Utlysning av midler til utvikling av søknader rettet mot eksellenseutlysninger

Fakultetet har i løpet av de siste årene fått tilslag på flere eksellense søknader (ERC, Nordic Centre of Excellence, MSCA ITN), og har også vært inne i finalen på flere slike utlysninger (NFRs Toppforsk, Sentre for fremragende forskning, ERC, MSCA ITN). Samlet sett ser vi at fakultetet har forskere med potensiale til å nå helt til topps. Samtidig er det behov for å videreutvikle kompetanse og styrke kapasiteten for å få gjennomslag på flere søknader innenfor denne type utlysninger. Arbeidet med slike søknader krever ofte en viss grad av langsiktighet, og det vil derfor primært lyses ut midler for arbeid med søknader på forventede utlysninger i 2020.

Det vil spesielt bli vektlagt følgende forventede utlysninger i 2020:

  • NFR – FRIPRO: Fri prosjektstøtte
  • ERC - Starting Grant
  • ERC – Consolidator Grant
  • ERC – Advanced Grant

Planlagte søknader på andre eksellense utlysninger i 2020 kan også vurderes, forutsatt at søker sannsynliggjør behov for økonomisk støtte utover ordinære insentivmidler for å forberede søknaden. Planlagte søknader på utlysninger høsten 2019 kan vurderes forutsatt en realistisk tidsplan.

Hvem kan søke

Vitenskapelig ansatte i faste stillinger ved UV fakultetet.

Ansatte som allerede er med i fakultetets ERC-program kan ikke søke om midler.

Formål

Forskningsrådet vil fra 2019 innføre nye vurderingskriterier som skal anvendes på alle søknader. Disse kriteriene ligger også nært opp til de som benyttes i Horisont 2020. UVs stimuleringsmidler skal benyttes for at søkerne på best mulig måte kan imøtekomme NFRs kriterier innen søknadsfrist 2020:

Kvalitet

 - I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst, nytenkende og i forskningsfronten

 - Kvaliteten på de foreslåtte forsknings- og utviklingsaktivitetene

Virkninger og effekter

 - Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen

 - Kommunikasjon og utnyttelse

Gjennomførbarhet

 - Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe

 - Kvaliteten på prosjektets organisering og styring​

(Utfyllende kriterier: https://www.forskningsradet.no/en/Page/1254037516675)

Økonomisk støtte

Midlene kan disponeres i 2019 og våren 2020.

Det kan søkes om støtte på inntil kr 200.000,- for å dekke kostnader i forbindelse med det forberedende søknadsarbeidet. Midlene skal benyttes til aktiviteter/utstyr som bidrar til utvikling av søknaden. Dette kan for eksempel være kostnader knyttet til:

 - Workshops

 - Relevant materiale/utstyr

 - Innkjøp av tjenester

 - Forskningsopphold

 - Invitere gjesteforskere/potensielle samarbeidspartnere

 - Pilotstudier

 - Forskningsassistanse til forberedende arbeid

Søknaden skal inneholde:

 - Publikasjonsliste og prosjektportefølje for de 5 siste årene

 - Kort skisse av prosjekt (max 2 sider)

 - Budsjett og aktivitetsplan

 - Planlagte partnere

 - Aktuell utlysning

Søknadsfrist:

Søknadsfrist vil være 1. mars 2019. Søknadene sendes fakultetets sekretariat.  

Publisert 10. jan. 2019 16:03 - Sist endra 4. des. 2020 10:36