgbarhet, Stemmerett Av Berna M. Hind
Publisert 15. sep. 2015 11:24