Instituttstyrene

Instituttstyrene er instituttenes overordnede organ, og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Instituttstyrets rolle

Instituttstyrene er instituttenes overordnede organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Insituttleder leder styret, og forbereder sakene som behandles. Møter i instituttstyret er normalt åpne. Styret kan lukke møtet i noen saker, slik at bare styrets medlemmer og sekretær er tilstede.

Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i overordnede styrer, og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Se forøvrig normalregler for institutter ved UiO og de enkelte styrenes egne sider.

Saker som behandles i instituttstyrene

De fleste sakene styret behandler er regulert i fakultetets administrasjonsreglement. Styret behandler typisk saker som:

  • Årsplan og budsjett
  • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten som er nedfelt i langtidsplaner (strategisk plan, faglige prioriteringer og lignende)
  • Godkjenning av regnskap og årsrapport er et av styrets instrumenter for å følge opp virksomheten

Instituttstyrene er innstillende organ ved tilsetting i vitenskapelige stillinger og instituttlederstillinger.

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endra 20. apr. 2016 10:19