Arbeidet med de faglige prioriteringer ved UV fra 2013

Det utdanningsvitenskapelige fakultet gjennomførte i perioden 2005-2009 et arbeid med utdannings- og forskningsprioriteringer i tråd med Universitetsstyrets bestilling av prosess faglige prioriteringer. Dette arbeidet resulterte i synliggjøring av åtte faglige prioriterte områder.

Fakultetet har arbeidet videre med de faglige prioriteringene i 2013.

I UiOs årsplan 2013-2015 ble fakultetene bedt om å foreta en gjennomgang av de faglige prioriteringene innen utløpet av 2013 der følgende spørsmål skulle legges til grunn:

 

  • Hvilke virkemidler har vi benyttet og hva er våre erfaringer?
  • Hvilke hindringer for å gjennomføre faglige prioriteringer har vist seg særlig krevende?
  • I hvilken grad har gjennomføring av faglige prioritering gitt bidrag til kvalitetsutvikling og faglig fornyelse?

 

I tillegg ønsket fakultetet en vurdering av om  de åtte faglige prioriterte områder også er dekkende i dag, og om det er behov for enkelte justeringer.  Gjennomgangen baserte seg i hovedsak på instituttledelsens tilbakemelding og fakultetets oppsummering av disse.

De tre instituttenes tilbakemeldinger gir et tydelig inntrykk av at faglige prioriteringer har hatt en positiv effekt på kvalitetsutviklingen.

Alle de tre instituttene gir imidlertid uttrykk for at det er gode faglige grunner for å justere de 8 prioriterte forskningsområde. Det er tydelig at instituttene har «beveget seg» på de årene som har gått.  Forslagene handler både om å brette ut enkelte områder slik at de får et bredere nedslag, og om å etablere nye områder.

Rapporten om fakultetets arbeid med de faglige prioriteringer ble behandlet i møte i styret 29.11.2013. Fakultetet vil videreutvikle de faglige prioriteringene i 2014. Arbeidet vil omfatte en vurdering av prioriterte forskningsområders forskningsstyrke, relevans og kvalitet både i forhold til forskning og utdanningstilbud.

I nært samarbeid med instituttene legges det opp til følgende prosess i dette arbeidet:

2014:

Månedsangivelse   Prosess
Februar - august: Fakultetet gjennomfører en vurdering av områdenes forskningsstyrke og deres relevans for utdanningsprogrammene (utg. i måleparametere).
Februar - oktober «Bottom up»-prosess der forskergruppene internt og på tvers drøfter og deler synspunkter om fornying av områdene.
August-september:  Instituttene gir tilbakemeldinger på fakultets vurdering (sikre fakta og tallmateriale).

Oktobe(justert til november):   

Instituttene gjennomfører seminarer (justering av prioriterte områder)

November (justert til desember - 15.12)

Forslag til justerte områder fra instituttene sendes fakultetet

2015:

Januar/februar:          Oppsummeringsseminar: Presentasjon av utkast til nye prioriterte områder
Mars:     Fakultetsstyret fatter vedtak om prioriterte forskningsområder

 

Sentrale diskusjoner som må gjennomføres i denne prosessen, dreier som om:

  • Hvilke krav skal stilles til et prioritert faglig område?
  • Hvor mange områder er det rimelig at vi har med tanke på profil og prioritering?
  • Hvor distinkte skal områdene være; tydelig avgrenset eller mer inkluderende?
  • Hva slags incentivstrukturer trengs for å sikre spissforskningsmiljøer (med tanke på SFF)

 

 

 

Publisert 24. juni 2015 14:00 - Sist endra 27. jan. 2016 16:20