Universitetsskoler og partnerskoler

UiO og UiT samarbeider med til sammen mer enn 100 partnerskoler som gir studentene praktiske erfaringer med undervisning og oppfølging av elever på alle skoletrinn.

Universitetsskoler og partnerskoler sørger for at studentene får grunnleggende erfaringer med undervisnings- og utviklingsoppgaver som lærere. Senteret skal sikre at arbeidet i disse skolene blir en integrert del av fagstudiene og studiet i profesjonskunnskap.

Universitetsskoler er partnerskoler som har inngått et forpliktende samarbeid med universitetet om FoU-arbeid og gjensidig kompetanseutvikling. UiT har inngått en samarbeidsavtale med 6 universitetsskoler i Tromsø kommune. UiO har inngått avtaler med 13 universitetsskoler i Oslo og Akershus - 4 ungdomsskoler og 9 videregående skoler.

Universitetsskolene er sentrale i utviklingen av gode praksisarenaer for lærerstudenter i skolen og et utviklingsfelt for å skape innovative modeller for integrasjon mellom forskningsfeltet, praksisfeltet og lærerutdanningen. Studenter, praksislærere i skolen og universitetsansatte bidrar gjensidig i forsknings- og utviklingsarbeid (FoU).

UiT

Ved UiT er mange av lærerne ved universitetsskolene i gang med veilederutdanning, og nye videreutdanningsstudier er under planlegging etter kompetansekartlegging på skolene. Det er etablert FoU-prosjekter i samarbeid mellom UiT og  universitetsskolene der lærerstudentene deltar, og flere dialogkonferanser har vært arrangert der alle disse partene møtes til forelesninger, praksisfortellinger og faglige samtaler.

 

UiO

I samarbeid med universitetsskolene har UiO startet opp tre tiltak som samsvarer med utviklings- og satsningsområder som alle skolene ønsket seg inn i Universitetsskoleprosjektet:

  1. Kompetanseheving i matematikkundervisningen for matematikklærere som ønsker å forske på egen praksis og utvikle sin matematikkundervisning
  2. Deltagelse i nettverk for skoler som har valgt å prioritere arbeid med skriving i alle fag. Nettverket er etablert av KiS og Skrivesenteret i Trondheim. Skolene som er med i nettverket kalles Fagskrivingsskoler.
  3. Et nettverk for de fire ungdomsskolene, der blant annet dialogkonferanser tilpasses UiO konteksten og prøves ut

Oversikt over universitetsskoler tilknyttet Universitetet i Oslo.

Emneord: partnerskoler, Universitetsskoler
Publisert 13. mars 2013 10:42 - Sist endret 10. mai 2013 12:24