Valgbarhet og plikt til å ta imot valg

Se nærmere om valgbarhet og plikt til å ta i mot valg nedenfor.

For studenter

Valgbarhet for studenter er omtalt i valgreglenes § 9.

Valgbar som studentrepresentant er den som har stemmerett etter § 5 nr. 5 i valgreglene. Studenter er kun valgbare ved det institutt/fakultetet der de har stemmerett.

Student som er foreslått som kandidat ved et valg, må gi beskjed senest én uke etter mottatt melding om forslaget, dersom vedkommende ikke er villig til å motta valg.

Student som blir valgt etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge vedkommende er valgbar, med mindre det foreligger grunnlag for fritak (jf. § 10 nr. 5).

For tilsatte

For å være valgbar må man ha tiltrådt den relevante stillingskategori valgdagen, og ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden. Tilsettingen må være i minst halv stilling.

For øvrig har man plikt til å ta imot de verv man blir valgt til. Det vises til valgreglenes § 7 nr. 3.Tilsatte som har tjenestegjort i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som man har fungert i vervet. Det samme gjelder varamedlem som har møtt minst halve valgperioden.

Ved valg av representanter til fakultetsstyret er følgende ledere ikke valgbare: instituttledere/nestledere, fakultetsdirektør, assisterende fakultetsdirektør, seksjonssjefer ved fakultetssekretariatet og kontorsjefer ved instituttene. Jfr. valgreglenes § 8 nr. 2.

Ved valg av representanter til instituttstyret er kontorsjef og eventuelle seksjonssjefer ikke valgbare. Jfr. valgreglenes § 8 nr. 3.

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endra 5. juli 2017 13:15