Ansvarsområder for økonomistyring

Økonomistyring handler om en helhetlig tilnærming til budsjettering, rapportering og kontroll med regnskap. Økonomileder har det overordnede ansvar for økonomistyringsprosessene, men gjennomføringen er samlet til en gruppe på fire økonomikonsulenter i økonomiseksjonen.

Surinder Nath Joshi

Trine Labahå

Terje Gulseth

Miona Abe

Ansvarsmatrise - Basisøkonomistyring (under revidering)

Økonomistyring i basis omfatter budsjettarbeid, tertialrapportering, prognoser, rådgivning og analyser. I tillegg gjennomfører seksjonen kontrollaktiviteter i både lønns- og regnskapsområdet.

    FAK LINK iPED/
FUP
ILS ISP CEMO
  Prosess-
koordinator
180002 180900 180100/
180130
180200 180300  180700
Budsjett Trine Surinder 
Surinder 
Trine 
Terje 
Trine
(Miona) 
Trine 
Rapportering Surinder
Prognoser Trine
Analyser og rådgiving Jarle
Lønnskontroll Surinder Økonomi v/ Surinder (mal/ utvalg/ innsending) -- Personal v/ Anders (komparasjon) -- Se rutine.
Regnskapskontroll Surinder Surinder Surinder Trine Terje Trine
(Miona)
Trine

Merk

  • Lønnskontroll gjennomføres kvartalsvis på tvers av basis og prosjektregnskapet.
  • Regnskapskontroll på basis innbefatter kvartalsvis gjennomføring av et kontrollprogram.

Ansvarsmatrise - Prosjektøkonomistyring (under revidering)

Prosjektøkonomistyring omfatter rådgiving ved prosjektsøknader, økonomifaglig støtte ifm forhandlinger med oppdragsgiver, kontraktsstøtte, prosjektbudsjettering, prosjektoppretting, tertialrapportering, levetidsprognoser, rådgivning og analyser. I tillegg gjennomfører seksjonen kontrollaktiviteter i både lønns- og regnskapsområdet.

    FAK LINK iPED/
FUP
ILS ISP CEMO
  Prosess-
koordinator
180002 180900 180100/
180130
180200 180300  180700
Prosjektoppstart Terje Surinder 
Surinder 
Trine 
Terje 
Trine
(Miona) 
Trine 
Prosjekt-
rapportering
TBD
Prognoser TBD
Analyser og rådgiving Terje
Lønnskontroll Surinder Økonomi v/ Surinder (mal/ utvalg/ innsending) -- Personal  (komparasjon) -- Se rutine.
Regnskaps-
kontroll
Surinder Surinder Surinder Trine Terje Trine
(Miona)
Trine

Merk

  • Prosjektoppstart defineres her som rådgiving i forbindelse med søknadsfase, budsjettering, forhandlingsstøtte og prosjektoppretting i UiOs systemer.
  • Lønnskontroll gjennomføres kvartalsvis på tvers av basis og prosjektregnskapet.
  • Regnskapskontroll på prosjekter innbefatter regelmessig (minst årlig) totalgjennomgang av prosjektporteføljen.
Emneord: Økonomistyring
Publisert 30. juni 2015 13:44 - Sist endret 8. apr. 2019 08:58