Fem nye år som senter for fremragende lærerutdanning

ProTed gleder seg over tildeling av fem nye år som senter for fremragende utdanning (SFU).

ProTed beskrives i evalueringen som en pådriver for utvikling og nyskaping, både innen lærerutdanningene ved UiO og UiT, og nasjonalt. Komiteen anbefaler å forlenge ProTeds status som SFU, at senteret i det videre arbeidet lager samlende framstillinger og synteser av det som er oppnådd, og fremmer disse i både nasjonal og særlig internasjonal sammenheng.

Styreleder i ProTed, prorektor Ragnhild Hennum (UiO) er glad for NOKUTs vedtak.

– Det nære samarbeidet med universitetsskolene ser ut til å være en av nøklene til å utvikle en fremtidsrettet lærerutdanning, som evalueringskomiteen understreker i sin innstilling, der de omtaler dem som "juvelen i ProTed-kronen". Men ProTeds arbeid med digitale læringsomgivelser og utvikling av nye arbeidsmåter i fagundervisningen kan også gi viktige bidrag til utviklingen av andre utdanningsfelt enn lærerutdanningene. 

Bretter opp ermene

Hilde Sollid, leder for ProTed i Tromsø, understreker samarbeidet mellomUiO og UiT.
- Samarbeidet med UiO er sentralt i arbeidet med å utvikle en profesjonsnær master i lærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn. Det fokuset ProTed har, er også svært aktuelt når det fra høsten 2017 skal implementeres masternivå på alle landets grunnskolelærerutdanninger. Ekspertkomiteens vurdering er inspirerende og vi er klare til å brette oppe ermene for fem nye år sammen med UiO.

Senterledelsen i Tromsø: seniorrådgiver Gørill Warvik Vedeler og professor Hilde Sollid. Foto: Stig Brøndbo (UiT)

Komiteen som har evaluert senteret omtaler universitetsskolekonseptet som juvelen i ProTed-kronen.
Les også: Veien til fremragende lærerutdanning

Instituttleder Rita Hvistendahl ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ser frem til 5 nye år med sentervirksomhet. Hun understreker det gode samarbeidet med Universitetet i Tromsø, og takker Universitetet i Oslo for interessen i senterets aktiviteter og for den støtten som senteret mottar.

–  ProTeds utveksling av kompetanse og nyskapende prosjekter kommer lærerutdanningene ved begge universitetene til gode. Instituttet er også inne i en periode med en rekke tilsettinger, og alle stillingene i lærerutdanningen har arbeidsoppgaver knyttet til ProTed, noe ekspertkomiteen framholder som vesentlig.  Slik trekker vi i samme retning, sier Hvistendahl.

Les også: NOKUTs omtale av forlengelsen

Mål som fremste miljø for nyskapende lærerutdanning

Hva er naturlige mål for senteret i neste periode?

– Vi tar rett og slett sikte på å være Norges fremste miljø på kunnskap om og utøvelse av fremragende lærerutdanning. Dette skjer i krysningen mellom innovasjon, faglig og profesjonell ekspertise, og i et tett samspill med universitetsskolene, sier Andreas Lund.

Les også: UiOs omtale av forlengelsen

ProTed-ledelsen i Oslo, professor Andreas Lund og seniorrådgiver Tone Malmstedt Eriksen, er fornøyde med resultatet av evalueringen og beslutningen om forlengelse. Foto: Sandra R. Nielsen/ ILS  

 

Publisert 30. okt. 2015 15:23 - Sist endret 12. jan. 2017 15:18