Utlysning av såkornmidler for stimulering av innovasjon 2018

Fakultetet lyser med dette ut såkornmidler for å stimulere til innovasjon innen utdanningsvitenskap. Maksimumsbeløpet det er mulig å søke på er NOK 100.000, og fakultetet har til sammen satt av NOK 250.000 til dette tiltaket for 2018.

Fakultet har som målsetting å være en aktiv bidragsyter og god dialogpartner ved utformingen av en kunnskapsbasert utdanningspolitikk og spredning av god praksis i norsk skole og samfunn. Praksisrelevans skal være et kvalitetstegn ved en større del av fakultetets forskning. I 2013 utarbeidet fakultetet en plan for innovasjon som beskrev rammer for hvordan man kunne se på innovasjon ut fra våre forskningstradisjoner, Det siste året har UiO satt et forsterket fokus på innovasjonsbegrepet, bl.a. med henvisning til at forskningsbasert innovasjon og «impact»- begrepet vektlegges stadig sterkere fra både politisk hold og via utlysninger fra NFR og EU. Det er en forventning om økt innovasjon i UH-sektoren.

Med innovasjon mener fakultetet alle former for kunnskapsbasert fornyelse og nytenkning i utdanningssektoren. Denne kan være teknologisk eller ikke-teknologisk, kommersiell eller ikke-kommersiell. Kjernekriteriet er at utfallet er nye eller bedre tjenester, produkter, prosesser eller organisasjonsformer, som i sum gir økt verdi eller samfunnsnytte.

Om søknaden

Søknad om såkornmidler skal omfatte en kort beskrivelse av ideen, på hvilken måte dette er knyttet til egen forskning/utdanning/formidling, hvordan man ser for seg innovasjonsprosessen skal gjennomføres samt en tentativ tidsplan. For eventuell kommersiell utnyttelse av forskningsresultater, forutsettes at universitetets lover og retningslinjer følges.

Det skal også leveres et budsjett som grunnlag for det man søker om og hvordan disse midlene faller inn i eventuelle øvrige midler som er fremskaffet. Det understrekes at planen skal dekke bruken av midlene I 2018. Søknaden om såkornmidler skal være på maksimum to sider. Søknaden oversendes fakultetet ved Solveig Bauge Løland. Tildelte midler utbetales som et rundsumsbeløp og innrapporteres til fakultetet basert på den plan for disposisjon av midlene som følger søknaden.

Midler som ikke benyttes, tilbakeføres til fakultetet.

Det er anledning til å søke om såkornmidler selv om en har søkt innovasjonsmidler fra UiO sentralt. Det må da legges ved et budsjett som er spesifikt for denne utlysningen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er satt til torsdag 1. mars 2018. Fakultetet tar sikte på å behandle søknadene i løpet av kort tid deretter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ass. fakultetsdirektør Solveig Løland eller prodekan for forskning Helge Strømsø.

Publisert 27. mars 2017 18:46 - Sist endra 8. jan. 2018 13:56