Resultater

Innenfor de fem utviklingsområdene i ProTed pågår et stort antall utviklingsprosjekter og forskningsaktiviteter knyttet til studiene.

Prosjektene innen området "Undervisning i fag"  tar sikte på å fremme integrasjon mellom vitenskapsfagene og anvendelsen av disse i lærerprofesjonen. ProTed har lagt vekt på å etablere prosjekter innenfor bredden av fag som undervises i skolen, matematikk, naturfag, fremmedspråk, historie og norsk. Enkelte tiltak retter seg også mot å utvikle grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Kort statusrapport høsten 2013.

Prosjektene innenfor utviklingsområdet "Universitetsskoler og profesjonell praksis" tar sikte på å fremme integrasjon mellom universitetene og praksisskolene.

Utviklingsområdet "digitale læringsomgivelser" fremmer ikt-støttede læringsaktiviteter og oppgave/vurderingsformer i lærerutdanningen. Arbeidet med utvikling av digital eksamen bruk av samarbeidsteknologi i utdanningene er presentert i en rekke fora, herunder artikkelsamlingen "Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel, høyere utdanning" (Norgesuniversitetet) og konferansen "Læring for framtiden".

Innen utviklingsområdet "integrerte studiedesign" har arbeidet resultert i flere parallelle prosjekter som tar sikte på å konseptualisere kvalitet i utdanningen. Dette arbeidet redegjøres delvis i rapporten "FoU og utdanningskvalitet i de integrerte lærerutdanningene". Utviklingsområdet utforsker videre hvordan kvaliteten kommer til uttrykk gjennom innsatsfaktorer i utdanningene og ulike uttrykk for studentenes læringsutbytte.

 

Formidlingsaktiviteter

ProTed legger vekt på å formidle resultatene av arbeidet gjennom bred deltakelse på konferanser og seminarer innenfor utdanningssektoren.

I 2013 har senteret invitert til flere arrangement knyttet til senterets arbeid, hvorav konferansen "Læring for framtiden", med 380 deltakere, var det største.

Senteret arbeider med videodokumentsjon som viser noe arbeidet innenfor de ulike utviklingsområdene. Den første videoproduksjonen "Undring og endring: aksjonslæring i praksis" var tilgjengelig i juni 2013, og ytterligere fire produseres høsten 2013.

I tillegg til artikler og rapporter som produseres underveis i arbeidet, planlegges en antologi basert på forsknings- og utviklingsprosjektene i senteret.