Utlysning av midler til utvikling av søknader og prosjektet rettet mot innovasjon og praksisnær forskning

Fakultetet har de siste årene fått tilslag på flere søknader rettet mot innovasjon, og vi ser at dette er et område vi både trenger å videreutvikle og har potensiale til å videreutvikle ytterligere. Samtidig har fakultetet som respons på KDs satsning på desentralisert kompetanseutvikling etablert enheten FIKS. Det er en viktig oppgave for denne enheten å koble relevant forskning ved fakultetet med kompetanseutvikling i skolen. Det er tydelig at relevant forskning ved fakultetet i varierende grad er koblet på praksisfeltet. Det er ønskelig at det kommer  flere initiativer rettet mot dette feltet.

NFR lanserte i år sin strategi for innovasjon i offentlig sektor, og indikerte med det at innovasjonsprosjekter får en tydeligere plass i prosjektporteføljen. Dette gjenspeiles også i utlysninger rettet mot utdanningssektoren. Andre tegn på at UVs bidrag til innovasjon i utdanningssektoren blir i økende grad vektlagt, er UiOs arbeid med sosial innovasjon som en del av universitetets profil. Likeledes kan KDs satsning på desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM), og UVs etablering av enheten FIKS i denne sammenheng, ses som et uttrykk for økt vektlegging av innovasjon og FoU arbeid i samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren og skoleeier, skoleledere og lærere. Samlet sett ser UV det som viktig å øke beredskapen i forhold til denne type innovasjons- og FoU-prosjekter.

Det lyses nå ut stimuleringsmidler for utvikling av prosjektskisser/-søknader som kan rettes mot NFR’s innovasjonsutlysninger og/eller som kan danne grunnlag for samarbeidsprosjekter knyttet til rammeverket for DEKOM. Planlagte søknader på andre utlysninger rettet mot andre innovasjonsutlysninger eller samarbeidsprosjekter rettet mot praksisfeltet kan også vurderes, for eksempel tematiske utlysninger innenfor H2020.

Hvem kan søke

Vitenskapelig ansatte i faste stillinger ved UV fakultetet.

Formål

Stimuleringsmidlene skal gå til å utvikle prosjektideer som er relevante for innovasjonsutlysninger og/eller har potensiale til å lanseres for samarbeidspartnere innenfor rammen av DEKOM. Midlene skal benyttes til å utvikle søknader i løpet av 2019 som er rettet mot innovasjonsutlysninger, eller til å utvikle konsepter i samarbeid med utdanningssektoren som kvalifiserer som FoU-prosjekter innenfor rammen av DEKOM.

Økonomisk støtte

Midlene kan disponeres i 2019 og våren 2020.

Det kan søkes om økonomisk støtte på inntil 300.000,- kr. for å dekke kostnader i forbindelse med det forberedende arbeidet. Midlene skal benyttes til aktiviteter/utstyr som bidrar til utvikling av søknad/prosjektinitiativ. Dette kan for eksempel være kostnader knyttet til:

 - Workshops

 - Relevant materiale/utstyr

 - Innkjøp av tjenester

 - Studietur (besøke potensielle samarbeidspartnere, modellprosjekter)

 - Invitere potensielle samarbeidspartnere

 - Pilotstudier

 - Forskningsassistanse til forberedende arbeid

Søknaden skal inneholde

 - Oversikt over relevante prosjekter søkere har hatt ansvar for eller deltatt i de siste 5 årene

 - Kort skisse av prosjektet (max 2 sider)

 - Budsjett og aktivitetsplan

 - Planlagte partnere (f.eks. forskere, skoler)

 - Aktuell utlysning / relevante eksterne finansieringskilder

Søknadsfrist

Søknadsfrist vil være 1. mars 2019. Søknadene sendes fakultetets sekretariat.  

 

Publisert 10. jan. 2019 16:17 - Sist endra 15. jan. 2019 16:03