ProTed lyser ut midler til utviklingsprosjekter i grunnskolelærerutdanningene

ProTed, Senter for fremragende utdanning, lyser på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ut prosjektmidler innenfor følgende innsatsområde: Eksempler på studieintensive arbeidsformer ved implementering av femårige grunnskolelærerutdanninger (STIL).

Hvem kan søke?

Alle institusjoner som tilbyr femårige lærerutdanningsprogrammer for lærere i grunnskolen (1-7 og 5-10)

Oppdrag:

Kunnskapsdepartementet har gitt ProTed i oppdrag å lede et prosjekt som har som mål å finne gode eksempler på studieintensive tiltak som har dokumentert effekt for studentenes arbeidsinnsats og læringsutbytte.

ProTed lyser ut midler til fire-fem delprosjekter ved institusjonene som tilbyr grunnskolelærerutdanninger. En ekstern, nordisk ekspertgruppe vil vurdere innkomne søknader og prosjektbeskrivelser.

Forventningene til studentenes arbeidsinnsats skal økes ved implementering av nye rammeplaner for grunnskolelærerutdanninger. Formålet med prosjektet er å utvikle studieintensive tiltak som skal bidra til gode undervisnings- og læringssituasjoner ved lærestedene. Erfaringene må dokumenteres slik at de kan spres og deles med andre institusjoner.

ProTed vil ha ansvaret for overordnet drift av hovedprosjektet, herunder faglig veiledning i prosjektperioden, samt lage en overordnet sammenfatning av prosjekterfaringene ved de institusjonene som får tildelt midler (delprosjektene). Dokumentasjonen fra delprosjektene analyseres av ProTed og inngår i en skriftlig evaluering av hovedprosjektet.

Søknader om midler til delprosjekter:

Hvert delprosjekt skal identifisere, prøve ut og gjennomføre tiltak som kan bidra til å styrke studentenes arbeidsinnsats og læringsutbytte i grunnskolelærerutdanning. Tiltakene skal gjennomføres slik at resultater kan dokumenteres og formidles til grunnskolelærerutdanninger, samt andre lærerutdanninger og pedagogiske utdanninger.

Prosjektet må kunne eksperimentere med nye undervisningsmetoder, arbeidskrav, aktiviteter, og studentaktive læringsformer. Det bør omfatte digitale læringsomgivelser og arbeidsformer med høy relevans for studentenes profesjonsutøvelse. Det kan søkes om inntil MNOK 1,4.

Søknaden skal omfatte en beskrivelse av hvordan prosjektet inngår i lærestedets strategiske arbeid med utdanningskvalitet, med særlig fokus på hvordan man forventer å øke studieintensiteten og læringsutbyttet hos lærerstudentene. Prosjektbeskrivelsen må også gjøre rede for hvordan man henter inn data for dokumentasjon. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvordan prosjektets resultater skal videreføres etter prosjektperioden. Den må videre inneholde et budsjett for prosjektperioden, inkludert lønns- og driftsutgifter samt midler til spredning. Søknaden inkludert prosjektskisse skal være på maksimalt fem sider. Lærestedets ledelse er avsender av søknader om prosjektmidler.

Institusjonene som får tildelt prosjektmidler forventes å dele erfaringer underveis i prosjektforløpet. ProTed vil ivareta koordinering og veiledning blant annet gjennom institusjonsbesøk. Delprosjektene leverer sluttrapporter innen 1. juli 2018.

Prosjektperiode:

1.april 2017 – 1. juli 2018

 

 

 

Publisert 30. des. 2016 10:47